Ktl-icon-tai-lieu

đè thi vào chuyên địa

Được đăng lên bởi ngocanhdiak54lvt
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 851 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH NINH BÌNH
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN
NĂM HỌC 2013 - 2014
Môn: ĐỊA LÍ
Ngày thi: 22/6/2013

Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề thi gồm 06 câu trong 01 trang

Câu 1 (1,0 điểm). Dựa vào kiến thức đã học cho biết:
a) Trên tờ bản đồ tỉ lệ 1:200000 chiều dài của một con sông đo được là 17cm. Hỏi trên thực địa
con sông đó dài bao nhiêu km?
b) Khoảng cách từ Hà Nội đến Ninh Bình là 90km. Hỏi trên tờ bản đồ tỉ lệ 1:500000 khoảng
cách đó là bao nhiêu cm?
Câu 2 (1,0 điểm). Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học hãy giải thích vì sao tính
chất nhiệt đới của Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ bị giảm sút mạnh mẽ?
Câu 3 (2,0 điểm). Cho bảng số liệu: Dân số thành thị và nông thôn Việt Nam giai đoạn 1985 – 2005.
(Đơn vị: Nghìn người)
NĂM

1985

1990

1995

2000

2002

2005

Thành thị

11360

13281

15086

18771

20022

22336

Nông thôn

48512

51908

59225

58863

59705

60769

a) Tính tỉ lệ dân số thành thị và nông thôn nước ta giai đoạn 1985 - 2005.
b) Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu dân số thành thị và nông thôn nước ta trong giai đoạn trên.
Câu 4 (2,0 điểm). Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học hãy:
a) Kể tên các ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta.
b) Chứng minh rằng ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm là ngành công nghiệp
trọng điểm của nước ta hiện nay.
Câu 5 (3,0 điểm). Cho bảng số liệu: Diện tích và sản lượng lúa vùng Đồng bằng sông Hồng.
NĂM

1985

1990

1995

2000

2005

Diện tích lúa (Nghìn ha)

1051,8

1057,6

1193,0

1212,4

1138,5

Sản lượng lúa (Nghìn tấn)

3091,9

3618,1

5090,4

6594,8

6199,0

a) Vẽ biểu đồ kết hợp (cột và đường) thể hiện diện tích và sản lượng lúa ở đồng bằng sông Hồng.
b) Qua biểu đồ và bảng số liệu rút ra nhận xét.
Câu 6 (1,0 điểm). Dựa vào kiến thức đã học hãy cho biết vì sao vùng Đông Nam Bộ có sức thu hút
mạnh nhất nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam?
------------------------HẾT-----------------------

Ghi chú: Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí trong phòng thi.
Họ và tên thí sinh :..................................................... Số báo danh:.................................................................
Họ và tên, chữ ký:

Giám thị 1:..........................................Giám thị 2:....................................................

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH NINH BÌNH
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN
NĂM HỌC 2013 - 2014
Môn: ĐỊA LÍ
Ngày thi: 22/6/2013

Thời gian l...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH NINH BÌNH
ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN
NĂM HỌC 2013 - 2014
Môn: ĐỊA LÍ
Ngày thi: 22/6/2013
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề thi gồm 06 câu trong 01 trang
Câu 1 (1,0 điểm).
Dựa vào kiến thức đã học cho biết:
a) Trên tờ bản đồ tỉ lệ 1:200000 chiều dài của một con sông đo được là 17cm. Hỏi trên thực địa
con
sông đó dài bao nhiêu km?
b) Khoảng cách từ Nội đến Ninh Bình 90km. Hỏi trên tờ bản đồ tỉ lệ 1:500000 khoảng
cách đó là bao nhiêu cm?
Câu 2 (1,0 điểm). Dựa vào Atlát Địa Việt Nam kiến thức đã học hãy giải thích sao tính
chất nhiệt đới của Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ bị giảm sút mạnh mẽ?
Câu 3 (2,0 đim). Cho bảng s liu: Dân s thành th và nông thôn Vit Nam giai đon 1985 2005.
(Đơn vị: Nghìn người)
NĂM 1985 1990 1995 2000 2002 2005
Thành th
11360 13281 15086 18771 20022 22336
Nông thôn 48512 51908 59225 58863 59705 60769
a) Tính tỉ lệ dân số thành thị và nông thôn nước ta giai đoạn 1985 - 2005.
b) Nhận xét và gii thích sthay đổi cơ cu dân sthành thị và nông tn c ta trong giai đoạn trên.
Câu 4 (2,0 điểm). Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học hãy:
a) Kể tên các ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta.
b) Chứng minh rằng ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm ngành công nghiệp
trọng điểm của nước ta hiện nay.
Câu 5 (3,0 điểm). Cho bảng số liệu: Diện tích và sản lượng lúa vùng Đồng bằng sông Hồng.
NĂM 1985 1990 1995 2000 2005
Diện tích lúa (Nghìn ha) 1051,8 1057,6 1193,0 1212,4 1138,5
Sản lượng lúa (Nghìn tấn) 3091,9 3618,1 5090,4 6594,8 6199,0
a) Vbiu đồ kết hợp (ct và đưng) th hiện din tích và sn lượng lúa đng bằng sông Hng.
b) Qua biểu đồ và bảng số liệu rút ra nhận xét.
Câu 6 (1,0 điểm). Dựa vào kiến thức đã học hãy cho biết vì sao vùng Đông Nam Bộ có sức thu hút
mạnh nhất nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam?
------------------------HẾT-----------------------
Ghi chú: Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí trong phòng thi.
Họ và tên thí sinh :..................................................... Số báo danh:.................................................................
Họ và tên, chữ ký: Giám thị 1:..........................................Giám thị 2:....................................................
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
đè thi vào chuyên địa - Trang 2
đè thi vào chuyên địa - Người đăng: ngocanhdiak54lvt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
đè thi vào chuyên địa 9 10 695