Ktl-icon-tai-lieu

Đổi mới đại hội 7 đến đại hội 11

Được đăng lên bởi thuhien1711
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 870 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu hỏi: 1, Quá trình bổ sung, phát triển nhận thức của Đảng về những đặc trưng MH XHCN ở Việt
Nam từ Cương lĩnh xd đất nước trong thời kỳ quá độ lên cnxh đc thông qua tại ĐH VII, đến cương
lĩnh xd đất nc trong thời kỳ quá độ lên cnxh (bổ sung, phát triển năm 2011) đc thông qua tại ĐH XI
của Đảng. Thành tựu về thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng qua 25 năm đổi mới.
Hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phát huy những thành tựu to lớn đã đạt được,
nhân dân ta đang tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước nhằm
đưa nước ta p/triển theo định hướng xhcn. Về vấn đề này, tại Đại hội lần thứ XI, Đảng ta đã khẳng định:
''Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của ĐCSVN và Chủ
tịch HCN, phù hợp với xu thế p/triển của l/sử”. Có thể nói, nhận thức của ĐCSVN về cnxh và con đường

2

đi lên cnxh ở VN ngày càng sâu sắc và cụ thể hơn; trong đó, luôn có sự kế thừa, bổ sung, phát triển và
hoàn thiện dần qua từng giai đoạn.
Đại hội VII của Đảng (tháng 6/1991) đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội (sau đây gọi tắt là Cương lĩnh năm 1991). Bản Cương lĩnh đã phân tích nội dung,
tính chất của thời đại, tổng kết quá trình cách mạng Việt Nam, kế thừa và phát triển những quan điểm cơ
bản trước đó của Đảng để nêu ra quan niệm mới về CNXH, chỉ ra mục tiêu và những định hướng lớn
trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta. Đây là văn kiện quan trọng mang tầm định hướng chiến lược,
là nền tảng tư tưởng lý luận và ngọn cờ chiến đấu của Đảng ta, dân tộc ta trong giai đoạn mới.

3

Dựa vào việc nhận thức lại một cách đầy đủ và đúng đắn các quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư
tưởng HCN về cnxh, kết hợp với những kinh nghiệm của TG và thực tiễn xd cnxh của nước ta, đặc biệt
là từ khi tiến hành công cuộc đổi mới (1986), trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ
lên cnxh được thông qua tại Đại hội VII (1991), Đảng xác định mô hình xh xhcn ở VN gồm 6 đặc trưng
cơ bản nhất:
1/ Do nd lao động làm chủ;
2/ Có 1 nền k/tế p/triển cao dựa trên llsx hiện đại và chế độ công hữu về các tlsx chủ yếu;
3/ Có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc;

4

4/ Con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất công, làm theo năng lực, hưởng theo lđ, có cuộc
sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có đ/kiện p/triển toàn diện cá nhân;
5/ Các dân tộc trong nước bình đẳng, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.
6/ Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với n...
Câu hỏi: 1, Quá trình bổ sung, phát triển nhận thức của Đảng về những đặc trưng MH XHCN ở Việt
Nam từ Cương lĩnh xd đất nước trong thời kỳ quá độ lên cnxh đc thông qua tại ĐH VII, đến cương
lĩnh xd đất nc trong thời kỳ quá độ lên cnxh (bổ sung, phát triển năm 2011) đc thông qua tại ĐH XI
của Đảng. Thành tựu về thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng qua 25 năm đổi mới.
Hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phát huy những thành tựu to lớn đã đạt được,
nhân dân ta đang tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước nhằm
đưa nước ta p/triển theo định hướng xhcn. Về vấn đề này, tại Đại hội lần thứ XI, Đảng ta đã khẳng định:
''Đi lên chủ nghĩa hội khát vọng của nhân dân ta, sự lựa chọn đúng đắn của ĐCSVN Chủ
tịch HCN, phù hợp với xu thế p/triển của l/sử”. Có thể nói, nhận thức của ĐCSVN về cnxh và con đường
Đổi mới đại hội 7 đến đại hội 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đổi mới đại hội 7 đến đại hội 11 - Người đăng: thuhien1711
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Đổi mới đại hội 7 đến đại hội 11 9 10 587