Ktl-icon-tai-lieu

Đền Bạch Mã Võ Liệt trong truyền thuyết và tư liệu Hán Nôm

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 357 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đền Bạch Mã - Võ Liệt trong truyền thuyết và tư liệu Hán Nôm
"Chúng ta hãy nhắc lại câu phương ngôn nói lên niềm tự hào của An Tĩnh vì có
bốn ngôi đền đẹp nhất An Nam: Đền Cờn, Đền Quả, Bạch Mã, Chiêu Trưng" Ấy
là câu mở đầu "Chương III: Những thắng địa và đền đài nổi tiếng" trong An Tĩnh
cổ lục (Le vieux An - Tĩnh) của Le Breton - một nhà giáo nhiều năm dạy ở trường
Quốc học Vinh, "một người bạn, người thầy của dân xứ Nghệ, người rất quan tâm
đến địa chất, đến lịch sử, đến văn hóa dân gian".
"Chúng ta hãy nhắc lại câu phương ngôn nói lên niềm tự hào của An Tĩnh
vì có bốn ngôi đền đẹp nhất An Nam: Đền Cờn, Đền Quả, Bạch Mã, Chiêu
Trưng"
Ấy là câu mở đầu "Chương III: Những thắng địa và đền đài nổi tiếng"
trong An Tĩnh cổ lục (Le vieux An - Tĩnh) của Le Breton - một nhà giáo nhiều
năm dạy ở trường Quốc học Vinh, "một người bạn, người thầy của dân xứ
Nghệ, người rất quan tâm đến địa chất, đến lịch sử, đến văn hóa dân gian".
Bằng những chuyến đi thực địa cùng học sinh và một số bạn bè vốn là các học
giả người bản xứ am tường về lịch sử văn hoá của địa phương, thăm thú khảo sát,
với con mắt tinh tường và những nhận xét khá tinh tế của một học giả phương Tây
yêu xứ Nghệ, Le Breton đã đưa vào sách những trang viết khá rành rõ về thần tích,
về hình thế phong cảnh của các đền đài, đình chùa xứ Nghệ như: Đền Chiêu Trưng,
Đền Quả, Đình Hoành Sơn, Đền Độc Lôi, Đền Mai Hắc Đế, Đền Cuông... Song
đối với Đền Cờn và Đền Bạch Mã lại chưa viết rõ.
Ở những cuốn sách khác như "Bạch thần sự tích", Đền Cờn là đệ nhất Tứ linh
từ cùng Đền Quả, Đền Chiêu Trưng đều đã được nói rõ thần tích; Riêng Bạch Mã
là ngôi đền thứ ba trong Tứ linh từ lại chưa được đề cập tới. Và ngay cả "Thanh
Chương huyện chí" - cuốn sách chép khá đầy đủ thần tích các nhân thần, nhiên
thần được tôn thờ trong huyện, còn có cả phụ lục về Đền Cờn, Đền Vua Mai, Bắc

Cầm miếu, nói rõ sự tích về Tứ vị thánh nương, về Mai Hắc Đế, về Tấn quốc công
nhưng tới Đền Bạch Mã cũng chỉ có sơ lược mấy dòng.
Rất may mắn và kì diệu thay, bù lại những thiếu hụt đó Đền Bạch Mã lại có một
kho truyền thuyết trong dân gian và những tập tư liệu cổ còn lưu trong thư tịch của
Viện Hán Nôm, Thư viện Nghệ An và cả chính trong đền sở tại, một khối lượng
khá phong phú về: "Nghệ An Tứ linh từ chi đệ tam" thờ vị thần người Võ Liệt - vị
tướng trẻ phò vua Lê trong buổi đầu khởi nghiệp đứng chân trên đất Thanh
Chương: "Lục niên cung kiếm hoàng vương khởi nghiệp khắc di thành...".
Theo "Thanh Chương huyện chí" của Bùi Dương Lịch: Thân phụ của ...
Đền Bch Mã - Võ Lit trong truyn thuyết và tư liệu Hán Nôm
"Chúng ta hãy nhc lại câu phương ngôn nói lên niềm t hào ca An Tĩnh vì có
bốn ngôi đền đp nhất An Nam: Đền Cờn, Đền Qu, Bch Mã, Chiêu Trưng" Ấy
là câu mở đầu "Chương III: Những thắng địa và đền đài ni tiếng" trong An Tĩnh
c lc (Le vieux An - Tĩnh) của Le Breton - mt nhà giáo nhiều năm dạy trường
Quc hc Vinh, "một người bạn, người thy ca dân x Nghệ, người rt quan tâm
đến địa chất, đến lch sử, đến văn hóa dân gian".
"Chúng ta hãy nhc lại câu phương ngôn nói n niềm t hào ca An Tĩnh
bốn ngôi đền đẹp nhất An Nam: Đền Cờn, Đền Qu, Bch Mã, Chiêu
Trưng"
y câu m đầu "Chương III: Những thng địa đền đài nổi tiếng"
trong An Tĩnh cổ lc (Le vieux An - Tĩnh) ca Le Breton - mt nhà giáo nhiu
năm dạy trường Quc hc Vinh, "mt người bn, người thy ca dân x
Nghệ, ngưi rt quan tâm đến địa chất, đến lch sử, đến văn hóa dân gian".
Bng nhng chuyến đi thực địa ng hc sinh mt s bn bè vn các hc
gingười bn xam tường v lch svăn hoá của địa phương, thăm thú khảo sát,
vi con mắt tinh tường và nhng nhn xét khá tinh tế ca mt hc giphương Tây
yêu x Nghệ, Le Breton đã đưa vào sách những trang viết khá rành rõ v thn tích,
v hình thế phong cnh cac đền đài, đình chùa x Nghệ như: Đền Chiêu Trưng,
Đền Quả, Đình Hoành Sơn, Đền Độc Lôi, Đn Mai Hắc Đế, Đền Cuông... Song
đối với Đền Cờn và Đền Bch Mã li chưa viết rõ.
nhng cuốn sách khác như "Bch thn s tích", Đền Cờn đệ nht T linh
t cùng Đền Quả, Đền Chiêu Trưng đều đã được nói thn tích; Riêng Bch
ngôi đền th ba trong T linh t lại chưa được đ cp ti. ngay c "Thanh
Chương huyện chí" - cun sách chép khá đầy đủ thn tích các nhân thn, nhiên
thần được tôn th trong huyn, còn c ph lc vĐền Cờn, Đền Vua Mai, Bc
Đền Bạch Mã Võ Liệt trong truyền thuyết và tư liệu Hán Nôm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đền Bạch Mã Võ Liệt trong truyền thuyết và tư liệu Hán Nôm - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đền Bạch Mã Võ Liệt trong truyền thuyết và tư liệu Hán Nôm 9 10 106