Ktl-icon-tai-lieu

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

Được đăng lên bởi maiuyen81
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1156 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐIỀU LỆ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG
Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh
đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân
chủ Cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc
chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân, phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải
phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã
hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc.
Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là
đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi
ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc.
Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã
hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ
nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.
Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng,
kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa
trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất
nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện
vọng của nhân dân.
Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ
làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương
yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và
phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với
nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ
của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; đoàn
kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng lãnh đạo hệ thống chính
trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Đảng lãnh đạo, tôn trọng và phát huy vai
trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.
Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của
giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ
và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới.
Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ
chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng...
ĐIỀU LỆ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG VÀ NHỮNG VẤN Đ BẢN VY DỰNG ĐẢNG
Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh
đạo nhânn tiến hành Cách mạng Tháng Tám tnh công, lậpn nước Việt Namn
chủ Cộng hoà (nay là ớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc
chiến tranh xâm ợc, xoá b chế độ thực dân, phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải
phóng dân tộc, thống nhất đấtớc, tiến hành công cuộc đổi mới,y dựng chủ nghĩa
hội bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc.
Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là
đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi
ích của giai cấp ng nhân, nhân dân lao động của dân tộc.
Mục đích của Đảng xây dựng nước Việt Nam độc lập, n chủ, giàu mạnh, xã
hội ng bằng, văn minh, không n người c lột người, thực hiện thành công ch
nga xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.
Đảng lấy chủ nga Mác - Lênin và tư tưởng HChí Minh làm nền tảng tư tưởng,
kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa
trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất
ớc để đề ra Cươngnh cnh trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện
vọng của nn dân.
Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ
m nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập th lãnh đạo, cá nhân ph trách, tơng
u đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phênh và
phê bình, đoàn kết tn cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với
nhânn, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pp pháp luật.
Đảng Cộng sản Việt Namđảng cầm quyền, tôn trọng và pt huy quyền làm ch
của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; đoàn
kết và lãnh đạo nn dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng lãnh đạo hệ thống chính
trị, đồng thời là một b phận của hthống ấy. Đảng lãnh đạo, tôn trọng và phát huy vai
trò của Nớc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam c đoàn thể cnh trị - hội.
Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước cn chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của
giai cấp ng nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hoà bình, độc lập dân tộc, dân ch
và tiến bộ xã hội của nhân n thế giới.
Đảng Cộng sản Việt Nam được y dựng vững mạnh về chính trị, ởng tổ
chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, kng ngừng nâng cao chấtợng đội ngũ
n bộ, đảng vn, sức chiến đấu và năng lực nh đạo cách mạng của Đảng.
Chương I: ĐẢNG VN
Điều 1:
1. Đảng vn Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tn phong
của giai cấp công nhân, nhân dân lao động vàn tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho
mục đích, ởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân nhân
Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam - Người đăng: maiuyen81
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 9 10 838