Ktl-icon-tai-lieu

Đường lối Cách Mạng

Được đăng lên bởi Alex Russell
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 532 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nhóm 1

Khối 1 – QTKD – K52

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU................................................................................................................... 3
CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM..............................................................................................4
1.1. Công nghiệp hóa là gì?...............................................................................................4
1.2. Bảo vệ môi trường là gì?............................................................................................4
CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CHUNG CỦA TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH
TẾ GẮN VỚI VẤN ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY............8
2.1. Tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển nền kinh
tế.........................................................................................................................................8
2.2. Thực trạng chung về vấn đề môi trường ở nước ta hiện nay.....................................9
2.2.1. Những vấn đề còn tồn tại................................................................................9
2.2.2. Nguyên nhân...................................................................................................9
CHƯƠNG III: QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ BẢO VỆ MÔI
TRƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ HIỆN NAY........10
3.1. Quan điểm chung.....................................................................................................10
3.2 Một số mục tiêu cụ thể..............................................................................................10
3.3. Những nhiệm vụ chung của vấn đề bảo vệ môi trường...........................................11
3.3.1 Phòng ngừa và hạn chế các tác động xấu đối với môi trường.....................11
3.3.2. Khắc phục các khu vực môi trường đã bị ô nhiễm, suy thoái......................12
3.3.3. Điều tra nắm chắc các nguồn tài nguyên thiên nhiên và có kế hoạch bảo vệ,
khai thác hợp lý, bảo vệ đa dạng sinh học.............................................................12
3.3.4. Giữ gìn vệ sinh, bảo vệ và tôn tạo cảnh quan môi trường...........................12
3.3.5. Đáp ứng yêu cầu về môi trường trong hội nhập kinh tế quốc tế.................13
3.4. Những nhiệm vụ cụ thể............................................................................................13
3.4.1. Đối với vùng đô thị và vùng ven đô thị.........................................................13
3.4.2 Đối với vùng nông thôn.............................
Nhóm 1 Khối 1 – QTKD – K52
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU...................................................................................................................3
CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM..............................................................................................4
1.1. Công nghiệp hóa là gì?...............................................................................................4
1.2. Bảo vệ môi trường là gì?............................................................................................4
CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CHUNG CỦA TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH
TẾ GẮN VỚI VẤN ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY............8
2.1. Tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển nền kinh
tế.........................................................................................................................................8
2.2. Thực trạng chung về vấn đề môi trường ở nước ta hiện nay.....................................9
2.2.1. Những vấn đề còn tồn tại................................................................................9
2.2.2. Nguyên nhân...................................................................................................9
CHƯƠNG III: QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ BẢO VỆ MÔI
TRƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ HIỆN NAY........10
3.1. Quan điểm chung.....................................................................................................10
3.2 Một số mục tiêu cụ thể..............................................................................................10
3.3. Những nhiệm vụ chung của vấn đề bảo vệ môi trường...........................................11
3.3.1 Phòng ngừa và hạn chế các tác động xấu đối với môi trường.....................11
3.3.2. Khắc phục các khu vực môi trường đã bị ô nhiễm, suy thoái......................12
3.3.3. Điều tra nắm chắc các nguồn tài nguyên thiên nhiên và có kế hoạch bảo vệ,
khai thác hợp lý, bảo vệ đa dạng sinh học.............................................................12
3.3.4. Giữ gìn vệ sinh, bảo vệ và tôn tạo cảnh quan môi trường...........................12
3.3.5. Đáp ứng yêu cầu về môi trường trong hội nhập kinh tế quốc tế.................13
3.4. Những nhiệm vụ cụ thể............................................................................................13
3.4.1. Đối với vùng đô thị và vùng ven đô thị.........................................................13
3.4.2 Đối với vùng nông thôn................................................................................14
CHƯƠNG IV: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN
KINH TẾ GẮN VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở NƯỚC TA...................................16
1
Đường lối Cách Mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đường lối Cách Mạng - Người đăng: Alex Russell
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Đường lối Cách Mạng 9 10 520