Ktl-icon-tai-lieu

đường lối của đảng 1930 1945

Được đăng lên bởi Trần Hữu Như
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 7179 lần   |   Lượt tải: 23 lần
Đường lối Cách Mạng của Đảng Cộng Sản
Việt Nam
ĐỀ TÀI:

Phân tích làm rõ quá trình Đảng giải quyết 2 nhiệm vụ:
chống Đế quốc, chống Phong kiến giai đoạn 1930 -1945
GVGD:
TS. Đào Thị Bích Hồng

Nhóm 13:
1) Trần Hữu Như
2) Trịnh Văn Cang
3) Ngu1yễn Đông Hồ
4) Võ Lê Minh Hùng
5) Võ Minh Thuần
6) Trần Hùng Quân

V1102460
80800159
V1101303
41101456
V1103490
V1102776

Nội Dung
I. Đường lối đấu tranh từ năm 1930 -1935:
Cương lĩnh chính trị đầu tiên 2/1930
Luận cương chính trị tháng 10/1930
Đại hội lần thứ I tháng 3/1935
II. Đường lối đấu tranh từ năm 1936 -1939:
Chủ trương của Đảng đấu tranh đòi quyền dân chủ, dân sinh 7/1936
Văn kiện chung quanh vấn đề chiến sách mới (tháng 10/1936)
III. Đường lối đấu tranh từ 1939-1945:
Chủ trương của Đảng thời kỳ 1939 - 1945
Chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược
Chỉ thị Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của Đảng (12/3/1945)
Chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng 8/1945.

I. Đường lối đấu tranh từ 1930 -1935
Tháng 2/1930 → ĐCSVN. Nguyễn Ái Quốc soạn thảo Cương lĩnh chính trị
đầu tiên của Đảng.
TS DQ CM + TĐCM

XHCS

Đánh đổ ĐQ Pháp và PK
Chánh cương
vắn tắt
Sách lược
vắn tắt
Chương trình
tóm tắt

Dành độc lập hoàn toàn cho dân tộc
CL
tháng 2/1930

Lập chính phủ Công- nông binh
Tổ chức quân đội công nông
GCCN→ Đảng là tiên phong của GCVS
Đoàn thể thợ thuyền và dân cày
Tiểu TS, trí thức, trung nông, TN, TV...
Phú nông, trung, tiểu địa chủ, tư bản
An Nam → trung lập
Đánh đổ bộ phận phản CM

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
Tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh chính trị của Đảng là Độc lập,
tự do gắn liền với định hướng tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Cương lĩnh chính trị đúng đắn là cơ sở để Đảng Cộng Sản VN
nắm được ngọn cờ lãnh đạo cách mạng, giải quyết được tình
trạng khủng hoảng về đường lối cách mạng, về giai cấp lãnh
đạo cách mạng, mở ra con đường phát triển mới cho đất nước.

Luận cương chính trị 10/1930
- Sau Hội nghị thành lập Đảng, phong trào cách mạng phát
triển mạnh và tiến dần lên cao trào.
- Tháng 4-1930, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Phương
Đông ở Liên Xô, Trần Phú về nước hoạt động.
- Tháng 7-1930, Trần Phú được bổ sung vào Ban Chấp hành
Trung ương Đảng.
ĐCSVN → ĐCSĐD
14/10 – 31/10/1930
HỘI NGHỊ TW lần 1
Luận cương chính trị
của ĐCSĐD

Luận cương chính trị 10/1930
TBCN
CM TS DQ

XHCN

thổ địa và phản đế.
đánh đổ PK → CM ruộng đất triệt để.

LC
ĐCSĐD

đánh đổ ĐQ P → ĐD tự do, độc lập.
Giai cấp vô sản là động lực chính
Dân cày là động lực mạnh
Các phần tử lao khổ ở đô thị

Vấn đề thổ
địa là cá...
Luận ơng kế thừa một số vấn đề bản vđường lối cách
mạng trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên.
Tuy nhiên, Luận cương vẫn còn hạn chế:
Không nêu được mâu thuẫn chủ yếu là mâu thuẫn giữa dân
tộc Việt Nam đế quốc Pháp, không xác định nhiệm vụ
hàng đầu của cách mạng là chống đế quốc.
Không đặt nhiệm vụ chống đế quốc, giải phóng dân tộc lên
hàng đầu. Chưa đánh giá đúng vai trò cách mạng của giai
cấp tiểu sản, sản n tộc mà cường điệu hoá những
hạn chế của họ.
Phủ nhận quan điểm đúng đắn trong Chính cương vắn
tắt, sách lược vắn tắt.
Luận cương chính trị 10/1930
đường lối của đảng 1930 1945 - Trang 10
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đường lối của đảng 1930 1945 - Người đăng: Trần Hữu Như
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
đường lối của đảng 1930 1945 9 10 151