Ktl-icon-tai-lieu

Đường lối cách mạng của Đảng trong lĩnh vực văn hóa

Được đăng lên bởi Cookies Demon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1155 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I.Phân tích đường lối đối ngoại:
1.
Hoàn cảnh lịch sử và quá trình hình thành đường lối.
a) Hoàn cảnh lịch sử.
- Từ thập kỷ 80, tình hình thế giới có những biến đổi sâu sắc.
+ Cách mạng khoa học công nghệ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tác động đến hầu hết các quốc gia, dân tộc.
+ Các nước XHCN lâm vào khủng hoảng, đến đầu năm 1990 Liên Xô sụp đổ, trật tự thế giới thay đổi.
+ Các nước đổi mới tư duy về sức mạnh.
+ Xu thế chung của thế giới là hòa bình hợp tác và phát triển.
+ Các nước đang phát triển rất cần mở rộng quan hệ đối ngoại để tranh thủ các nguồn lực phát triển đất nước.
- Xu thế toàn cầu và tác động của nó.
+ Tích cực: thúc đẩy phát triển sản xuất; vốn, khoa học công nghệ, kinh nghiệm quản lý…mang lại lợi ích cho các bên
tham gia; tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa các quốc gia.
+ Tiêu cực: các nước phát triển thao túng; tạo sự bất bình đẳng quốc tế; gia tăng sự phân cực giàu nghèo…
- Khu vực Châu Á- Thái Bình Dương.
+ Tuy có bất ổn nhưng đây vẫn là khu vực được đánh giá khá ổn định.
+ Đây là khu vực có tiềm lực và khá năng động về phát triển kinh tế.
+ Xu thế hòa bình hợp tác trong khu vực phát triển.
- Yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng VN.
+ Phá thế bị bao vây, cấm vận.
+ Tránh nguy cơ tụt hậu về kinh tế.
- Yêu cầu nhiệm vụ của Cách mạng Việt Nam
* Bối cảnh hiện tại:
Sự bao vây, chống phá của các thế lực thù địch (nửa cuối thập niên 70 của thế kỉ XX)

tình trạng căng thẳng, mất ổn định trong khu vực, gây khó khăn cản trở cho cách mạng Việt Nam.
Hậu quả nặng nề của chiến tranh và các khuyết điểm chủ quan.

Khủng hoảng kinh tế- xã hội nghiêm trọng ở nước ta, nguy cơ nước ta bị tụt hậu nặng nề về kinh tế so
với các nước trên khu vực và thế giới.
TỪ ĐÓ, nước ta đặt ra yêu cầu nhiệm vụ
* Yêu cầu nhiệm vụ:
- Giải quyết tình trạng đối đầu, thù địch.
- Phá thế bao vây, cấm vận.
- Bình thường hóa và mở rộng quan hệ hợp tác với các nước
- Tạo môi trường quốc tế thuận lợi để tập trung xây dựng kinh tế.
- Chống tụt hậu về kinh tế
+ phát huy tối đa nguồn lực trong nước
(Nguồn lực trong nước hay còn gọi là NỘI LỰC, bao gồm: nguồn lực tự nhiên, nhân văn, hệ thống tài sản quốc gia,
đường lối chính sách đang được khai thác => đóng vai trò quan trọng, có tính chất quyết định trong việc phát triển kinh
tế)
+ tranh thủ các nguồn lực bên ngoài, mở rộng và tăng cường hợp tác kinh tế với các nước
(Nguồn lực bên ngoài – NGOẠI LỰC- bao gồm khoa học- kỹ thuật và công nghệ, nguồn vốn, kinh nghiệm về tổ chức và
quản lý sản xuất kinh doanh từ nước ngoài)
+ tham gia vào ...
I.Phân tích đường lối đối ngoại:
1. Hoàn cảnh lịch sử và quá trình hình thành đường lối.
a) Hoàn cảnh lịch sử.
- Từ thập kỷ 80, tình hình thế giới có những biến đổi sâu sắc.
+ Cách mạng khoa học công nghệ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tác động đến hầu hết các quốc gia, dân tộc.
+ Các nước XHCN lâm vào khủng hoảng, đến đầu năm 1990 Liên Xô sụp đổ, trật tự thế giới thay đổi.
+ Các nước đổi mới tư duy về sức mạnh.
+ Xu thế chung của thế giới là hòa bình hợp tác và phát triển.
+ Các nước đang phát triển rất cần mở rộng quan hệ đối ngoại để tranh thủ các nguồn lực phát triển đất nước.
- Xu thế toàn cầu và tác động của nó.
+ Tích cực: thúc đẩy phát triển sản xuất; vốn, khoa học công nghệ, kinh nghiệm quản lý…mang lại lợi ích cho các bên
tham gia; tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa các quốc gia.
+ Tiêu cực: các nước phát triển thao túng; tạo sự bất bình đẳng quốc tế; gia tăng sự phân cực giàu nghèo…
- Khu vực Châu Á- Thái Bình Dương.
+ Tuy có bất ổn nhưng đây vẫn là khu vực được đánh giá khá ổn định.
+ Đây là khu vực có tiềm lực và khá năng động về phát triển kinh tế.
+ Xu thế hòa bình hợp tác trong khu vực phát triển.
- Yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng VN.
+ Phá thế bị bao vây, cấm vận.
+ Tránh nguy cơ tụt hậu về kinh tế.
- Yêu cầu nhiệm vụ của Cách mạng Việt Nam
* Bối cảnh hiện tại:
- Sự bao vây, chống phá của các thế lực thù địch (nửa cuối thập niên 70 của thế kỉ XX)
tình trạng căng thẳng, mất ổn định trong khu vực, gây khó khăn cản trở cho cách mạng Việt Nam.
- Hậu quả nặng nề của chiến tranh và các khuyết điểm chủ quan.
Khủng hoảng kinh tế- xã hội nghiêm trọng ở nước ta, nguy cơ nước ta bị tụt hậu nặng nề về kinh tế so
với các nước trên khu vực và thế giới.
TỪ ĐÓ, nước ta đặt ra yêu cầu nhiệm vụ
* Yêu cầu nhiệm vụ:
- Giải quyết tình trạng đối đầu, thù địch.
- Phá thế bao vây, cấm vận.
- Bình thường hóa và mở rộng quan hệ hợp tác với các nước
- Tạo môi trường quốc tế thuận lợi để tập trung xây dựng kinh tế.
- Chống tụt hậu về kinh tế
+ phát huy tối đa nguồn lực trong nước
(Nguồn lực trong nước hay còn gọi là NỘI LỰC, bao gồm: nguồn lực tự nhiên, nhân văn, hệ thống tài sản quốc gia,
đường lối chính sách đang được khai thác => đóng vai trò quan trọng, có tính chất quyết định trong việc phát triển kinh
tế)
+ tranh thủ các nguồn lực bên ngoài, mở rộng và tăng cường hợp tác kinh tế với các nước
(Nguồn lực bên ngoài – NGOẠI LỰC- bao gồm khoa học- kỹ thuật và công nghệ, nguồn vốn, kinh nghiệm về tổ chức và
quản lý sản xuất kinh doanh từ nước ngoài)
+ tham gia vào cơ chế hợp tác đa phương
Đường lối cách mạng của Đảng trong lĩnh vực văn hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đường lối cách mạng của Đảng trong lĩnh vực văn hóa - Người đăng: Cookies Demon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đường lối cách mạng của Đảng trong lĩnh vực văn hóa 9 10 690