Ktl-icon-tai-lieu

Đường Lối Cách Mạng Của Đảnh Công Sản Việt Nam

Được đăng lên bởi nguyenchauminhphu
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 445 lần   |   Lượt tải: 0 lần
45. Kết quả và nguyên nhân của việc thực hiện chủ trương của đảng về xây dựng hệ thống 
chính trị trong thời kì đổi mới nước ta
∙ Kết quả thực hiện chủ trương và ý nghĩa:
­ Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Hoạt động của
hệ thống chính trị ngày càng hướng về cơ sở. 
­ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trong các khóa đã có nhiều đổi 
mới theo hướng phát huy dân chủ, cải cách hành chính, công khai các hoạt động của chính quyền, tăng
cường đối thoại, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân. 
­ Dân chủ trong xã hội có bước phát triển. Trình độ và năng lực làm chủ của nhân dân từng bước 
được nâng lên.
­ Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước được phân định rõ hơn, phân biệt quản lý nhà 
nước với quản lý sản xuất kinh doanh.
­ Mặt trận, các tổ chức chính trị ­ xã hội đã có nhiều đổi mới về tổ chức, bộ máy; đổi mới nội dung và 
phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức để tập hợp ngày càng đông đảo các tẩng lớp nhân
dân.
­ Đảng đã thường xuyên coi trọng việc xây dựng, chỉnh đốn, giữ vững và nâng cao vai trò lãnh đạo của 
Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta trong điều kiện mới.
∙ Hạn chế và nguyên nhân
­ Hạn chế 
i. Năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của nhà nước, hiệu quả hoạt động của 
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị ­ xã hội chưa ngang tầm với đòi hỏi của tình hình.
ii. Việc đổi mới nền hành chính quốc gia còn rất hạn chế.
iii. Phương thức tổ chức, phong cách hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị ­ xã hội vẫn 
chưa thoát khỏi tình trạng hành chính. Vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 
chính trị ­ xã hội còn yếu, chưa có cơ chế thật hợp lý để phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức 
chính trị ­ xã hội.
iv. Nạn tham nhũng trong hệ thống chính trị còn trầm trọng, bệnh cục bộ, địa phương còn khá phổ biến.
Quyền làm chủ của nhân dân còn bị vi phạm.
­ Nguyên nhân:
i. Nhận thức về đổi mới hệ thống chính trị chưa có sự thống nhất cao, trong hoạch định và thực hiện 
một số chủ trương, giải pháp còn lúng túng, thiếu dứt khoác, không triệt để.
ii. Việc đổi mới hệ thống chính trị chưa được quan tâm đúng mức, còn chậm trễ so với đổi mới kinh tế.

...
45. K t qu và nguyên nhân c a vi c th c hi n ch tr ng c a đ ng v xây d ng h th ng ế ươ
chính tr trong th i kì đ i m i n c ta ướ
∙ K t qu th c hi n ch tr ng và ý nghĩa:ế ươ
- T ch c b máy c a h th ng chính tr đ c s p x p theo h ng tinh g n, hi u qu . Ho t đ ng c a ượ ế ướ
h th ng chính tr ngày càng h ng v c s . ướ ơ
- Qu c h i, Chính ph , H i đ ng nhân dân, y ban nhân dân các c p trong các khóa đã có nhi u đ i
m i theo h ng phát huy dân ch , c i cách hành chính, công khai các ho t đ ng c a chính quy n, tăng ướ
c ng đ i tho i, tôn tr ng và l ng nghe ý ki n c a nhân dân.ườ ế
- Dân ch trong xã h i có b c phát tri n. Trình đ và năng l c làm ch c a nhân dân t ng b c ướ ướ
đ c nâng lên.ượ
- Nhi m v , quy n h n c a cá c c quan nhà n c đ c phân đ nh rõ h n, phân bi t qu n lý nhà ơ ướ ượ ơ
n c v i qu n lý s n xu t kinh doanh.ướ
- M t tr n, các t ch c chính tr - xã h i đã có nhi u đ i m i v t ch c, b máy; đ i m i n i dung và
ph ng th c ho t đ ng, đa d ng hóa các hình th c đ t p h p ngày càng đông đ o các t ng l p nhânươ
dân.
- Đ ng đã th ng xuyên coi tr ng vi c xây d ng, ch nh đ n, gi v ng và nâng cao vai trò lãnh đ o c a ư
Đ ng đ i v i s nghi p cách m ng c a nhâ n dân ta trong đi u ki n m i.
H n ch và nguyên nhân ế
- H n ch ế
i. Năng l c và hi u qu lãnh đ o c a Đ ng, hi u l c qu n lý c a nhà n c, hi u qu ho t đ ng c a ướ
M t tr n T qu c và các t ch c chính tr - xã h i ch a ngang t m v i đòi h i c a tình hình. ư
ii. Vi c đ i m i n n hành chính qu c gia còn r t h n ch . ế
iii. Ph ng th c t ch c, phong cách ho t đ ng c a M t tr n và các t ch c chính tr - xã h i v n ươ
ch a thoát kh i tình tr ng hành chính. Vai trò giám sát, ph n bi n c a M t tr n T qu c và các t ch c ư
chính tr - xã h i còn y u, ch a có c ch th t h p lý đ phát huy vai trò c a M t tr n và các t ch c ế ư ơ ế
chính tr - xã h i.
iv. N n tham nhũng trong h th ng chính tr còn tr m tr ng, b nh c c b , đ a ph ng còn khá ph bi n. ươ ế
Quy n làm ch c a nhân dân còn b vi ph m.
- Nguyên nhân:
i. Nh n th c v đ i m i h th ng chính tr ch a có s th ng nh t cao, trong ho ch đ nh và th c hi n ư
m t s ch tr ng, gi i pháp còn lúng túng, thi u d t khoác, không tri t đ . ươ ế
ii. Vi c đ i m i h th ng chính tr ch a đ c quan tâm đúng m c, còn ch m tr so v i đ i m i kinh t . ư ượ ế
Đường Lối Cách Mạng Của Đảnh Công Sản Việt Nam - Người đăng: nguyenchauminhphu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đường Lối Cách Mạng Của Đảnh Công Sản Việt Nam 9 10 959