Ktl-icon-tai-lieu

Đường lối cách mạng

Được đăng lên bởi hoangtu9x221095
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 651 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SEMINA LẦN I
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
NHÓM
NHÓM III
III –– TH1809
TH1809

•

Lê Đình Thủy

•

Hoàng Thế Cảnh

•

Tạ Quang Hiếu

•

Nguyễn Tuấn Anh

•

Vũ Đình Vinh

•

NguyễnTùng Anh

Câu1:Tóm Tắt bằng sơ đồ tư duy quan điểm của Hồ Chí Minh về phẩm chất Liêm ?

LIÊM
LIÊM

Không
Không Tham
Tham

Giữ
Giữ gìn
gìn của
của công,
công,
Trong
Trong Sạch.
Sạch.

Không
Không tham
tham địa
địa vị.
vị.
của
của dân.
dân.

Tiền
Tiền Tài.
Tài.

HCM
HCM viết
viết :: "
" Liêm
Liêm là
là không
không tham
tham địa
địa vị
vị ,, không
không tham
tham tiền
tiền tài
tài ,, không
không tham
tham sung
sung sướng
sướng ,, không
không ham
ham người
người tâng
tâng bốc
bốc mình
mình "
" ..

Chủtịch
Chủtịch Hồ
Hồ Chí
Chí Minh
Minh là
là người
người nêu
nêu một
một tấm
tấm gương
gương mẫu
mẫu mực
mực về
về đạo
đạo đứcđể
đứcđể toàn
toàn Đảng,
Đảng, toàn
toàn dân
dân noi
noi theo.Hồ
theo.Hồ Chí
Chí Minh
Minh quan
quan niệm
niệm đạo
đạo đức
đức là
là nền
nền tảng
tảng và
và là
là sức
sức
mạnh
mạnh của
của người
người cách
cách mạng,
mạng, coi
coi đó
đó là
là cái
cái gốc.Ý
gốc.Ý kiến
kiến trên
trên cho
cho ta
ta thấy
thấy rằngLIÊMlàluôn
rằngLIÊMlàluôn luôn
luôn tôn
tôn trọnggiữ
trọnggiữ gìn
gìn của
của công
công và
và của
của dân,
dân, không
không xâm
xâm phạm
phạm một
một
đồng
đồng xu,hạt
xu,hạt thóc
thóc của
của Nhà
Nhà nước
nước và
và của
của nhân
nhân dân.Vì
dân.Vì con
con người
người ta
ta khi
khi quá
quá tham
tham lam
lam sẽ
sẽ dẫn
dẫn đến
đến lầm
lầm đường
đường lạc
lạc lối,không
lối,không còn
còn là
là chính
chính mình
mình vì
vì thế
thế mà
mà sẽ
sẽ
làm
làm những
những việc
việc sai
sai trái
trái là
là ăn
ăn cắp
cắp của
của công
công làm
làm của
của tư,
tư, đục
đục khoét
khoét nhân
nhân dân,
dân, tiêu
tiêu ít
ít mà
mà khai
khai nhiều,
nhiều, lợi
lợi dụng
dụng của
của chung
chung của
của nhà
nhà nước
nước làm
làm quỹ
quỹ riêng
riêng cho
cho địa
địa
phươngmình.
phươngmình.

Câu
Câu 22 :: "
" Chỉ
Chỉ có
có thứ
thứ ham
ham là
là ham
ham học
học ,, ham
ham làm
làm ,, ham
ham tiến
tiến bộ
bộ "
" là
là liêm.
liêm. Ngày
Ngày nay
nay ,, chúng
chúng ta
ta có
có thể
thể bổ
bổ sung
sung thêm
thêm
các
các "ham"
"ham" nào
nào nữa
nữa ?
? Giải
Giải thích
thích ý
ý kiến
kiến của
của mình
mình

Hamsáng
Hamsáng tạo
tạo

Ham
Ham thành
thành công
công

Thành
Thành công
công là
là thứ
thứ mà
mà ai
ai cũng
cũng muốn
muốn đạt
đạt được
được ,, muốn
muốn dành
dành lấy
lấy nhưng
nhưng để
để có
có được
được nó
nó thì
thì ta
ta phải
phải trải
trải qua
qua một
một quá
quá trình
trình khổ
khổ luyện
luyện khó
...
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
NHÓM III – TH1809
NHÓM III – TH1809
Lê Đình Thủy
Tạ Quang Hiếu
Vũ Đình Vinh
SEMINA LẦN I
Hoàng Thế Cảnh
Nguyễn Tuấn Anh
NguyễnTùng Anh
Đường lối cách mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đường lối cách mạng - Người đăng: hoangtu9x221095
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đường lối cách mạng 9 10 13