Ktl-icon-tai-lieu

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản

Được đăng lên bởi Nguyễn Phúc Hậu
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 354 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1. Vận dụng nghệ thuật tạo và chớp thời cơ trong cách mạng tháng 8

đối với bản than trong cuộc sống.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đứng đầu là chủ tịch Hồ
Chí Minh vĩ đại, nhân dân ta đã đứng lên đấu tranh lật đổ ách thống trị hơn
80 năm của chế độ thực dân Pháp và chế độ phong kiến đã tồn tại hàng
nghìn năm, mở ra một thời kỳ mới cho dân tộc ta - kỷ nguyên độc lập dân
tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là
nghệ thuật tạo và chớp thời cơ, dưới sự khéo léo, linh hoạt của Đảng ta
tạo nên cuộc cách mạng giành được thắng lợi ít đổ máu nhất. Thắng lợi
này để lại cho thế hệ sau những bài học rất quý báu về nghệ thuật tạo và
chớp thời cơ không chỉ trong lĩnh vực chính trị, quân sự mà còn cả các lĩnh
vực khác trong cuộc sống của mỗi người để giúp mỗi người đạt được
những thành công theo ý muốn. Tuy nhiên để nắm bắt được nghệ thuật
này không hề đơn giản bởi thời cơ là tình thế xuất hiện trong thời điểm
nhất định, thời cơ đó có thể là do sai lầm của đối phương, có thể do năng
động chủ quan hoặc khách quan đưa đến. Thời cơ có thể qua đi rất nhanh,
vì vậy khi thời cơ đến phải nhạy bén nắm bát và kịp thời chớp lấy, ngược
lại nếu để thời cơ qua đi vô nghĩa thì chẳng có cách nào làm cho nó trở lại
kéo theo rất nhiều hậu quả không mong muốn xảy ra. Trong cuộc cách
mạng tháng Tám thời cơ chỉ đến tròng vòng hai mươi ngày, nhưng Đảng
ta đã chuyển hóa nó thành thắng lợi to lớn đưa nước ta thành một nước
độc lập, tự do ngay trong thời kỳ khắc nghiệt, phải đối đầu với nhiều kẻ thù
cùng lúc. Nhậ biết được thời cơ đã đến,tại hội nghị đại biểu toàn quốc
họp tại Tân Trào từ ngày 14 đến ngày 15-8-1945 đã đi đến kết luận:

“Những điều kiện khởi nghĩa ở Đông Dương đã chín muồi”, phải “kịp thời
hành động không được bỏ lỡ”. Trong thời gian gấp gáp đó cộng với nhiều
áp lực từ bên ngoài bởi các thế lực thù địch lien tục gây khó khăn nhưng
Đảng ta vẫn đưa ra được quyết định cực kì đúng đắn, kịp thời, mang tính
chất định mệnh của quốc gia. Có thể thấy, điều này không hề ngẫu nhiên
hay may mắn có được mà nó đã được chuẩn bị cực kì chu đáo về mọi mặt
và dự đoán thời cơ rất khoa học để đón nhận khi thời cơ xuất hiện. Điều
này thể hiện ở những việc mà Đảng ta đã thực hiện như: phân tích chính
xác, khoa học mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù đã tạo thế chủ động cho ta
khi xuất hiện tình thế; luôn luôn theo sát tình hình thế giới và trong nước;
chỉ đạo tích cực, chủ động xây dựng lực lượng và thực lực cách mạng về
mọi mặt, nỗ lực chủ quan góp phần th...
1. Vận dụng nghệ thuật tạo chớp thời trong cách mạng tháng 8
đối với bản than trong cuộc sống.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đứng đầu là chủ tịch Hồ
Chí Minh vĩ đại, nhân dân ta đã đứng lên đu tranh lật đổ ách thống trị hơn
80 năm của chế độ thực dân Pháp chế độ phong kiến đã tồn tại hàng
nghìn năm, mở ra một thời kỳ mới cho dân tộc ta - kỷ nguyên độc lập dân
tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám
nghệ thuật tạo chớp thời cơ, dưới sự khéo léo, linh hoạt của Đảng ta
tạo nên cuộc cách mạng giành được thắng lợi ít đổ máu nhất. Thắng lợi
này để lại cho thế hệ sau những bài học rất quý báu về nghệ thuật tạo
chớp thời cơ không chỉ trong lĩnh vực chính trị, quân sự mà còn cả các lĩnh
vực khác trong cuộc sống của mỗi người đ giúp mỗi người đt được
những thành công theo ý muốn. Tuy nhiên để nắm bắt được nghệ thuật
này không hề đơn giản bởi thời tình thế xuất hiện trong thời điểm
nhất định, thời đó thể là do sai lầm của đối phương, thể do năng
động chủ quan hoặc khách quan đưa đến. Thời cơ có thể qua đi rất nhanh,
vậy khi thời đến phải nhạy bén nắm bát kịp thời chớp lấy, ngược
lại nếu để thời cơ qua đi vô nghĩa tchẳng có cách nào làm cho nó trở lại
kéo theo rất nhiều hậu quả không mong muốn xảy ra. Trong cuộc cách
mạng tháng Tám thời chỉ đến tròng vòng hai mươi ngày, nhưng Đảng
ta đã chuyển hóa thành thắng lợi to lớn đưa nước ta thành một nước
độc lập, tự do ngay trong thời kỳ khắc nghiệt, phải đối đầu với nhiều kẻ thù
cùng lúc. Nhậ biết được thời đã đến,tại hội nghị đại biểu toàn quốc
họp tại Tân Trào từ ngày 14 đến ngày 15-8-1945 đã đi đến kết luận:
Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản - Người đăng: Nguyễn Phúc Hậu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản 9 10 700