Ktl-icon-tai-lieu

động từ nhân văn

Được đăng lên bởi alwayssmile288
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1404 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Định nghĩa động từ
– Động từ là từ dùng để diễn tả hành động hoặc trạng thái của chủ ngữ.
Ví dụ 1: Tom kicked the ball
–> Kicked là động từ. Tom thực hiện hành động. Anh ta đã đá quả bóng. Quả bóng là
đối tượng nhận tác động của hành động (object of the verb).
Ví dụ 2: The sky is blue
–> “is” là động từ trong câu này. Nó không thể hiện hành động. Nó thể hiện trạng
thái của bầu trời là màu xanh. “blue” ở đây là tính từ.
2. Phân loại động từ
Có hai cách phân chia động từ:
2.1. Động từ được chia ra làm hai loại chính: ordinary verb và auxiliary verb .
Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu từng loại động từ này:
2.1.1. Trợ động từ (auxiliary verbs)
 Ví dụ: to be, to have, to do, can, could, may, might, must, ought, shall,
should, will, would, to need, to dare
 Loại này có thể chia ra làm 3 loại:
+ to be, to have : vừa có thể làm động từ thường, vừa có thể làm trợ động từ
Ví dụ: Tom is a doctor. (“to be” là động từ thường)
He is working now. (“to be” là trợ động từ)
I have just finished my homework. (“to have” là trợ động từ)
He has a black beard. (“to have” là động từ thường).
+ động từ khuyết thiếu: chỉ có thể làm trợ động từ trong câu. Ví dụ: can, may, shall,
will, ought to, must.
+ một số động từ đặc biệt: có trường hợp dùng làm động từ thường, có trường hợp
dùng làm trợ động từ. Ví dụ: to dare, to need, to do, used to
Ví dụ: He doesn’t dare to say anything. (động từ thường).
Dare we interrupt? (trợ động từ)
I need to go home right now. (trợ động từ)
They need new skirts. (động từ thường)
2.1.2. Động từ thường (ordinary verbs)
 Những động từ không thuộc loại trên là động từ thường. Ví dụ: to work, to
sing, to pray, to play, to study…
2.1.3. Động từ khuyết thiếu (modal verbs)
 Động từ khuyết thiếu như đã nêu ở trên, là một loại của trợ động từ. Nhưng
động từ khuyết thiếu đóng vai trò tương đối quan trọng trong câu, nên chúng
ta tách ra một phần riêng để nghiên cứu.


Đặc điểm của động từ khuyết thiếu:

+ Động từ khuyết thiếu chỉ làm trợ động từ.
Ví dụ: (+) I can speak English well.
(-) I can’t speak English well
(?) Can you speak English well?
+ Ở ngôi thứ 3 số ít không thêm s (như động từ thường)
+ Ở phủ định thêm 'not' vào giữa động từ khuyết thiếu và động từ chính.
+ Ở nghi vấn đảo ngược động từ khuyết thiếu lên trước chủ ngữ.
+ Viết tắt:
Cannot: can’t
Must not: mustn’t

Shall not: shan’t
Will not: won’t
Ought not: oughtn’t
● Cách sử dụng của một số động từ khuyết thiếu và so sánh.
Can
- Dùng “can” để nói một sự việc có thể xảy ra hoặc ai đó có khả năng ...
1. nh ngh a ng tĐị ĩ độ
ng t là t dùng di n t hành ng ho c tr ng thái c aĐộ để độ ch ng .
Ví d 1 : Tom kicked the ball
–> Kicked là ng t . Tom th c hi n hành ng. Anh ta ã á qu ng. Qu bóng làđộ đ đ đ
i t ng nh n tác ng c a hành ng (object of the verb).đố ượ độ độ
Ví d 2 : The sky is blue
–> “is” là ng t trong câu này. Nó không th hi n hành ng. Nó th hi n tr ng độ độ
thái c a b u tr i là màu xanh. “blue” ây là đ tính t.
2. Phân lo i ng tạ độ
Có hai cách phân chia ng t :độ
2.1. ng t c chia ra làm hai lo i chính: ordinary verb và auxiliary verbĐộ đượ .
Chúng ta s l n l t tìm hi u t ng lo i ng t này:ẽ ầ ượ ạ độ
2.1.1. Tr ng t (auxiliary verbs) độ
Ví d : to be, to have, to do, can, could, may, might, must, ought, shall,
should, will, would, to need, to dare
Lo i này có th chia ra làm 3 lo i:
+ to be, to have : v a có th làm ng t th ng, v a có th làm tr ng t độ ườ độ
Ví d : Tom is a doctor. (“to be” là ng t th ng) độ ườ
He is working now. (“to be” là tr ng t ) độ
I have just finished my homework. (“to have” là tr ng t ) độ
He has a black beard. (“to have” là ng t th ng).độ ườ
+ ng t khuy t thi uđộ ế ế : ch có th làm tr ng t trong câu. Ví d : can, may, shall, độ
will, ought to, must.
+ m t s ng t c bi t: độ đặ có tr ng h p dùng làm ng t th ng, có tr ng h p ườ độ ườ ườ
dùng làm tr ng t . Ví d : to dare, to need, to do, used to độ
Ví d : He doesn’t dare to say anything. ( ng t th ng). độ ườ
Dare we interrupt? (tr ng t ) độ
I need to go home right now. (tr ng t ) độ
They need new skirts. ( ng t th ng)độ ườ
2.1.2. ng t th ng (ordinary verbs)Độ ườ
Nh ng ng t không thu c lo i trên là ng t th ng. Ví d : to work, to đ đ ườ
sing, to pray, to play, to study
2.1.3. ng t khuy t thi u (modal verbs)Độ ế ế
ng t khuy t thi u nh ã nêu trên, là m t lo i c a tr ng t . Nh ng Độ ế ế ư đ độ ư
ng t khuy t thi u óng vai trò t ng i quan tr ng trong câu, nên chúng độ ế ế đ ươ đố
ta tách ra m t ph n riêng nghiên c u. để
c i m c a ng t khuy t thi u:Đặ đ độ ế ế
+ ng t khuy t thi u ch làm tr ng t .Độ ế ế độ
Ví d : (+) I can speak English well.
(-) I can’t speak English well
(?) Can you speak English well?
+ ngôi th 3 s ít không thêm s (nh ng t th ng) ư độ ườ
+ ph nh thêm 'not' vào gi a ng t khuy t thi u ng t chính. đị độ ế ế độ
+ nghi v n o ng c ng t khuy t thi u lên tr c ch ng . đả ượ độ ế ế ướ
+ Vi t t t:ế
Cannot: can’t
Must not: mustn’t
động từ nhân văn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
động từ nhân văn - Người đăng: alwayssmile288
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
động từ nhân văn 9 10 728