Ktl-icon-tai-lieu

Đường lối cách mạng Đảng

Được đăng lên bởi pelinguyen
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 67 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Hiện nay trên thế giới đang diễn ra cuộc chạy đua phát triển kinh t ế r ất sôi
động, các nước nhanh chóng thực hiện các chính sách kinh t ế nh ằm đưa
kinh tế phát triển trong đó con người là vị trí trung tâm. Mu ốn v ậy các n ước
không còn con đường nào khác là phải thực hiện công nghi ệp hoá - hi ện đại
hoá. Do vậy vấn đề công nghiệp hoá là vấn đề chung mang tính toàn c ầu
khiến mọi người đều phải quan tâm nghiên cứu .
Thực tế lịch sử đã chứng minh rằng, phát triển kinh tế là quy lu ật khách
quan của tồn tại và phát triển xã hội loài người và bất cứ ở giai đo ạn nào, ở
bất kỳ đất nước nào không loại trừ các nước giàu mạnh về kinh tế suy đến
cùng đều được bắt đầu và quyết định phát triển kinh tế ngh ĩa là ph ải b ắt
đầu từ phương thức sản xuất. Vấn đề khách nhau giữa các nước chỉ là ở mục
tiêu, nội dung và cách thức phát triển, có sự khác nhau v ề t ốc độ v ề hi ệu
quả và trên thực tế chỉ một số ít nước công nghiệp hoá thành công.
Như ta đã biết mỗi phương thức sản xuất nhất định đều có cơ sở v ật ch ất k ỹ
thuật tương ứng. Cơ sở vật chất kỹ thuật của một xã h ội nh ất định th ường
được hiểu là toàn bộ vật chất của lực lượng sản xuất cùng v ới k ết c ấu c ủa
xã hội đã đạt được trình độ xã hội tương ứng. Cơ sở vật ch ất kỹ thuật của
một xã hội tồn tại trong phạm vi các quan h ệ sản xu ất nh ất định nên nó
mang dấu ấn và chịu sự tác động của các quan h ệ sản xuất trong vi ệc t ổ
chức quá trình công nghệ trong cơ cấu xã hội. Vì vậy khái niệm c ơ sở v ật
chất kỹ thuật gắn bó chặt chẽ với các hình thức xã h ội của nó. Đặc tr ưng c ơ
sở vật chất kỹ thuật của phương thức trước thời công nghiệp tư bản còn th ủ
công lạc hậu. Còn cơ sở vật chất kỹ thuật của nền sản xuất lớn, hiện đại ch ỉ
có thể là nền công nghiệp hiện đại cân đối phù h ợp dựa trên trình độ khoa
học kỹ thuật công nghệ ngày càng cao. Để có c ơ sở v ật ch ất và k ỹ thu ật
như vậy các nước đang phát triển cần phải tiến hành công nghiệp hoá.
Nước ta thuộc vào nhóm đang phát triển, là m ột trong nh ững n ước nghèo
nhất thế giới, nông nghiệp lạc hậu còn chưa thoát kh ỏi xã hội truy ền th ống
để sang "Xã hội văn mình công nghiệp". Do đó khách quan ph ải tiến hành
công nghiệp hoá - hiện đại hoá là n ội dung, phương th ức là con đường phát
triển nhanh có hiệu quả. Đối với nước ta quá trình công nghiệp hoá còn g ắn
chặt với hiện đại hoá, nó làm cho xã h ội chuyển t ừ xã h ội truy ền th ống sang
xã hội hiện đại làm biến đổi căn bản bộ mặt của xã h ội trên t ất cả các l ĩnh
vực
kinh
tế,
xã
hội,
chính...
