Ktl-icon-tai-lieu

ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA TRƯỚC THỜI KÌ ĐỔI MỚI

Được đăng lên bởi Nguyễn Anh
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1333 lần   |   Lượt tải: 11 lần
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
Lịch sử công nghiệp hóa thế giới cho đến nay đã trải qua hơn 200 năm, kể
từ cuộc cách mạng công nghiệp cuối thế kỷ thứ XVIII ở nước Anh. Cuộc cách
mạng công nghiệp này sau đó nhanh chóng lan rộng sang các nước Tây Âu và các
nước khác như một trào lưu phát triển mới của thế giới. Khi đó, theo cách hiểu đơn
giản, công nghiệp hóa đơn thuần chỉ là quá trình thay thế lao động thủ công bằng
lao động sử dụng máy móc, nhằm biến một nước nông nghiệp lạc hậu thành một
nước công nghiệp phát triển. Tuy nhiên, tùy thuộc vào đặc điểm kinh tế, chính trị ,
xã hội mà quá trình phát triển công nghiệp hóa ở mỗi quốc gia có những sự khác
biệt.
Hiện nay, các nước trên thế giới đều tiến đến xu hướng hội nhập và toàn
cầu hóa, giao lưu trao đổi, mở rộng chính sách phát triển của đất nước mình. Việt
Nam là một quốc gia cũng nằm trong số đó. Là một nước nông nghiệp nghèo lạc
1

hậu, kém phát triển lại bị chiến tranh phá hoại nặng nề, cơ chế quản lý tập trung
quan liêu bao cấp trước đây đã dẫn đến tình trạng nền kinh tế Việt Nam bị tụt hậu
so với thế giới. Vì vậy, chính sách công nghiệp hóa là con đường tất yếu cần phải
tiến hành để xây dựng nền kinh tế phát triển hiện đại.
Với mong muốn học hỏi và chia sẻ những hiểu biết nhỏ bé của mình về
những đường lối chính sách của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước,
nhóm chúng tôi quyết định chọn đề tài : “Đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa
của nước ta trước thời kì đổi mới”.

NỘI DUNG
Quá trình công nghiệp hóa diễn ra trong bối cảnh tình hình trong nước và thế
giới phức tạp
Tình hình trên thế giới: Các nước Đế quốc, đứng đầu là Mỹ đang tập trung
tìm cách chống phá hệ thống xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt
Nam. Mặt khác, hệ thống xã hội chủ nghĩa (ngay cả Liên Xô và Trung Quốc) đang
lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội và đang bước vào cải cách, cải tổ với
các hình thức và mức độ khác nhau. Có nước thành công, có nước thất bại. Từ thực
tiễn các nước ấy đã giúp Đảng ta định hướng được con đường đổi mới đúng đắn
cho nước nhà.
Tình hình trong nước: Sau khi hòa bình lập lại, nhà nước Việt Nam thống
nhất được hoàn thiện, nhân dân cả nước hồ hởi dưới ngọn cờ của Đảng đã bắt tay
vào xây dựng theo hướng chủ nghĩa xã hội. Đó là nguyện vọng chính đáng và tất
yếu của nhân dân Việt Nam và là nhiệm vụ chính của Đảng, các mạng Việt Nam.
2

Đường lối công nghiệp hóa đất nước đã được hình thành từ Đại hội III của
Đảng (tháng 9/1960) trước thời kỳ đổi mới, nước ta đã có 25 năm tiến hành cô...


 !"
#$%&'!()*+,,,-./01$%
&23$%.45672%
.!%.$23.%"809 :%"
 ;<32%=3$8>?
3$@A% ?>$.3&B2$
.%"04C D$72E"! F
G$2%=%"-H'IJ!%
>0
K %.CLG.$B722
; 3.M -$F%%"8N.=0+
O32$'P?'02$.Q3&
1
ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA TRƯỚC THỜI KÌ ĐỔI MỚI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA TRƯỚC THỜI KÌ ĐỔI MỚI - Người đăng: Nguyễn Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA TRƯỚC THỜI KÌ ĐỔI MỚI 9 10 471