Ktl-icon-tai-lieu

Đường lối cách mạng của đảng cộng sản VN

Được đăng lên bởi Trịnh Phú Đức
Số trang: 109 trang   |   Lượt xem: 3216 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương mở đầu
ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG
CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
(1tiết – Nghe giảng: 1; Semina: 0)
A. MỤC TIÊU:
1. Nhận thức:
Sinh viên cần nắm được những vấn đề sau:
- Khái niệm đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu của môn Đường lối cách mạng của Đảng
Cộng sản Việt Nam.
- Các phương pháp nghiên cứu cơ bản: Thuyết trình, thảo luận, đàm thoại, tự
nghiên cứu, mô hình hoá…
- Ý nghĩa của việc nghiên cứu, học tập môn Đường lối cách mạng của Đảng
Cộng sản Việt Nam
2. Kỹ năng:
- Sinh viên biết vận dụng những kiến thức đã học để tìm hiểu và phân tích
nội dung của môn học. Từ đó rút ra những mối quan hệ giữa môn học với các môn
học khác.
3. Thái độ
Bồi dưỡng cho sinh viên ý thức, tình cảm đúng đắn đối với môn học, niềm
tin và lòng tự hào về Đảng, để tạo sự hứng thú và định hướng cho cả quá trình học
tập và công tác sau này.
B. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG CHỦ YẾU
Thuyết trình, thảo luận, đàm thoại, tự nghiên cứu, mô hình hoá
C. HỌC LIỆU
1. Học liệu bắt buộc:
Bộ Giáo dục và Đào tạo (Đinh Xuân Lý, Nguyễn Đăng Quang): Giáo trình
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho sinh viên đại học,
cao đẳng khối không chuyên ngành Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh), Nxb
CTQG, HN, 2014,
2. Học liệu tham khảo:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo ( Nguyễn Viết Thông, Đinh Xuân Lý, Ngô Đăng
Tri…): Giáo trình Đường lối mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho sinh
viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh), Nxb CTQG, HN, 2013, 2012
- Bộ Giáo dục và Đào tạo ( Nguyễn Viết Thông, Đinh Xuân Lý, Ngô Đăng
Tri…): Giáo trình Đường lối mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho sinh
viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh), Nxb CTQG, HN, 2011
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (Lê Mậu Hãn, Trình Mưu, Mạch Quang Thắng,
1

Ngô Đăng Tri…): Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho sinh
viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh), Nxb CTQG, HN, 2006

-Bộ

Giáo dục và Đào tạo (Phạm Ngọc Anh, Mạch Quang Thắng, Nguyễn
Ngọc Cơ…): Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viên đại học, cao
đẳng khối không chuyên ngành Mác – Lên, tư tưởng Hồ Chí Minh), CTQG, HN,
2006.
D. NỘI DUNG
I. ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
1. Đối tượng nghiên cứu
a) Khái niệm “đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam”
- ĐCS VN là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên
phong của nhân dân lao động và...
Chương mở đầu
ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG
CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
(1tiết – Nghe giảng: 1; Semina: 0)
A. MỤC TIÊU:
1. Nhận thức:
Sinh viên cần nắm được những vấn đề sau:
- Khái niệm đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu của môn Đường lối cách mạng của Đảng
Cộng sản Việt Nam.
- Các phương pháp nghiên cứu cơ bản: Thuyết trình, thảo luận, đàm thoại, tự
nghiên cứu, mô hình hoá…
- Ý nghĩa của việc nghiên cứu, học tập môn Đường lối cách mạng của Đảng
Cộng sản Việt Nam
2. Kỹ năng:
- Sinh viên biết vận dụng những kiến thức đã học để tìm hiểu và phân tích
nội dung của môn học. Từ đó rút ra những mối quan hệ giữa môn học với các môn
học khác.
3. Thái độ
Bồi dưỡng cho sinh viên ý thức, tình cảm đúng đắn đối với môn học, niềm
tin và lòng tự hào về Đảng, để tạo sự hứng thú và định hướng cho cả quá trình học
tập và công tác sau này.
B. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG CHỦ YẾU
Thuyết trình, thảo luận, đàm thoại, tự nghiên cứu, mô hình hoá
C. HỌC LIỆU
1. Học liệu bắt buộc:
Bộ Giáo dục Đào tạo (Đinh Xuân , Nguyễn Đăng Quang): Giáo trình
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho sinh viên đại học,
cao đẳng khối không chuyên ngành Mác- Lênin, tưởng Hồ Chí Minh), Nxb
CTQG, HN, 2014,
2. Học liệu tham khảo:
- B Giáo dục Đào tạo ( Nguyễn Viết Thông, Đinh Xuân Lý, N Đăng
Tri…): Giáo trình Đường lối mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho sinh
viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác- Lênin, tưởng Hồ Chí
Minh), Nxb CTQG, HN, 2013, 2012
- BGiáo dục và Đào tạo ( Nguyễn Viết Thông, Đinh Xuân Lý, N Đăng
Tri…): Giáo trình Đường lối mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho sinh
viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác- Lênin, tưởng Hồ Chí
Minh), Nxb CTQG, HN, 2011
- B Giáo dục Đào tạo (Lê Mậu Hãn, Trình Mưu, Mạch Quang Thắng,
1
Đường lối cách mạng của đảng cộng sản VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đường lối cách mạng của đảng cộng sản VN - Người đăng: Trịnh Phú Đức
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
109 Vietnamese
Đường lối cách mạng của đảng cộng sản VN 9 10 735