Ktl-icon-tai-lieu

Đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975)

Được đăng lên bởi Phuonglanh Do
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 148 lần   |   Lượt tải: 0 lần
hương IV: Đảng Lãnh Đạo Cách Mạng xã hội chủ nghĩa ở miềN Bắc Và kháng chiến
chống Mỹ,cứu Nước(1954-1975)

I. Đường lối cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới
1.Đặc điểm nước ta sau tháng 7 - 1954
Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ do Đảng lãnh đạo
đã giành được thắng lợi, song sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ trên phạm vi cả nước
vẫn chưa hoàn thành. Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, song miền Nam vẫn còn dưới
ách thống trị của thực dân và tay sai. Đất nước tạm thời bị chia làm hai miền.
ở miền Bắc, mặc dù thực dân Pháp rất ngoan cố, nhưng do tinh thần đấu tranh kiên
quyết của nhân dân ta, nên đến ngày 10-10-1954 tên lính Pháp cuối cùng đã rút khỏi Hà Nội
và ngày 16-5-1955, toàn bộ quân đội viễn chinh Pháp đã phải rút khỏi miền Bắc. Ngay sau
khi hòa bình lập lại, nhân dân miền Bắc khẩn trương khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương
chiến tranh và tiến hành thực hiện các nhiệm vụ còn lại của cách mạng dân tộc dân chủ
nhằm tạo tiền đề đưa miền Bắc từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
ở miền Nam, lợi dụng sự thất bại và khó khăn của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ đã
nhảy vào để thay chân Pháp nhằm biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân
sự của Mỹ.
Để thực hiện âm mưu nói trên, trước khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết, ngày 7-71954, Mỹ đã đưa Ngô Đình Diệm về Sài Gòn làm Thủ tướng Chính phủ bù nhìn thay Bửu
Lộc. Ngày 17-7-1955, theo chỉ đạo của Mỹ, Diệm tuyên bố không hiệp thương tổng tuyển cử
thống nhất đất nước và ngày 23-10-1955 đã tổ chức cái gọi là "trưng cầu dân ý" để phế
truất Bảo Đại, đưa Ngô Đình Diệm lên làm Tổng thống.
Sau khi dựng lên chính quyền Ngô Đình Diệm, Mỹ - Diệm đã liên tiếp mở các cuộc
hành quân càn quét để bình định miền Nam, áp đặt chế độ thực dân kiểu mới, chia cắt lâu
dài đất nước ta. Thực chất, đây là một cuộc chiến tranh đơn phương đẫm máu chống lại
nhân dân miền Nam trong tay không có vũ khí. Với chính sách "tố cộng", "diệt cộng", loại
cộng sản ra ngoài vòng pháp luật để trừng trị, và với khẩu hiệu "thà giết nhầm hơn bỏ sót",
chúng thẳng tay đàn áp tất cả các lực lượng chống đối. Chỉ tính đến cuối năm 1955, hàng
chục vạn cán bộ, đảng viên và quần chúng cách mạng đã bị bắt và bị giết hại.
Đứng trước những biến đổi phức tạp nêu trên, lịch sử lại đặt cho Đảng ta một yêu cầu
bức thiết là phải vạch ra đường lối chiến lược đúng đắn để đưa cách mạng Việt Nam tiến
lên phù hợp với tình hình mới của đất nước và phù hợp với xu thế phát triển chung của thời
đại. Xuất phát từ việc nhận thức sâu sắc tình ...
hương IV: Đảng Lãnh Đạo Cách Mạng xã hội chủ nghĩa ở miềN Bắc Và kháng chiến
chống Mỹ,cứu Nước(1954-1975)
I. Đường lối cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới
1.Đặc điểm nước ta sau tháng 7 - 1954
Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược can thiệp Mỹ do Đảng lãnh đạo
đã giành được thắng lợi, song sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ trên phạm vi cả nước
vẫn chưa hoàn thành. Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, song miền Nam vẫn còn dưới
ách thống trị của thực dân và tay sai. Đất nước tạm thời bị chia làm hai miền.
miền Bắc, mặc thực dân Pháp rất ngoan cố, nhưng do tinh thần đấu tranh kiên
quyết của nhân dân ta, nên đến ngày 10-10-1954 tên lính Pháp cuối cùng đã rút khỏi Hà Nội
ngày 16-5-1955, toàn bộ quân đội viễn chinh Pháp đã phải rút khỏi miền Bắc. Ngay sau
khi hòa bình lập lại, nhân dân miền Bắc khẩn trương khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương
chiến tranh tiến hành thực hiện các nhiệm vụ còn lại của cách mạng dân tộc dân chủ
nhằm tạo tiền đề đưa miền Bắc từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
miền Nam, lợi dụng sự thất bại khó khăn của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ đã
nhảy vào để thay chân Pháp nhằm biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân
sự của Mỹ.
Để thực hiện âm mưu nói trên, trước khi Hiệp định Giơnevơ được kết, ngày 7-7-
1954, Mỹ đã đưa Ngô Đình Diệm về Sài Gòn làm Thủ tướng Chính phủ nhìn thay Bửu
Lộc. Ngày 17-7-1955, theo chỉ đạo của Mỹ, Diệm tuyên bố không hiệp thương tổng tuyển cử
thống nhất đất nước ngày 23-10-1955 đã tổ chức cái gọi "trưng cầu dân ý" để phế
truất Bảo Đại, đưa Ngô Đình Diệm lên làm Tổng thống.
Sau khi dựng lên chính quyền Ngô Đình Diệm, Mỹ - Diệm đã liên tiếp mở các cuộc
hành quân càn quét để bình định miền Nam, áp đặt chế độ thực dân kiểu mới, chia cắt lâu
dài đất nước ta. Thực chất, đây một cuộc chiến tranh đơn phương đẫm máu chống lại
nhân dân miền Nam trong tay không khí. Với chính sách "tố cộng", "diệt cộng", loại
cộng sản ra ngoài vòng pháp luật để trừng trị, với khẩu hiệu "thà giết nhầm hơn bỏ sót",
chúng thẳng tay đàn áp tất cả các lực lượng chống đối. Chỉ tính đến cuối năm 1955, hàng
chục vạn cán bộ, đảng viên và quần chúng cách mạng đã bị bắt và bị giết hại.
Đứng trước những biến đổi phức tạp nêu trên, lịch sử lại đặt cho Đảng ta một yêu cầu
bức thiết phải vạch ra đường lối chiến lược đúng đắn để đưa cách mạng Việt Nam tiến
lên phù hợp với tình hình mới của đất nước và phù hợp với xu thế phát triển chung của thời
đại. Xuất phát từ việc nhận thức sâu sắc tình hình thế giới và đặc điểm cơ bản của tình hình
đất nước sau tháng 7-1954, trải nhiều hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Bộ
Đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975) - Người đăng: Phuonglanh Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975) 9 10 279