Ktl-icon-tai-lieu

Dự toán xây dựng

Được đăng lên bởi hoapro93pro
Số trang: 117 trang   |   Lượt xem: 1602 lần   |   Lượt tải: 0 lần
d
te
re

U

nR
eg

is

CÁCH TÍNH TIÊN
LƯỢNG CÁC LOẠI
CÔNG TÁC XÂY LẮP

1. Công tác đất
đất

is

1.1 Đơn vị tính :

d

TIÊN LƯỢNG DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH
LƯỢNG

te
re

•

U

nR
eg

üĐào và đắp đất công trình bằng
thủ công đơn vị tính là: công/m3
üĐào và đắp đất công trình bằng máy
đơn vị tính là:100m3

1. Công tác đất
đất

is

1.2 Qui cách:

d

TIÊN LƯỢNG DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH
LƯỢNG

te
re

•

U

nR
eg

-Phương tiện thi công:
thủ công hay máy
- Cấp đất: I,II,III,IV- bảng phân cấp đất
- Kích thước: chiều rộng, chiều sâu,
hệ số đầm nén

1. Công tác đất
đất

nR
eg

A- Đào đất

is

1.2 Qui cách:

d

TIÊN LƯỢNG DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH
LƯỢNG

te
re

•

Đào đất bằng thủ công

q

Đào đất bằng máy

U

q

U

nR
eg

is

te
re

d

еo ®Êt bằng thủ c«ng:
- đµo bïn
- đµo ®ể đắp
- đµo mãng c«ng tr×nh: mãng băng
mãng cột trụ, hố kiểm tra
- đµo kªnh mương r·nh tho¸t nước
- đµo nền đường
- đào khu«n ®-êng,r·nh tho¸t n-íc

U

nR
eg

is

te
re

d

еo ®Êt bằng m¸y:
- San s©n b·i – san ®åi- ®µo lßng hå
(tæ hîp m¸y ®µo-«t«-m¸y ñi)
- đµo xóc ®Êt ®ể đắp hoÆc ®æ ®i
- đµo mãng c«ng tr×nh
- đµo kªnh mương r·nh tho¸t nước
- đµo nền đường míi, më réng . . .

U

nR
eg

is

te
re

d

B. §¾p ®Êt
Đ¾p ®Êt c«ng tr×nh bằng thñ c«ng:
- ®¾p nÒn mãng c«ng tr×nh
- đ¾p bê kªnh m-¬ng ®ª ®Ëp
- đ¾p nÒn ®-êng
- đ¾p c¸t c«ng tr×nh

U

nR
eg

is

te
re

d

B. §¾p ®Êt
Đ¾p ®Êt c«ng tr×nh bằng m¸y:
- ®¾p ®Êt mÆt b»ng c«ng tr×nh
- san ®Çm ®Êt mÆt b»ng
- đ¾p ®ª ®Ëp kªnh m-¬ng
- đ¾p nÒn ®-êng
- ®¾p c¸t c«ng tr×nh

1. Công tác đất
đất
1.3 Ph-¬ng ph¸p tÝnh:

te
re

d

a. §µo hoÆc ®¾p ®Êt cã thµnh hè th¼ng ®øng

nR
eg

V= thÓ tÝch (m3)

is

V= S x h

U

S= diÖn tÝch ®¸y (m2)
h= chiÒu s©u hè (m)

h

h

1. Công tác đất
đất
1.3 Ph-¬ng ph¸p tÝnh:

te
re

d

a. §µo hoÆc ®¾p ®Êt cã thµnh hè th¼ng ®øng

nR
eg

V= thÓ tÝch (m3)

is

V= S x h

U

S= diÖn tÝch ®¸y (m2)
h= chiÒu s©u hè (m)

1. Công tác đất
đất
1.3 Ph-¬ng ph¸p tÝnh:

is

nR
eg

V= h(S1 +S2 +4S3)
6
V= thÓ tÝch (m3)

te
re

d

b. §µo hoÆc ®¾p ®Êt cã thµnh hè v¸t taluy

S1= diÖn tÝch ®¸y trªn (m2)

U

S2= diÖn tÝch ®¸y d-íi (m2)

S3= diÖn tÝch ®¸y trung b×nh (m2)
h= chiÒu s©u hè (m)

1. Công tác đất
đất
1.3 Ph-¬ng ph¸p tÝnh:

te
re

d

b. §µo hoÆc ®¾p ®Êt cã thµnh hè v¸t taluy

S2= a2b2

(m2)

b2

a2

U

S1= a1b1

(m2)

nR
eg

V= thÓ tÝch (m3)

is

V= h(a1b1+a2b2+(a1+a2)(b1+b2))
6

4S3= (a1+a2)(b1+b2) (m2)
h= chiÒu s©u hè (m)
a1

b1

1. Công tác đất
đất
1.3 Ph-¬ng ph¸p tÝnh:

V= h(a1b1+a2b2+Öa1b1*a2b2 )

S2= a2b2

(m2)

nR
eg

S1= a1b1

(m2)

b2

a2

U

V= thÓ ...
CÁCH TÍNH TIÊN
L
ƯỢ
NG CÁC LOẠI
L
ƯỢ
NG CÁC LOẠI
CÔNG TÁC XÂY LẮP
UnRegistered
Dự toán xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự toán xây dựng - Người đăng: hoapro93pro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
117 Vietnamese
Dự toán xây dựng 9 10 419