Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi và đáp án môn tư tưởng HCM

Được đăng lên bởi lvn194
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2103 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG CĐKT THẮNG
KHOA GDĐC
BỘ MÔN LL CT – TD - QS
-----o0o----Tp. HCM, ngày 28 tháng12 năm 2010

ĐỀ THI HỌC KỲ III (lần 2)
Môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh
(Đối tượng: Sinh viên CĐ khóa 2009)
Thời gian làm bài 60 phút, không kể thời gian chép đề

Câu 1. Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh mối qua hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai
cấp. (5 điểm)
Câu 2. Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về mục tiêu và động lực của chủ nghĩa xã hội ở
Việt Nam. (5 điểm)
Lưu ý: Sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài
_____________________________________________________________________

TRƯỜNG CĐKT THẮNG
KHOA GDĐC
BỘ MÔN LL CT – TD - QS
-----o0o----Tp. HCM, ngày 28 tháng12 năm 2010

ĐÁP ÁN HỌC KỲ III (lần 2)
Môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh
(Đối tượng: Sinh viên CĐ khóa 2009)
Thời gian làm bài 60 phút, không kể thời gian chép đề

Câu 1. Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh mối qua hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề
giai cấp. (5 điểm)
* Vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.
Hồ Chí Minh rất coi trọng vấn đề dân tộc, đề cao sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước, nhưng
Người luôn đứng trên quan điểm giai cấp để nhận thức và giải quyết vấn đề dân tộc. Sự kết
hợp vấn đề giai cấp và vấn đề dân tộc của Hồ Chí Minh thể hiện:
- Khẳn định vai trò lịch sử của giai cấp công nhân và quyền lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng
sản trong quá trình cách mạng Việt Nam;
- Chủ trương đại đoàn kết dân tộc rộng rãi trên nền tảng liên minh công nhân, nông dân và
tầng lớp trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng;
- Sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng để chống lại bạo lực phản cách mạng của kẻ
thù;
- Thiết lập chính quyền nhà nước của dân, do dân và vì dân;
- Gắn kết mục tiêu độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội.

* Giải phóng dân tộc là vấn đề trên hết, trước hết; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa
xã hội
- Khác với con đường cứu nước của ông cha, gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa phong kiến
hoặc tư bản, con đường cứu nước của Hồ Chí Minh là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa
xã hội. Vì theo Người, chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các
dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ.
- Tư tưởng Hồ Chí Minh vừa phản ánh quy luật khách quan của sự nghiệp giải phóng dân tộc
trong thời đại chủ nghĩa đế quốc, vừa phản ánh mối quan hệ khăng khít giữa mục tiêu giải
phóng dân tộc với mục tiêu giải phóng giai cấp và giải phóng con người.
* Giải phóng dân tộc tạo tiền đề để giải phóng giai cấp
Hồ Chí Minh giải quyết vấn đề dân tộc th...
Câu 1. Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh mối qua hệ giữa vấn đề dân tộc vấn đề giai
cấp. (5 điểm)
Câu 2. Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về mục tiêu động lực của chủ nghĩa hội
Việt Nam. (5 điểm)
Lưu ý: Sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài
_____________________________________________________________________
Câu 1. Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh mối qua hệ giữa vấn đề dân tộc vấn đề
giai cấp. (5 điểm)
* Vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.
Hồ Chí Minh rất coi trọng vấn đề dân tộc, đề cao sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước, nhưng
Người luôn đứng trên quan điểm giai cấp để nhận thức giải quyết vấn đề dân tộc. Sự kết
hợp vấn đề giai cấp và vấn đề dân tộc của Hồ Chí Minh thể hiện:
- Khẳn định vai trò lịch sử của giai cấp công nhân và quyền lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng
sản trong quá trình cách mạng Việt Nam;
- Chủ trương đại đoàn kết dân tộc rộng rãi trên nền tảng liên minh công nhân, nông dân
tầng lớp trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng;
- Sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng để chống lại bạo lực phản cách mạng của kẻ
thù;
- Thiết lập chính quyền nhà nước của dân, do dân và vì dân;
- Gắn kết mục tiêu độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội.
ĐÁP ÁN HỌC KỲ III (lần 2)
Môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh
(Đối tượng: Sinh viên CĐ khóa 2009)
Thời gian làm bài 60 phút, không kể thời gian chép đề
TRƯỜNG CĐKT THẮNG
KHOA GDĐC
BỘ MÔN LL CT – TD - QS
-----o0o-----
Tp. HCM, ngày 28 tháng12 năm 2010
ĐỀ THI HỌC KỲ III (lần 2)
Môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh
(Đối tượng: Sinh viên CĐ khóa 2009)
Thời gian làm bài 60 phút, không kể thời gian chép đề
TRƯỜNG CĐKT THẮNG
KHOA GDĐC
BỘ MÔN LL CT – TD - QS
-----o0o-----
Tp. HCM, ngày 28 tháng12 năm 2010
Đề thi và đáp án môn tư tưởng HCM - Trang 2
Đề thi và đáp án môn tư tưởng HCM - Người đăng: lvn194
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi và đáp án môn tư tưởng HCM 9 10 462