Ktl-icon-tai-lieu

Động học xúc tác

Được đăng lên bởi trancaobac52-gmail-com
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 3196 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đồ án tốt nghiệp

Trường ĐHDL Hải Phòng

LỜI CẢM ƠN

Trƣớc tiên, em muốn nói là lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Tiến sỹ Nguyễn
Hồng Liên. Cô đã tận tình hƣớng dẫn và giúp đỡ em rất nhiều trong suốt quá
trình làm đồ án tốt nghiệp. Dƣới sự hƣớng dẫn của cô em có thể chủ động sắp
xếp

công việc của mình trong quá trình nghiên cứu làm đồ án.
Em xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến các thầy cô và các anh chị trong PTN

CN Lọc Hoá dầu và Vật liệu xúc tác
đã giúp đỡ em rất nhiều. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn
chân thành nhất đến Thạc sĩ Chu Thị Hải Nam. Chị đã hƣớng dẫn và chỉ bảo cho
em rất nhiều về tác phong làm việc trong quá trình nghiên cứu để hoàn thành
bản đồ án.
Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô ở Khoa môi trƣờng
đặc biệt là các thầy cô đã giảng dạy trong
ngành Hoá dầu, gia đình và bạn bè em đã tạo mọi điều kiện về vật chất cũng nhƣ
về tinh thần giúp cho em hoàn thành bản đồ án này.
Hải Phòng, ngày 05 tháng 07 năm 2010
Vũ Thị Ngọc Lƣơng

Sv: Vũ Thị Ngọc Lương - HD1001

1

Đồ án tốt nghiệp

Trường ĐHDL Hải Phòng

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ............................................................................................................... 4
PHẦN 1 .................................................................................................................. 6
TỔNG QUAN LÝ THUYẾT ............................................................................... 6
1.1. HỢP CHẤT CLO HỮU CƠ ........................................................................ 6
1.1.1. Giới thiệu chung về hợp chất clo hữu cơ ..................................................... 6
1.1.2. Ứng dụng của một số hợp chất clo hữu cơ .................................................. 9
1.1.3. Ảnh hưởng của hợp chất clo hữu cơ đến môi trường và con người .......... 11
1.1.4. Hợp chất tetracloetylen (TTCE)................................................................. 11
1.2. PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ HỢP CHẤT CLO HỮU CƠ........................ 1515
1.2.1. Phương pháp ôxy hóa ................................................................................ 15
1.2.2. Phương pháp khử ....................................................................................... 17
1.2.3. Phương pháp sinh học................................................................................ 17
1.2.4. Phương pháp ôxy hóa – khử kết hợp.......................................................... 18
1.3. PHẢN ỨNG HYDRODECLO HÓA (HDC) ............................................ 19
1.3.1. Khái niệm về ...
Đồ án tốt nghiệp Trưng ĐHDL Hải Phòng
Sv: Vũ Thị Ngọc Lương - HD1001 1
LỜI CẢM ƠN
Trƣớc tiên, em muốn nói lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Tiến sỹ Nguyễn
Hồng Liên. Cô đã tận tình hƣớng dẫn giúp đỡ em rất nhiều trong suốt q
trình làm đồ án tốt nghiệp. ới sự hƣớng dẫn của em thể chủ động sắp
xếp công việc của mình trong quá trình nghiên cứu làm đồ án.
Em xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến các thầy các anh chị trong PTN
CN Lọc Hdầu Vật liệu xúc tác
đã giúp đỡ em rất nhiều. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn
chân thành nhất đến Thạc sĩ Chu Thị Hải Nam. Chị đã hƣớng dẫn và chỉ bảo cho
em rất nhiều về tác phong làm việc trong quá trình nghiên cu đhoàn thành
bản đồ án.
Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn đến các thầy Khoa môi trƣờng
đặc biệt là các thầy đã giảng dạy trong
ngành Hoá dầu, gia đình và bạn bè em đã tạo mọi điều kiện về vật chất cũng nhƣ
về tinh thần giúp cho em hoàn thành bản đồ án này.
Hải Phòng, ngày 05 tháng 07 năm 2010
Vũ Thị Ngọc Lƣơng
Động học xúc tác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Động học xúc tác - Người đăng: trancaobac52-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Động học xúc tác 9 10 250