Ktl-icon-tai-lieu

Đoàn kết

Được đăng lên bởi Tri Vo
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 386 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đoàn kết là một truyền thống quý báu và là bài học lớn của cách mạng Việt
Nam, là nhân tố quan trọng đối với thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, như Chủ
tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công,
thành công, đại thành công”.
Cơ sở của đoàn kết dựa trên học thuyết về vai trò quyết định của quần chúng
nhân dân trong lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin, thấm nhuần sâu sắc đạo lý “dân
là gốc”, phát huy truyền thống cố kết dân tộc trong quá trình dựng nước và giữ
nước của ông cha ta. Đại đoàn kết cũng dựa trên cơ sở kết hợp đúng đắn độc lập
dân tộc với lý tưởng XHCN, xác định mục tiêu cơ bản của nước ta là: Dân giàu,
nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Mục tiêu này phản ánh khát vọng của
toàn dân ta. Đoàn kết theo tư tưởng Hồ Chí Minh là đoàn kết rộng rãi mọi tầng lớp
nhân dân, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giai cấp... Đoàn kết là một chiến lược
lâu dài chứ không phải là một thủ đoạn chính trị nhất thời. Năm 1955, phát biểu
trong Hội nghị Mặt trận Liên Việt, Người khẳng định: Đoàn kết của ta không
những rộng rãi mà còn đoàn kết lâu dài. Đoàn kết là một chính sách dân tộc, không
phải là một thủ đoạn chính trị. Ta đoàn kết để đấu tranh cho thống nhất và độc lập
của Tổ quốc. Ta còn phải đoàn kết để xây dựng nước nhà. Ai có tài, có đức, có sức,
có lòng phụng sự Tổ quốc và phụng sự nhân dân thì ta phải đoàn kết với họ. Đoàn
kết là một tư tưởng lớn, bao trùm của Hồ Chí Minh, chính nhờ vậy mà Người đã
quy tụ, tập hợp được lực lượng toàn dân tham gia kháng chiến và kiến quốc thắng
lợi.
Dân bao giờ cũng là gốc của nước, vì nước bao giờ cũng là của mọi người
dân. Cách mạng như con thuyền mà dân trao cho Đảng là người cầm lái. Con
thuyền cách mạng đi tới đích thắng lợi là nhờ ở sức dân. Chính những ý kiến,
những nguyện vọng và sáng kiến của nhân dân là nguồn gốc hình thành đường lối
cách mạng, và cũng chính phong trào cách mạng của nhân dân là yếu tố quan trọng
nhất biến đường lối đó thành hiện thực, tạo ra những thành tựu to lớn hôm nay và
là tiền đề cho những năm tiếp theo.
Từ việc nhận thức đầy đủ hơn vai trò của nhân dân trong thời kì đổi mới,
Đảng ta đã xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là nguồn sức
mạnh và là động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng này là sự kế thừa
và phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc: “... Vận động tất
cả lực lượng của mỗi một người dân, không để sót một người dân nào, góp thành
lực lượng toàn dân”, đó là tư tưởng đoàn kết rộng rãi, chân thành, tr...
Đoàn kết là một truyền thống quý báu và là bài học lớn của cách mạng Việt
Nam, là nhân tố quan trọng đối với thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, như Chủ
tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công,
thành công, đại thành công”.
Cơ sở của đoàn kết dựa trên học thuyết về vai trò quyết định của quần chúng
nhân dân trong lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin, thấm nhuần sâu sắc đạo lý “dân
là gốc”, phát huy truyền thống cố kết dân tộc trong quá trình dựng nước và giữ
nước của ông cha ta. Đại đoàn kết cũng dựa trên cơ sở kết hợp đúng đắn độc lập
dân tộc với lý tưởng XHCN, xác định mục tiêu cơ bản của nước ta là: Dân giàu,
nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Mục tiêu này phản ánh khát vọng của
toàn dân ta. Đoàn kết theo tư tưởng Hồ Chí Minh là đoàn kết rộng rãi mọi tầng lớp
nhân dân, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giai cấp... Đoàn kết là một chiến lược
lâu dài chứ không phải là một thủ đoạn chính trị nhất thời. Năm 1955, phát biểu
trong Hội nghị Mặt trận Liên Việt, Người khẳng định: Đoàn kết của ta không
những rộng rãi mà còn đoàn kết lâu dài. Đoàn kết là một chính sách dân tộc, không
phải là một thủ đoạn chính trị. Ta đoàn kết để đấu tranh cho thống nhất và độc lập
của Tổ quốc. Ta còn phải đoàn kết để xây dựng nước nhà. Ai có tài, có đức, có sức,
có lòng phụng sự Tổ quốc và phụng sự nhân dân thì ta phải đoàn kết với họ. Đoàn
kết là một tư tưởng lớn, bao trùm của Hồ Chí Minh, chính nhờ vậy mà Người đã
quy tụ, tập hợp được lực lượng toàn dân tham gia kháng chiến và kiến quốc thắng
lợi.
Dân bao giờ cũng là gốc của nước, vì nước bao giờ cũng là của mọi người
dân. Cách mạng như con thuyền mà dân trao cho Đảng là người cầm lái. Con
thuyền cách mạng đi tới đích thắng lợi là nhờ ở sức dân. Chính những ý kiến,
những nguyện vọng và sáng kiến của nhân dân là nguồn gốc hình thành đường lối
cách mạng, và cũng chính phong trào cách mạng của nhân dân là yếu tố quan trọng
nhất biến đường lối đó thành hiện thực, tạo ra những thành tựu to lớn hôm nay và
là tiền đề cho những năm tiếp theo.
Từ việc nhận thức đầy đủ hơn vai trò của nhân dân trong thời kì đổi mới,
Đảng ta đã xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là nguồn sức
mạnh và là động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng này là sự kế thừa
và phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc: “... Vận động tất
cả lực lượng của mỗi một người dân, không để sót một người dân nào, góp thành
lực lượng toàn dân”, đó là tư tưởng đoàn kết rộng rãi, chân thành, triệt để.
Đoàn kết - Trang 2
Đoàn kết - Người đăng: Tri Vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đoàn kết 9 10 357