Ktl-icon-tai-lieu

Đường lối đảng cộng sản việt nam

Được đăng lên bởi hoangktqd
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2806 lần   |   Lượt tải: 1 lần
[SoftProVn.Net] - [VietNam Software Provider Network] > Download
Center > Ebook > Trăc Nghiệm : Đề cương lịch sử Đảng
PDA
View Full Version : Trăc Nghiệm : Đề cương lịch sử Đảng
HanParis
23-12-2008, 03:43 AM

Sưu Tầm
Chương 1 vận động thành lập Đảng (1→31)
Câu 1: Thời gian thực dân pháp tiến hành khai thác
thuộc địa lần 1 ở Việt Nam:
→1896 - 1913 .
Câu 2: Trong đợt khai thác thuộc địa lần 1 của Pháp ở
Việt Nam có giai cấp mới nào được hình thành:
→Giai cấp công nhân.
Câu 3: Trước chiến tranh thế giới thứ 1 ở Việt Nam có
những giai cấp nào:
→Địa chủ phong kiến, nông dân và công nhân.
Câu 4: Dưới chế độ thực dân phong kiến, giai cấp nông
dân Việt Nam có yêu cầu bức thiết nhất là gì:
→ Độc lập dân tộc.
Câu 5: Mâu thuẫn cơ bản, chủ yếu ở VN đầu thế kỷ 20 là
mâu thuẫn nào:
→Mâu thuẫn giữa dân tộc VN với đế quốc xâm lược và
tay sai của chúng.
Câu 6: Đặc điểm ra đời của giai cấp công nhân VN như
thế nào:
→Cả a,b,c.
Câu 7: Những giai cấp bị trị ở VN dưới chế độ thuộc địa
của thực dân Pháp là:
→Công nhân, nông dân, tiểu tư sản,tư sản dân tộc, địa
chủ vừa và nhỏ.
Câu 8: Khi nào phong trào công nhân VN trở thành
phong trào tự giác:
→1930 (Đảng cộng sản VN ra đời).
Câu 9: Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường giải phóng
dân tộc theo khuynh hướng chính trị vô sản vào thời gian
nào:
→1920.

Câu 10: Hội liên hiệp thuộc địa thành lập năm nào:
→1921.
Câu 11: Nguyễn Ái Quốc đã đọc sơ thảo lần thứ 1 Luận
cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa vào năm nào, ở đâu:
→7/1920 – Pháp.
Câu 12: Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc đánh giá “ là
1 bước ngoặc vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng
VN ta”:
→Đảng cộng sản VN ra đời.
Câu 13: Phong trào đòi tự do cho cụ Phan Bội Châu vào
năm nào:
→1925
Câu 14: Nguyễn Ái Quốc từ Liên Xô về Quãng Châu vào
thời gian nào:
→11/1924.
Câu 15: Hội VNCM thanh niên thực hiện chủ trương “ vô
sản hóa” khi nào:
→1928
Câu 16: Tổ chức cộng sản nào ra đời đầu tiên ở VN:
→Hội VN cách mạng thanh niên.
Câu 17: Chi bộ cộng sản đầu tiên ở VN thành lập khi nào:
→Cuối tháng 3/1929.
Câu 18: Chi bộ cộng sản đầu tiên gồm mấy đảng viên? Ai
làm bí thư:
→7 đảng viên – Bí thư Trần Văn Cung.
Câu 19: Đông Dương cộng sản Đảng ra đời từ tổ chức
tiền thân nào:
→ Hội VN cách mạng thanh niên.
Câu 20: Đông Dương cộng sản liên đoàn hợp nhất vào
Đảng cộng sản VN vào thời gian nào:
→24/12/1930
Câu 21: Đông dương cộng sản đảng được thành lập vào
thời gian nào:
→6/1929

Câu 22: Tổ chức An nam cộng sản đảng thành lập thời
gian nào:
→8/1929
Câu 23: Tổ chức Tân việt cách mạng đảng thành l...
[SoftProVn.Net] - [VietNam Software Provider Network] > Download
Center > Ebook > Trăc Nghiệm : Đề cương lịch sử Đảng
PDA
View Full Version : Trăc Nghiệm : Đề cương lịch sử Đảng
HanParis
23-12-2008, 03:43 AM
Đường lối đảng cộng sản việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đường lối đảng cộng sản việt nam - Người đăng: hoangktqd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Đường lối đảng cộng sản việt nam 9 10 792