Ktl-icon-tai-lieu

Đường lối CM ĐCSVN

Được đăng lên bởi Tinh Nguyen Van
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1022 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
 Lý do chọn đề tài:

Trải qua hơn 71 năm trên chặng đường phát triển văn hóa, từ văn
kiện đầu tiên “Đề cương văn hoá năm 1943”, Đảng và nhà nước ta đã
tích luỹ kinh nghiệm thực tiễn và lý luận để lại dấu ấn lịch sử, dấu ấn
thời đại về tư duy văn hoá.
Văn kiện Hội nghị lần thứ 4 của Ban chấp hành TW khoá VII Đảng
ta đã xác định văn hoá không chỉ là kết quả mà còn là nguyên nhân
của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Phát triển quan
điểm trên, Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành TW Đảng khoá IX tiếp tục
xác định mục tiêu cần phải đạt tới là tạo được sự phát triển đồng bộ về
chất lượng văn hoá “Đảm bảo sự gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh
tế là trung tâm, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là then chốt với không
ngừng nâng cao văn hoá - nền tảng tinh thần của xã hội; tạo nên sự
phát triển đồng bộ của ba lĩnh vực trên chính là điều kiện quyết định
đảm bảo cho sự phát triển toàn diện và bền vững của đất nước” (Văn
kiện Hội nghị TW 10 khoá IX). Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần
thứ X tháng 4 năm 2006 đã tiếp tục khẳng định: “...Xây dựng nền văn
hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát
triển của xã hội và con người trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp
hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế”.
Có thể khẳng định: Văn hóa là cốt hồn của dân tộc, một dân tộc,
nếu không giữ được bản sắc văn hóa riêng thì dân tộc đó sẽ bị lu mờ
thậm chí không còn dân tộc đó nữa. Vì thế, xây dựng và phát triển nền
văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc không chỉ là trách
nhiệm của ngành văn hoá mà còn là trách nhiệm của toàn đảng, toàn
dân và toàn xã hội. Vì lẽ cần phải biết trách nhiệm của mình phải làm
2

gì và để nắm rõ nền văn hóa của chúng ta nên tôi quan tâm và chọn đề
tài : “ Nền văn hoá Việt Nam là nền văn hoá tiên tiến đậm đà
bản sắc dân tộc ” để làm đề tài cho tiểu luận này.
 Mục đích nghiên cứu:
1. Làm rõ vấn đề văn hoá và bản sắc văn hóa dân tộc ở Việt Nam.
2. Thấy được nền văn hoá mà chúng ta đang xây dựng là nền văn hoá tiên

tiến đậm đà bản sắc dân tộc và từ đó tiếp nối và phát huy nền văn hóa.

NỘI DUNG
1/ VĂN HOÁ LÀ GÌ?
Hiện nay thế giới có trên 200 định nghĩa về văn hoá nhưng chưa
thống nhất định nghĩa chung về văn hoá vì thế nhóm chỉ đưa ra khái
niệm văn hoá theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp.
1.1 Văn hóa theo nghĩa rộng:
Văn hóa Việt Nam là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần
do cộng đồng các dân tộc Việt Nam sáng tạo ra trong quá trình dựng
nước và giữ nước.
1.2 Văn hóa theo nghĩa hẹp...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đường lối CM ĐCSVN - Người đăng: Tinh Nguyen Van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Đường lối CM ĐCSVN 9 10 227