Ktl-icon-tai-lieu

Đường lối Cách mạng Đảng Cộng Sản VIệt Nam

Được đăng lên bởi Peter Trần
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 858 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề 45
SỰ RA ĐỜI ĐẢNG CỘNG SẢN –
BƯỚC NGOẶT CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Mở đầu
Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, hàng loạt phong trào cứu nước đã nổ
ra dưới ngọn cờ cứu nước theo lập trương phong kiến và dân chủ tư sản nhưng
đều thất bại – cách mạng Việt Nam lâm vào tình trạng khủng hoảng về đường
lối cứu nước. Với công lao to lớn của Nguyễn Ái Quốc, ĐCSVN ra đời, có
đường lối cứu nước đúng đắn, mở ra con đường phát triển của cách mạng Việt
Nam. Đây thực sự là bước ngoặt cách mạng Việt Nam.
Kết cấu bài giảng: 3 phần
I. Tình hình đất nước và quốc tế đầu thế kỷ XX và yêu cầu phát triển
của cách mạng Việt Nam
II- Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước và sáng lập
Đảng Cộng sản Việt Nam
III- Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Bước ngoặt lịch sử
Thời gian: 4 tiết
Hình thức huấn luyện: giảng
Phương pháp: Diễn giảng, kết hợp trình chiếu powerpoint
Tài liệu:
* Tài liệu bắt buộc
1. Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 1, Nxb QĐND, HN,
2007, tr. 14-35.
2. Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Tái bản có sửa chữa bổ
sung), Nxb CTQG, HN, 2009, tr. 19-48.
* Tài liệu mở rộng
1. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Sơ thảo
2. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 1 (giáo trình dùng cho các lớp
đào tạo dài hạn cán bộ trung, cao cấp trong Quân đội), Nxb QĐND, HN, 1995.

1

NỘI DUNG
I. Tình hình đất nước và quốc tế đầu thế kỷ XX và yêu cầu phát
triển của cách mạng Việt Nam
1. Hoàn cảnh đất nước
- Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam 1858, Nhà Nguyễn từng bước đầu
hàng và dâng toàn bộ nước ta cho Pháp
+ Ngày 6-6-1884, Chính phủ Pháp cử Patơnốt (Patenôtre) ký với triều
đình Huế điều ước mới hoàn toàn đầu hàng Pháp. Khoản 1 của điều ước
Patơnôt ghi rõ: nước Việt Nam thừa nhận sự bảo hộ của nước Pháp là nước sẽ
thay mặt Việt Nam trong mọi việc giao thiệp với ngoại quốc và bảo hộ người
Việt Nam ở nước ngoài.
+ Pháp đã đặt được ách cai trị thực dân trên đất nước Việt Nam .
Xã hội Việt Nam chuyển từ xã hội phong kiến độc lập thành xã hội
thuộc địa, nửa phong kiến.
Hệ thống chính quyền phong kiến vẫn tồn tại từ Trung ương đến làng,
xã và là chỗ dựa cho chính quyền thuộc địa.
Hệ thống chính quyền thuộc địa của Pháp được thiết lập ở Đông Dương
và Việt Nam, đứng đầu là Toàn quyền Đông Dương, ở Việt Nam có 3 kỳ (cấp
xứ) với các chức quan người Pháp:
Thống đốc Nam Kỳ,
Khâm sứ Trung Kỳ,
Thống sứ Bắc Kỳ.
Các tỉnh Nam Kỳ có một người Pháp đứng đầu là quan chư tỉnh, ở
Trung và Bắc Kỳ gọi là Công sứ.
Từ cấp huyện, phủ trở xuống thực dân Pháp dựa vào chính quyền phong
kiến.
Trên t...
Chuyên đề 45
SỰ RA ĐỜI ĐẢNG CỘNG SẢN
BƯỚC NGOẶT CỦA CH MNG VIỆT NAM
Mở đầu
Cui thế kXIX, đầu thế kỷ XX, hàng loạt phong to cứu nước đã n
ra dưới ngọn cờ cứu nước theo lp trương phong kiến dân chủ tư sản nng
đều thất bi ch mạng Việt Nam m o nh trạng khủng hoảng v đường
lối cứu nước. Với công lao to ln của Nguyễn Ái Quốc, ĐCSVN ra đời,
đường lối cứu nước đúng đn, mở ra con đường pt triển của cách mạng Việt
Nam. Đây thực s bước ngoặtch mạng Việt Nam.
Kết cấu i giảng: 3 phần
I. Tình hình đất nước quốc tế đầu thế k XX yêu cầu pt triển
của ch mạng Việt Nam
II- Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh tìm đường cu c và sáng lập
Đảng Cng sản Việt Nam
III- Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Bước ngoặt lịch sử
Thời gian: 4 tiết
nh thức huấn luyện: giảng
Phương pp: Diễn giảng, kết hợp trình chiếu powerpoint
i liu:
* Tài liệu bắt buộc
1. Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 1, Nxb QĐND, HN,
2007, tr. 14-35.
2. Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Tái bản có sửa chữa bổ
sung), Nxb CTQG, HN, 2009, tr. 19-48.
* Tài liệu mở rộng
1. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Sơ thảo
2. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 1 (giáo trình dùng cho các lớp
đào tạo dài hạn cán bộ trung, cao cấp trong Quân đội), Nxb QĐND, HN, 1995.
1
Đường lối Cách mạng Đảng Cộng Sản VIệt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đường lối Cách mạng Đảng Cộng Sản VIệt Nam - Người đăng: Peter Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Đường lối Cách mạng Đảng Cộng Sản VIệt Nam 9 10 693