Ktl-icon-tai-lieu

địa lí 11

Được đăng lên bởi phanngocanh-dh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 169 lần   |   Lượt tải: 0 lần





Tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất thế giới , trên 8%
Đời sống nhân dan đc cải thiện thu nhập bình quân đầu người tăng
Năm 2004 GDP đạt 1649,3 tỉ USD cao thứ bảy thế giới cơ cấu kinh tế thayđổi theo
hướng tích cực
Năm 2015 GDP TQ vượt ngưỡng 10nghìn tỉ USD tuy nhiên vẫn xếp sau Hoa Kì

Nguyên nhân : nền kinh tế - xã hội trung quốc phát triển nhanh sau khi tiến hành công cuộc
hiện đại hoá
+ Tiến hành hiện đại hoá đất nước
+ Giữ vững ổn định xã hội,mở rộng giao lưu.
+ Khai thác tốt hơn các nguồn lực trong và ngoài nước.
+ Phát triển và vận dụng khoa học, kĩ thuật vào sản xuất kinh tế
II. Các ngành kinh tế.
1. Công nghiệp.
Điều kiện pt:
_ Khoáng sản phong phú
_ Nguồn lđ dồi dào
_ Trình độ kh­kt cao
a. Chiến lược phát triển công nghiệp.
– Thay đổi cơ chế quản lý: Các nhà máy được chủ động lập kế hoạch sản xuất và tìm hiểu thị  trường tiêu
thụ.
– Thực hiện chính sách mở cửa, thu hút vốn đầu tư nước ngoài., huy đọng các nguồn vốn để hiện đại hóa
cơ sở hạ tầng
– Hiện đại hóa trang thiết bị sản xuất công nghiệp, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ.
_ Tập trung phát triển 5 ngành công nghiệp trọng điểm: chế tạo máy, điện tử, hóa dầu, sản xuất ô tô và xây
dựng
b. Thành tựu của sản xuất công nghiệp.
– Cơ cấu ngành công nghiệp đa dạng: Luyện kim, hóa chất, điện tử, hóa dầu, sản xuất ô tổ…
_
 Cơ
cấu
công
nghiệp
đa
+ Xuất hiện nhiều ngành CN quan trọng, có hàm lượng KHKT
+ Phát triển mạnh cả công nghiệp địa phương và sản xuất hàng tiêu dùng

dạng:
cao...

_ Đứng đầu thế giới về thu hút vốn đầu tư nước ngoài
– Sản lượng nhiều ngành công nghiệp đứng đầu thế giới như: than, xi măng, thép, phân bón, sản xuất điện.
c.Phân bố
– Các trung tâm công nghiệp phân bố chủ yếu ở miền Đông và đang mở rộng sang miền Tây.
_ các trung tâm công nghiệp chính: bắc kinh, thượng hải, Quảng Châu, trùng khánh, vũ hán
_ Vùng duyên hải với các đặc khu kinh tế phát triển các ngành kĩ thuật cao

2. Nông nghiệp
Điều kiện pt:
_ Đất đai màu mỡ
_ Khí hậu đa dạng
_ nguồn lđ dồi dào
_ Chính sách pt nông nghiệp hợp lí
a. Biện pháp phát triển nông nghiệp.
– Giao chuyển quyền sử dụng đất cho nông dân.
– Xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn: đường giao thông, hệ thống thủy lợi.
– Áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, sử dụng giống mới, máy móc thiết bị hiện đại.
_ Miễn thuế nông nghiệp
b. Thành tựu của sản xuất nông nghiệp.
– Ngành trồng trọt đóng vai trò chủ đạo trong cơ cấu ngành nông nghiệp.
–   Nông   sản   phong   phú:   lúa   mì,   ngô,   khoai   tây   củ   cải   đường,   lúa   gạo...

 !"#$%&'(#)#
*+,--./01.234567&!89#:8;<
=>
*+,-0?@ABC0-'456#8ADE%#FG'
*#8HI:JEK#(#%LM#:NO#
"/L
PN"/L
PQAQ;REK+S#T
PGL9L#US>ANNT
PLMANA$ V:W:X#$AN!E#:
II. Các ngành kinh t .ế
1. Công nghi p.
Đi u ki n pt:I "
_ Khoáng s n phong phú!
_ Ngu n lđ d i dàoU U
_ Trình đ kh-kt cao
a. Chi n l c phát tri n công nghi p. B M "
Thay đ i c ch qu n lý: Các nhà máy đ c ch đ ng l p k ho ch s n xu t và tìm hi u th tr ng tiêu; 9 ! B Y $ / ! M R 
th .V
Th c hi n chính sách m c a, thu hút v n đ u t n c ngoài., huy đ ng các ngu n v n đ hi n đ i hóa> " Z )  W U M " /
c s h t ng9 / )
– Hi n đ i hóa trang thi t b s n xu t công nghi p, ng d ng thành t u khoa h c công ngh ." / R ! " 7 V > W "
_ T p trung phát tri n 5 ngành công nghi p tr ng đi m: ch t o máy, đi n t , hóa d u, s n xu t ô tô và xây$ M " W M / " Z ) !
d ng>
b. Thành t u c a s n xu t công nghi p.> Y ! "
– C c u ngành công nghi p đa d ng: Luy n kim, hóa ch t, đi n t , hóa d u, s n xu t ô t 9 " / " " Z ) ! ;
_ [9 # O "%  /H
P \# " I# N [* (# W ] N+ SB GFG TTT
PLM+/!O"%R%9AN!E#N# ^
_ 7)#AI#_A)#N
– S n l ng nhi u ngành công nghi p đ ng đ u th gi i nh : than, xi măng, thép, phân bón, s n xu t đi n.! B I " 7 ) ! "
c.Phân b
– Các trung tâm công nghi p phân b ch y u mi n Đông và đang m r ng sang mi n Tây." Y I I
_ L#+O"%=H&`:B!@#![#^:LAaL
b c^ #8 ! A L d :# :  %L M L N :X #$ 
địa lí 11 - Trang 2
địa lí 11 - Người đăng: phanngocanh-dh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
địa lí 11 9 10 746