Ktl-icon-tai-lieu

đường lối cách mạng

Được đăng lên bởi Mai Vu
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1293 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ĐƯỜNG LỐI CM ĐCSVN
Chương I. Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh
chính trị đầu tiên của Đảng
Câu 1:Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng cộng sản
Việt Nam:
Trả lời:
1. Quá trình tìm đường cứu nước của Hồ Chí Minh:
- Tháng 6/1911 Hồ Chí Minh với tên gọi Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc sang
phương Tây tìm đường cứu nước, nơi mà người cho là có dân chủ, tự do và khoa học kĩ
thuật để xem họ làm như thế nào , học tập và trở về nước giúp đồng bào mình cởi bỏ
xiềng xích nô lệ.
Và đó cũng là bước khởi đầu cho quá trình bôn ba khắp năm châu bốn bể để
tìm con đường cứu nước của lãnh tụ Hồ Chí Minh.
- Năm 1917 cuộc cách mạng tháng 10 Nga thành công đã trực tiếp tác động đến
quá trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc, Người tin tưởng và hướng theo con
đường cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại.
- Năm 1919, các nước đế quốc thắng trận trong ciến tranh thế giới thứ nhất họp
nhau ở Vecxai, với tên Nguyễn Ái Quốc người đã thay mặt những người yêu nước ở Việt
Nam gửi đến hội nghị bản yêu sách 8 điểm đòi quyền lợi cho nhân dân Việt Nam, tuy
không được chấp thuận nhưng đó là đòn tấn công trực diện đầu tiên vào chủ nghĩa đế
quốc.
- Tháng 12/ 1920 tại đại hội Đảng xã hội pháp tại Tous: Người đứng về phía đại
đa số của đại hội bỏ phiếu tán thành việc thành lập Đảng cộng sản Pháp và việc gia nhập
quốc tế cộng sản
 từ đó Nguyễn Ái Quốc trở thành chiến sĩ cộng sản, một chiến sĩ cộng sản đầu
tiên của Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu bước ngoăt quyết định trong sự nghiệp hoạt
động cách mạng của Hồ Chí Minh, nó cũng đánh dấu bước ngoặt mở đường cho thắng lợi
của sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt Nam.
2. Sự chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho việc thành lập Đảng cộng
sản Việt Nam:
2.1. Chuẩn bị về mặt tư tưởng:

Do cách mạng thuộc địa không được quan tâm đúng mức nên Nguyễn Ái Quốc đã đi
sâu nghiên cứu, tham gia vào các diễn đàn, viết báo,… để tuyên truyền về vấn đề thuộc
địa và cách mạng thuộc địa.
Cuối năm 1917, Người lao vào cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân Pháp, tham gia
Đảng xã hội Pháp, lập ra Hội những Người Việt Nam yêu nước với tờ báo “Việt Nam
hồn” để tuyên truyền giáo dục Việt Kiều ở Pháp.
Năm 1922. Người làm chủ nhiệm chủ bút cho báo “Người cùng khổ” để vạch trần
chính sách đàn áp bọc lột dã man của chủ nghĩa đế quốc, góp phần vào việc thức tỉnh các
dân tộc bị áp bức đứng lên tự giải phóng. Song song đó, viết nhiều bài đăng trên báo
Nhân đạo của Đảng Cộng sản Pháp, báo Đời sống công nhân của Tổng Liên đoàn Lao
độ...
ĐỀ CƯƠNG ĐƯỜNG LỐI CM ĐCSVN
Chương I. Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam cương lĩnh
chính trị đầu tiên của Đảng
Câu 1:Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng cộng sản
Việt Nam:
Trả lời:
1. Quá trình tìm đường cứu nước của Hồ Chí Minh:
- Tháng 6/1911 Hồ Chí Minh với tên gọi Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc sang
phương Tây tìm đường cứu nước, nơi người chodân chủ, tự do và khoa học
thuật để xem họ làm như thế nào , học tập trở về nước giúp đồng bào mình cởi bỏ
xiềng xích nô lệ.
đó cũng bước khởi đầu cho quá trình n ba khắp năm châu bốn bể để
tìm con đường cứu nước của lãnh tụ Hồ Chí Minh.
- Năm 1917 cuộc cách mạng tháng 10 Nga thành công đã trực tiếp tác động đến
quá trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc, Người tin tưởnghướng theo con
đường cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại.
- Năm 1919, cácc đế quốc thắng trận trong ciến tranh thế giới th nhất họp
nhau ở Vecxai, với tên Nguyễn Ái Quốc người đã thay mặt những người yêu nước ở Việt
Nam gửi đến hội nghị bản yêu sách 8 điểm đòi quyền lợi cho nhân dân Việt Nam, tuy
không được chấp thuận nhưng đó đòn tấn công trực diện đầu tiên vào chủ nghĩa đế
quốc.
- Tháng 12/ 1920 tại đại hội Đảng hội pháp tại Tous: Người đứng về phía đại
đa scủa đại hội bỏ phiếu tán thành việc thành lập Đảng cộng sản Pháp và việc gia nhập
quốc tế cộng sản
từ đó Nguyễn Ái Quốc trở thành chiến cộng sản, một chiến sĩ cộng sản đầu
tiên của Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu bước ngoăt quyết định trong sự nghiệp hoạt
động cách mạng của Hồ Chí Minh, nó cũng đánh dấu bước ngoặt mở đường cho thắng lợi
của sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt Nam.
2. S chuẩn bị vềtưởng, chính trịtổ chức cho việc thành lập Đảng cộng
sản Việt Nam:
2.1. Chuẩn bị về mặt tư tưởng:
đường lối cách mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đường lối cách mạng - Người đăng: Mai Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
đường lối cách mạng 9 10 668