Ktl-icon-tai-lieu

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Được đăng lên bởi hoangtubang4156831968
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2021 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
———————

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
————————

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
(Ban hành theo Quyết định số 52 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
––––––––––––––––––––––––
1. Tên môn học: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
2. Thời lượng: 3 tín chỉ
- Nghe giảng: 70%
- Thảo luận:

30%

3. Trình độ: Dùng cho sinh viên trình độ đại học, cao đẳng khối không chuyên
ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
4. Mục tiêu của môn học:
- Cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản của đường lối cách mạng của
Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó chủ yếu tập trung vào đường lối của Đảng thời
kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội phục vụ cho cuộc sống và
công tác. Xây dựng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, theo mục tiêu,
lý tưởng của Đảng.
- Giúp sinh viên vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực trong
giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội theo đường lối, chính sách,
pháp luật của Đảng và Nhà nước.
5. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải học xong môn Những nguyên lý cơ
bản của chủ nghĩa Mác-Lênin và môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
6. Mô tả vắn tắt nội dung: Ngoài chương mở đầu, nội dung môn học gồm 8
chương:
Chương I: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị
đầu tiên của Đảng; chương II: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945);
chương III: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược
(1945-1975); chương IV: Đường lối công nghiệp hoá; chương V: Đường lối xây
dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; chương VI: Đường lối xây
dựng hệ thống chính trị; chương VII: Đường lối xây dựng văn hoá và giải quyết các
vấn đề xã hội; chương VIII: Đường lối đối ngoại.
Nội dung chủ yếu của môn học là cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản
có hệ thống về đường lối của Đảng, đặc biệt là đường lối trong thời kỳ đổi mới.

1

7. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Phải nghiên cứu trước giáo trình, đọc các tài liệu có liên quan đến môn học
theo sự hướng dẫn của giảng viên; chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng.
- Tham dự các buổi thảo luận, các buổi lên lớp theo quy định.
8. Tài liệu học tập:
- Chương trình môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
- Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam do Bộ Giáo
dục và Đào tạo chỉ đạo biên soạn, Nhà xuất bản Chính t...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
———————
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
————————
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
(Ban hành theo Quyết định số 52 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
––––––––––––––––––––––––
1. Tên môn học: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
2. Thời lượng: 3 tín chỉ
- Nghe giảng: 70%
- Thảo luận: 30%
3. Trình độ: Dùng cho sinh viên trình độ đại học, cao đẳng khối không chuyên
ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
4. Mục tiêu của môn học:
- Cung cấp cho sinh viên những nội dung bản của đường lối cách mạng của
Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó chủ yếu tập trung vào đường lối của Đảng thời
kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội phục vụ cho cuộc sống và
công tác. Xây dựng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, theo mục tiêu,
lý tưởng của Đảng.
- Giúp sinh viên vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực trong
giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội theo đường lối, chính sách,
pháp luật của Đảng và Nhà nước.
5. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải học xong môn Những nguyên
bản của chủ nghĩa Mác-Lênin và môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
6. tả vắn tắt nội dung: Ngoài chương mở đầu, nội dung môn học gồm 8
chương:
Chương I: S ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam Cương lĩnh chính trị
đầu tiên của Đảng; chương II: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945);
chương III: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp đế quốc Mỹ m lược
(1945-1975); chương IV: Đường lối công nghiệp hoá; chương V: Đường lối xây
dựng nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa; chương VI: Đường lối xây
dựng hệ thống chính trị; chương VII: Đường lối y dựng văn hoá giải quyết các
vấn đề xã hội; chương VIII: Đường lối đối ngoại.
Nội dung chủ yếu của môn học là cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản
có hệ thống về đường lối của Đảng, đặc biệt là đường lối trong thời kỳ đổi mới.
1
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - Người đăng: hoangtubang4156831968
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 9 10 202