LỜI MỞ ĐẦU
Hi n nay trên th gi i ang di n ra cu c ch y ua phát tri n kinh t r t sôi ế đ đ ế
ng, các n c nhanh chóng th c hi n các chính sách kinh t nh m ađộ ướ ế đư
kinh t phát tri n trong ó con ng i là v trí trung tâm. Mu n v y các n cế đ ườ ướ
không còn con ng nào khác ph i th c hi n công nghi p hoá - hi n iđườ đạ
hoá. Do v y v n công nghi p hoá v n chung mang nh toàn c u đề đề
khi n m i ng i u ph i quan tâm nghiên c u .ế ườ đề
Th c t l ch s ã ch ng minh r ng, phát tri n kinh t là quy lu t khách ế đ ế
quan c a t n t iphát tri n h i loài ng i b t c giai o n nào, ườ đ
b t k t n c nào không lo i tr các n c giàu m nh v kinh t suy n đấ ư ướ ế đế
cùng u c b t u và quy t nh phát tri n kinh t ngh a ph i b tđề đượ đầ ế đị ế ĩ
u t ph ng th c s n xu t. V n khách nhau gi a các n c ch m cđ ươ đề ướ
tiêu, n i dung cách th c phát tri n, s khác nhau v t c v hi u đ
qu trên th c t ch m t s ít n c công nghi p hoá thành công. ế ướ
Nh ta ã bi t m i ph ng th c s n xu t nh t nh u có c s v t ch t kư đ ế ươ đị đề ơ
thu t t ng ng. C s v t ch t k thu t c a m t h i nh t nh th ng ươ ơ đị ườ
c hi u toàn b v t ch t c a l c l ng s n xu t cùng v i k t c u c ađượ ượ ế
h i ã t c trình h i t ng ng. C s v t ch t k thu t c a đ đạ đượ độ ươ ơ
m t h i t n t i trong ph m vi các quan h s n xu t nh t nh nên đị
mang d u n và ch u s tác ng c a các quan h s n xu t trong vi c t độ
ch c quá trình công ngh trong c c u h i. v y khái ni m c s v t ơ ơ
ch t k thu t g n ch t ch v i các hình th c xã h i c a nó. c tr ng c Đặ ư ơ
s v t ch t k thu t c a ph ng th c tr c th i công nghi p t b n còn th ươ ư ư
công l c h u. Còn c s v t ch t k thu t c a n n s n xu t l n, hi n i ch ơ đạ
th n n công nghi p hi n i cân i phù h p d a trên trình khoa đ đố độ
h c k thu t ng ngh ngày càng cao. có c s v t ch t k thu t Để ơ
nh v y các n c ang phát tri n c n ph i ti n hành công nghi p hoá.ư ướ đ ế
N c ta thu c vào nhóm ang phát tri n, là m t trong nh ng n c nghèoướ đ ướ
nh t th gi i, nông nghi p l c h u còn ch a thoát kh i h i truy n th ng ế ư
sang "Xã h i v n mình công nghi p". Do ó khách quan ph i ti n hànhđ ă đ ế
công nghi p hoá - hi n i hoá n i dung, ph ng th c con ng phát đạ ươ đườ
tri n nhanh hi u qu . i v i n c ta quá trình công nghi p hoá còn g n Đ ướ
ch t v i hi n i hoá, nó làm cho xã h i chuy n t h i truy n th ng sang đạ
h i hi n i làm bi n i c n b n b m t c a h i trên t t c các l nh đạ ế đổ ă ĩ
v c kinh t , h i, chính tr . ế
Hi n nay t n c ta còn nghèo (thu c nhóm th 3 thì vi c công nghi p hoá đấ ướ
- hi n i hoá con ng t t y u. T i h i ng VI c a ng xác nh đạ đườ ế Đạ Đ Đ đ
ây là th i k phát tri n m i - Th i k " y m nh công nghi p h - hi nđ Đẩ
i hoá t n c" nh h ng phát tri n nh m m c tiêu "Xây d ng n c tađạ đấ ướ đị ướ ướ
thành m t n c công nghi p có c s v t ch t k thu t hi n i, c c u kinh ướ ơ đ ơ
Đường lối cách mạng Đảng - Trang 2
Đường lối cách mạng Đảng - Người đăng: pelinguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đường lối cách mạng Đảng 9 10 404