Ktl-icon-tai-lieu

ĐI TỚI THÀNH CÔNG

Được đăng lên bởi ngoclb-50e3
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 263 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐI TỚI THÀNH CÔNG
7 Điều
Rất nhiều vấn đề cần phải thực hiện như: cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, tạo mối quan hệ tốt
với đồng nghiệp…. Muốn tránh những rắc rối đáng tiếc làm cản trở bước đường thăng tiến của mình,
bạn nên quan tâm những điều sau đây của các nhà xã hội học Mỹ.
 Đừng để chuyện riêng chi phối
Hãy cố gắng tạo mối quan hệ tốt
với các khách hàng, đối tác của
công ty,. Tạm gác việc riêng để có
mặt ở công sở đúng giờ quy
định. Nhắc người than tránh gọi
điện thoại cho bạn trong giờ làm
việc.
 Không nên làm nhiều việc một
lúc
Đừng nghĩ rằng mình có thể làm
mọi việc. Tập trung vào những
việc cụ thể, bạn sẽ đưa ra được
những ý kiến bổ ích kịp thời,
chiếm được cảm tình và sự tin
cậy của mọi người.
 Giữ thái độ khách quan
Dù có nhiều lời bàn tán, bạn
cũng đừng tham gia . Dù nhâ sự
lãnh đạo có thay đổi bạn cũng ít
bị phiền phức.
 Tìm hiểu những quy định
trong đơn vị
Mỗi đơn vị đều có những luật lệ
bất thành văn mà bạn phải tuân
thủ một cách nghiêm túc. Chú ý
quan sát, bạn sẽ dễ dàng ứng xử
trong mọi tình huống.

 Hãy học hỏi mọi nơi, mọi lúc
Hãy sẵn sang để học hỏi mọi thứ,
chấp nhận làm việc sau khi hết
giờ quy định, nếu cần có thể
đem tài liệu về nhà làm them.
Đừng ngại hỏi ý kiến các đồng
nghiệp, tránh đưa ra những câu
hỏi trùng lặp hoặc chỉ tập trung
vào 1-2 người.
 Ăn mặc lịch sự, đàng hoàng
Các nhà xã hội học khẳng định là
nếu ăn mặc lịch sự, đàng hoàng,
bạn sẽ cảm thấy yên tâm tự tin,
đồng thời tạo niềm tin nơi người
đối thoại. Nhưng đừng quên là
mỗi công việc thích hợp với một
kiểu trang phục.
 Hãy nhận biết sai sót củ mình
Đừng cho mình là người hoàn
thiện. Thay vì tự ái, bạn hãy
khuyến khích đồng nghiệp chỉ ra
những sai sót của mình và rút
kinh nghiệm. Nhưng đừng để
những sai sót làm cho mình mất
tự tin.
Nếu thật sự cầu thị nhất định
bạn sẽ thành công.

...
ĐI TỚI THÀNH CÔNG

 !"#$%&'%%&()*%+, -.()/0
,12'324/&5678$9#
Đừng để chuyện riêng chi phối
:64
 &;&&/
<4#=&%1>?
@+<3+A-4
B#C-%&8
,%-*
#
Không nên làm nhiều việc một
lúc
DEF%G0?>*
8#=H%'
>,3I%
'J;),KL;B-
)M3(
H4/8-#
Giữ thái độ khách quan
NO?*-,&,
PE#NO23
*6?4K,PL
,BQ#
m hiểu những quy định
trong đơn vị
$RSB?'*H*
,.,2
/7&1A#TAJ
3&,3IUVUQ5W
%8M#
Hãy học hỏi mọi nơi, mọi lúc
:643X3>8Y8Q
H*3;)
-4B)?>
Z**Z#
DEYJ;)&!
%&%'2
Y%O*@@[H%
\]^-#
Ăn mặc lịch sự, đàng hoàng
T&5678;_B*
).@*B3
,3I4412(
!-(S-
#CE1*
R<L 7
;>%#
Hãynhận biết sai sót củ mình
DE0*-
#=40&,64
;4);L![%
'33?/0%A
;#CE>
'33?*0
(#
Nếu thật sự cầu thị nhất định
bạn sẽ thành công#
7 Điều
ĐI TỚI THÀNH CÔNG - Trang 2
ĐI TỚI THÀNH CÔNG - Người đăng: ngoclb-50e3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐI TỚI THÀNH CÔNG 9 10 428