Ktl-icon-tai-lieu

Dịch học tinh hoa

Được đăng lên bởi howardroark
Số trang: 293 trang   |   Lượt xem: 1336 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cụ Thu Giang
Nguyễn Duy Cần


DỊCH HỌC
TINH HOA
Sách tham khảo

Public:
Email:
Website:

PhuckofWR
phuc.huavinh@gmail.com
nhansinhquan.vn

NHÀ XUẤT BẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
1992

DỊCH HỌC TINH HOA – Cụ Nguyễn Duy Cần
… Trong nhiều năm qua, nội dung đào tạo đội
ngũ cán bộ lý luận hầu như chỉ bó hẹp trong các bộ
môn khoa học Mác-Lênin, chưa coi trọng việc nghiên
cứu các trào lưu khác và tiếp nhận những thành tựu
khoa học của thế giới. Hậu quả là số đông cácn bộ lý
luận thiếu hiểu biết rộng rãi về kho tàng tri thức của
loài người, do đó khả năng phát triển bị hạn chế.
… Nghiên cứu một cách toàn diện và có hệ
thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời chú trọng
nghiên cứu những tinh hoa trí tuệ của dân tộc.
Đối với những học thuyết khác – ngoài chủ nghĩa
Mác-Lênin – về xã hội, cần được nghiên cứu trên
quan điểm khách quan, biện chứng.
… Nghiên cứu mối quan hệ giữa truyền thống và
hiện đại, giữa phát huy bản sắc văn hóa dân tộc với
tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới, những vấn đề phát
huy nhân tố con người, về đạo đức, lối sống, tư tưởng,
nghệ thuật, tôn giáo, dân tộc… trong điều kiện phát
triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần và mở
rộng giao lưu quốc tế.
… Đảng phát huy tự do tư tưởng, tạo mọi điều
kiện cần thiết cho hoạt động nghiên cứu và các mặt
công tác khác trên lĩnh vực lý luận….
Trích Nghị quyết của Bộ Chính trị ĐCSVN
về công tác lý luận trong giai đoạn hiện nay
(Số 01/NQ-TW 28-3-92)

nhansinhquan.vn

2

DỊCH HỌC TINH HOA – Cụ Nguyễn Duy Cần

MỤC LỤC
Lời nhà xuất bản............................................... 6
Tựa ..................................................................... 12
Lời một người đọc sách .................................... 13
LỜI NÓI ĐẦU................................................... 18
CHƯƠNG I ....................................................... 42
- Sách Chu Dịch ........................................ 43
- Nội dung và tác giả ................................. 46
- A. Phù hiệu .............................................. 46
o Thứ tự các quẻ.............................. 61
o Công dụng các quẻ ....................... 63
- B. Văn tự ................................................. 67
o Nội dung và tác giả của Dịch Kinh
........................................................ 67
o Nội dung và tác giả của Dịch truyện
........................................................ 69
o Tác giả của Thập Dực truyện
........................................................ 72
- Các phái của Dịch học ..........................
C Thu Giang
Nguyn Duy Cn
DCH HC
TINH HOA
Sách tham kho
Public:
PhuckofWR
Email:
phuc.huavinh@gmail.com
Website:
nhansinhquan.vn
NHÀ XUT BN THÀNH PH H CHÍ MINH
1992
Dịch học tinh hoa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dịch học tinh hoa - Người đăng: howardroark
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
293 Vietnamese
Dịch học tinh hoa 9 10 183