Ktl-icon-tai-lieu

Đường lối Đảng cộng sản

Được đăng lên bởi haphuong2404-gmail-com
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1266 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MẶT TRẬN TỔ QUỐC

I.

GIỚI THIỆU CHUNG

II.

CƠ CHẾ QUẢN LÝ

III.

THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC

IV.

KHÓ KHĂN VÀ NGUYÊN NHÂN

V.

GIẢI PHÁP

VI.

BÀI HỌC KINH NGHIỆM

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1.Kháiniệm

•Làmộtbộphậncấuthànhhệthốngchínhtrịcủanướcdo ĐCSVNlãnhđạo.
•Làtổchứcliênminhchínhtrị,liênhiệptựnguyệncủatổchứcchínhtrị,cáctổchứcchí
nhtrịxãhội,tổchứcxãhộivàcáccánhântiêubiểutrongcácgiaicấp,cáctầnglớpxãhội,cácdântộc,
cáctôngiáovàngườiViệtNamđịnhcưởnướcngoài.

2. Vai trò:
Cơ
sở
chín

Giám
sát
cuộc
bầu
cử

h

Tập

quyề

hợp

n

khối

chín

đại

h trị

đoàn

Mặt
trận tổ

Xây
dựng
đất
nước

quốc

kết
Phát
dân
huy
tộc
quyề
n

Dữ

làm

vững

chủ

độc

của

lập

nhân

chủ

dân

quyề
n

3. Lịch sử hình thành:

10/9/1954

•

2 miền

•

•

Việt Nam bị chia thành

Thành lập tổ chức chính
trị ngoại vi mới

•

Thống nhất ba tổ chức
chính trị

Mặt trận tổ quốc thành
lập

31/1/1977-4/21977
Sau 1954

Sau năm 1954, Việt Nam bị chia thành hai miền Nam Bắc
Mục tiêu của nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa:

•Tiếnhành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc.
•Hoànthành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam, thực hiện thống
nhất nướcnhà.

Ngày 10/9/1955, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra đời.
Từ ngày 31/01đến 04/02năm1977 tại thành phố Hồ Chí Minh, thống nhất
ba3 tổ chức chính trị ngoại vi hợp pháp đang tồn tại ở Việt Namthành một tổ
chức chính trị duy nhất lấy tên là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Mặt trận dân tộc giải phòng miền Nam

Mặt trận Tổ

Việt Nam

quốc Việt Nam

Liên minh các lực lượng Dân tộc Dân
chủ và Hòa bình Việt Nam

4.Mối quan hệ mặt trận và các thành viên trong hệ thống
chính trị:
a.Giữa Đảng với Mặt trận:

•Đảng vừa là thành viên, vừa là người lãnh đạo Mặt trận.
•Đảng lãnh đạo Mặt trận thông qua: Đảng đoàn Mặt trận, Đảng đoàn các tổ
chức thành viên của Mặt trận và đại diện của cấp uỷ Đảng tham gia Uỷ ban Mặt
trận cùng cấp.

b.GiữaMặt trận với chính quyền:
Quan hệ hợp tác bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, phối hợp cùng thực hiện nhiệm vụ
chung:

•Mặt trận tham gia xây dựng, giám sát và bảo vệ Nhà nước.
•Nhà nước dựa vào Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để phát huy
quyền làm chủ và sức mạnh.

Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Nhà nước với Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể nhân dân để Mặt trận làm tròn trách nhiệm là cơ sở chính trị của chính
quyền nhân dân.

II. CƠ CHẾ QUẢN LÝ

Các thành viên của Mặt trận
tổ quốc

Tổ chức chính trị:
Đảng công sản Việt Nam
Tổ chức chính trị-xã hôị:
Hội cựu chiến binh, hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, hội nông
...
MẶT TRẬN TỔ QUỐC
I. GIỚI THIỆU CHUNG
II. CƠ CHẾ QUẢN LÝ
III. THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC
IV. KHÓ KHĂN VÀ NGUYÊN NHÂN
V. GIẢI PHÁP
VI. BÀI HỌC KINH NGHIỆM
Đường lối Đảng cộng sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đường lối Đảng cộng sản - Người đăng: haphuong2404-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Đường lối Đảng cộng sản 9 10 907