Ktl-icon-tai-lieu

Di sản Hồ Chí Minh trong cộng đồng quốc tế ngày nay

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 276 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Di sản Hồ Chí Minh trong cộng đồng quốc tế ngày nay
Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bậc vĩ nhân có vai trò to lớn đối với sự phát triển của
dân tộc Việt Nam và tiến trình đi lên của lịch sử nhân loại. Với Việt Nam, Hồ Chí
Minh đã làm thay đổi vận mệnh của cả dân tộc, từ thân phận một dân tộc nô lệ
thành một dân tộc độc lập tự do. Với thế giới, Người đã góp phần to lớn vào cuộc
đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã
hội.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bậc vĩ nhân có vai trò to lớn đối với sự phát
triển của dân tộc Việt Nam và tiến trình đi lên của lịch sử nhân loại. Với Việt Nam,
Hồ Chí Minh đã làm thay đổi vận mệnh của cả dân tộc, từ thân phận một dân tộc
nô lệ thành một dân tộc độc lập tự do. Với thế giới, Người đã góp phần to lớn vào
cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến
bộ xã hội.
Trong dịp kỷ niệm lần thứ 120 năm ngày sinh của Người, Đảng và Nhà nước
đã long trọng tổ chức hội thảo quốc tế: “Di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày
nay”. Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 171 bài viết của các nhà khoa học, các
nhà quản lý quốc gia, trong đó có 28 bài từ các quốc gia trong cộng đồng quốc tế
gửi đến thể hiện sự dày công nghiên cứu và tình cảm sâu nặng đối với con người
Hồ Chí Minh. Các bài viết đó đã phản ánh sinh động di sản Hồ Chí Minh trong
cộng đồng quốc tế ngày nay.
Mở đầu bài tham luận “Tinh thần Hồ Chí Minh ở Mỹ Latinh”, giáo sư Ignacio
Gonjalej Janzen - nhà báo, nhà hoạt động chính trị Mêhicô, nguyên Chủ tịch “Hội
những người bạn của Việt Nam” viết: “Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ xuất chúng của
dân tộc Việt Nam, một yếu nhân của quy trình phi thực dân hóa trong thế kỷ XX.
Đặc biệt, người còn là một bậc thầy vĩ đại trong khoa học và nghệ thuật giành tự
do cho các dân tộc - chủ đề chính của tất cả các nền văn hóa và là mục tiêu đầu
tiên của nhân loại”. Giáo sư viết tiếp: “Năm 1965, Mỹ bắt đầu các cuộc ném bom

có hệ thống chống lại miền Bắc Việt Nam và tuyên bố chiến tranh “chính thức”
chống nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Trong khi đó ở Mỹ Latinh, người ta đấu
tranh chống lại các nền độc tài dính chặt với Mỹ, thì Việt Nam là một tấm gương
thường trực. Và người thầy Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng mà tấm gương
không phải để dùng vào việc sùng bái cá nhân mà để được mọi người tôn trọng và
kính phục… Ngày nay tại Mỹ Latinh, cái tên Việt Nam - Hồ Chí Minh anh hùng
tiếp tục sống mãi trong trái tim của chúng tôi. Xin cảm ơn người thầy Hồ Chí
Minh, những lời dạy và tấm gương quý...
Di sn H Chí Minh trong cộng đng quc tế ngày nay
Ch tch H Chí Minh là mt bc vĩ nhân có vai trò to ln đối vi s phát trin ca
dân tc Vit Nam và tiến trình đi lên của lch s nhân loi. Vi Vit Nam, H Chí
Minh đã làm thay đổi vn mnh ca c dân tc, t thân phn mt dân tc nô l
thành mt dân tộc độc lp t do. Vi thế giới, Người đã góp phn to ln vào cuc
đấu tranh chung ca các dân tc vì hòa bình, độc lp dân tc, dân ch và tiến b
hi.
Ch tch H Chí Minh mt bc vĩ nhân vai trò to lớn đối vi s phát
trin ca dân tc Vit Nam và tiến trình đi lên của lch s nhân loi. Vi Vit Nam,
HChí Minh đã làm thay đổi vn mnh ca c dân tc, t thân phn mt dân tc
l thành mt dân tộc độc lp t do. Vi thế giới, Người đã góp phn to ln vào
cuộc đấu tranh chung ca các dân tc hòa bình, độc lp dân tc, dân ch tiến
bhi.
Trong dp k nim ln th120 m ngày sinh của Người, Đảng Nhà nước
đã long trng t chc hi tho quc tế: “Di sn H Chí Minh trong thời đại ngày
nay”. Ban t chc Hi thảo đã nhận được 171 i viết ca các nhà khoa hc, các
nhà qun quốc gia, trong đó 28 bài từ c quc gia trong cộng đồng quc tế
gi đến th hin s dày công nghiên cu tình cm sâu nặng đối với con người
H Chí Minh. Các bài viết đó đã phản ánh sinh đng di sn H Chí Minh trong
cộng đồng quc tế ngày nay.
Mđầu bài tham lun “Tinh thn H Chí Minh M Latinh”, giáo Ignacio
Gonjalej Janzen - nhà o, nhà hoạt động chính tr Mêhicô, nguyên Ch tch “Hi
những người bn ca Vit Nam” viết: H Chí Minh v lãnh t xut chúng ca
dân tc Vit Nam, mt yếu nhân ca quy trình phi thc n hóa trong thế k XX.
Đặc biệt, người còn mt bc thy vĩ đại trong khoa hc và ngh thut giành t
do cho các dân tc - chđề chính ca tt c các nền văn hóa mục tiêu đầu
tiên ca nhân loại”. Giáo viết tiếp: m 1965, Mỹ bắt đầu c cuc m bom
Di sản Hồ Chí Minh trong cộng đồng quốc tế ngày nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Di sản Hồ Chí Minh trong cộng đồng quốc tế ngày nay - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Di sản Hồ Chí Minh trong cộng đồng quốc tế ngày nay 9 10 417