Ktl-icon-tai-lieu

đường lối đảng cộng sản VN

Được đăng lên bởi LamBo San
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1731 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I. Hoàn cảnh lịch sử ra đời
Đảng Cộng sản Việt Nam
II. Hội nghị thành lập Đảng và
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
1

I. Hoàn cảnh lịch sử ra đời của Đảng
cộng sản Việt Nam
1. Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX, đầu
thế kỷ XX
Sự chuyển
biến của
CNTB và
hậu quả
của nó


Ảnh
hưởng
của chủ
nghĩa Mác
- Lênin

Tác động
của CM
Tháng
Mười Nga
và Quốc tế
Cộng sản
Company Logo

a. Sự chuyển biến của CNTB và hậu quả
của nó
CNTB đã chuyển từ tự do cạnh
tranh sang chủ nghĩa đế quốc.
Bên trong: tăng
Bên ngoài: xâm
cường bóc lột
lược và áp bức
nhân dân lao
nhân dân các
động.
nước thuộc địa.
Dân tộc thuộc địa >< chủ nghĩa thực dân
Phong trào đấu tranh diễn ra mạnh
mẽ ở các nước thuộc địa.

b. Ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin
- CN Mác - Lênin chỉ rõ, sự ra đời của
đảng cộng sản là yêu cầu khách quan trong
cuộc đấu tranh của GCCN chống áp bức,
bóc lột.
- CN Mác - Lênin được truyền bá vào Việt
Nam, phong trào yêu nước và phong trào
công nhân phát triển mạnh mẽ  ra đời
của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam.
- Chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư
tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

4

c. Tác động của CM Tháng Mười Nga và Quốc tế
Cộng sản
“CM Tháng Mười như tiếng sét đang đánh thức nhân dân
châu Á tỉnh giấc mê hàng thế kỷ nay” (Nguyễn Ái Quốc)

- Quốc tế Cộng sản (3/1919) ra đời thúc đẩy sự phát
triển của phong trào CS và công nhân quốc tế.
- Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề
dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin (1920) mở ra
con đường giải phóng các dân tộc bị áp bức trên lập
trường CM vô sản.
- Quốc tế CS có vai trò quan trọng trong việc truyền
bá CN Mác - Lênin và thành lập ĐCS Việt Nam.

“An Nam muốn làm cách mệnh thành công,
thì tất phải nhờ Đệ tam quốc tế” (Hồ Chí Minh).

5

2. Hoàn cảnh trong nước
a. Xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp

Hiệp uớc Patơnốt

Việt Nam trở thành
thuộc địa của Pháp
6

Chính sách cai trị VN của thực dân Pháp

7

• Cai trị trực tiếp

• Duy trì hệ thống
chính quyền phong
kiến làm tay sai

b¶o ®¹i

Toàn quyền Pháp
Anbe Xarô

kh¶i ®Þnh

®ång
Kh¸nh

PHÁP
CHIÊM
RUỘNG
ĐẤT
LẬP
ĐỒN
ĐIỀN
TRỒNG
LÚA
VÀ
CAO
SU

Nhà tù Hỏa Lò – nơi giam giữ nhiều
người Việt Nam yêu nước

 Tình hình giai cấp và mâu thuẫn cơ bản
trong xã hội Việt Nam

Kết cấu
giai cấp
Chế độ
PK

Địa
chủ

Chế độ
CĐ thuộc
địa nửa PK thuộc địa

Nông TTS
dân trí thức

Tư
sản

Công
nhân

a. Xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp
 Tình hình giai cấp và mâu thuẫn cơ bản trong xã
hội Việt Nam

THUỘC
ĐỊA
Dân tộc
Việt Nam
...
1
I.
I.
Hoàn cảnh lịch sử ra đời
Hoàn cảnh lịch sử ra đời
Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng Cộng sản Việt Nam
I.
I.
Hoàn cảnh lịch sử ra đời
Hoàn cảnh lịch sử ra đời
Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng Cộng sản Việt Nam
II. Hội nghị thành lập Đảng và
II. Hội nghị thành lập Đảng và
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
II. Hội nghị thành lập Đảng và
II. Hội nghị thành lập Đảng và
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
đường lối đảng cộng sản VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đường lối đảng cộng sản VN - Người đăng: LamBo San
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
đường lối đảng cộng sản VN 9 10 364