Ktl-icon-tai-lieu

Đường lối đối ngoại Việt Nam trước và sau đổi mới

Được đăng lên bởi Ngô Văn Trọng
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 594 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trang chủ   Đăng ký

Tài liệu ­ Ebook

Đăng nhập   Liên hệ

Thư viện tài liệu, ebook, đồ án, luận văn, giáo trình tham khảo cho học sinh, sinh viên

Đường lối đối ngoại Việt Nam trước và sau đổi mới

Tài liệu liên quan

MỤC LỤC

Khóa luận Phân tích và định lượng thành phần
hóa học của tinh dầu thân rễ nghệ vàng ở
Thanh Hóa

ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI VIỆT NAM THỜI KỲ 1975 – 1986

52 trang | Lượt xem: 2397 | Lượt tải: 19

Hoàn cảnh lịch sử 1

Kỹ năng giao tiếp của Kiểm sát viên khi tham gia
phiên toà hình sự
57 trang | Lượt xem: 815 | Lượt tải: 5

a. Tình hình thế giới

Đề tài Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế
công bằng xã hội và bảo vệ môi trường

b. Tình hình trong nước

16 trang | Lượt xem: 6139 | Lượt tải: 36

Bài tập An sinh xã hội 4

2. Nội dung đường lối đối ngoại của Đảng 2

11 trang | Lượt xem: 409 | Lượt tải: 2

Đề tài Quy trình môi giới chứng khoán của công
ty chứng khoán công thương – VietinbankSc

3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 3

22 trang | Lượt xem: 1164 | Lượt tải: 11

a. Kết quả và ý nghĩa

Đề tài Xác định và phân tích kết quả kinh doanh
Công ty Dược Phẩm An Giang

b., Hạn chế và nguyên nhân
II. ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI, HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ THỜI KỲ ĐỔI MỚI
1. Hoàn cảnh lịch sử và quá trình hình thành đường lối 4

93 trang | Lượt xem: 517 | Lượt tải: 17

Chuyên đề Tìm hiểu một số đặc điểm tâm lý
khách du lịch Trung Quốc Từ đó đưa ra một số
giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của bộ
phận lễ tân tại công ty cổ phần du lịch
84 trang | Lượt xem: 722 | Lượt tải: 1

a. Hoàn cảnh lịch sử

Tiểu luận Đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
huyện mường ảng ­ Tỉnh điện biên với công tác
giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh

 
b. Các giai đoạn hình thành, phát triển đường lối
 
2. Nội dung đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế 8
a. Mục tiêu, nhiệm vụ và tư tưởng chỉ đạo

niên
48 trang | Lượt xem: 1580 | Lượt tải: 33

Phát triển nông nghiệp và chính sách đất đai ở
Việt Nam­ Tóm tắt chính sách
37 trang | Lượt xem: 610 | Lượt tải: 10

Đề tài Nguyên tắc tập quyền và nguyên tắc
phân quyền trong nhà nước xã hội chủ nghĩa và
nhà nước tư bản
96 trang | Lượt xem: 1207 | Lượt tải: 7

b. Một số chủ trương, chính sách lớn về mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế 9
 
3. Thành tựu, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 10
 
b, Hạn chế và nguyên nhân
 
THỰC TIỄN VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 12
 
III. ĐƯỜNG LỐI, CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG TA TRONG VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG
1 Đường lối của Đảng ta trong vấn đề biển Đông 1...
Trangchủ Đăngký Đăngnhập Liênhệ
ĐườnglốiđốingoạiViệtNamtrướcvàsauđổimới
MỤCLỤC
ĐƯỜNGLỐIĐỐINGOẠIVIỆTNAMTHỜIKỲ1975–1986
Hoàncảnhlịchsử1
a.Tìnhhìnhthếgiới
b.Tìnhhìnhtrongnước
2.NộidungđườnglốiđốingoạicủaĐảng2
3.Kếtquả,ýnghĩa,hạnchếvànguyênnhân3
a.Kếtquảvàýnghĩa
b.,Hạnchếvànguyênnhân
II.ĐƯỜNGLỐIĐỐINGOẠI,HỘINHẬPKINHTẾQUỐCTẾTHỜIKỲĐỔIMỚI
1.Hoàncảnhlịchsửvàquátrìnhhìnhthànhđườnglối4
a.Hoàncảnhlịchsử
b.Cácgiaiđoạnhìnhthành,pháttriểnđườnglối
2.Nộidungđườnglốiđốingoại,hộinhậpkinhtếquốctế8
a.Mụctiêu,nhiệmvụvàtưtưởngchỉđạo
b.Mộtsốchủtrương,chínhsáchlớnvềmởrộngquanhệđốingoại,hộinhậpkinhtếquốctế9
3.Thànhtựu,ýnghĩa,hạnchếvànguyênnhân10
b,Hạnchếvànguyênnhân
THỰCTIỄNVÀCHÍNHSÁCHĐỐINGOẠICỦAVIỆTNAMTRONGGIAIĐOẠNHIỆNNAY12
III.ĐƯỜNGLỐI,CHỦTRƯƠNGCỦAĐẢNGTATRONGVẤNĐỀBIỂNĐÔNG
1ĐườnglốicủaĐảngtatrongvấnđềbiểnĐông14
1.TăngcườngvaitròlãnhđạocủaĐảngvàNhànướcđốivớicôngtáctuyêntruyềnvềchủquyềnbiển,đảo
2.Hoànthiệnhệthốngphápluật,cơchế,chínhsáchcủaNhànướcvềbiển,đảovàcôngtáctuyêntruyềnvềchủquyềnbiển,đảo
3.Xácđịnhđúngmụctiêu,đốitượngvàlựclượngtrongcôngtáctuyêntruyềnvềchủquyềnbiển,đảo
2.thựchiệnđườnglốichủtrươngcủaĐảngnhànướcvềvấnđềbiểnĐông16
4.Bảođảmthốngnhấtvềnộidung,đadạngvềphươngpháp,phươngtiệntrongcôngtáctuyêntruyềnchủquyềnbiển,đảo.
Tàiliệuliênquan
KhóaluậnPhântíchvàđịnhlượngthànhphần
hóahọccủatinhdầuthânrễnghệvàngở
ThanhHóa
52trang|Lượtxem:2397|Lượttải:19
KỹnănggiaotiếpcủaKiểmsátviênkhithamgia
phiêntoàhìnhsự
57trang|Lượtxem:815|Lượttải:5
ĐềtàiMốiquanhệgiữatăngtrưởngkinhtế
côngbằngxãhộivàbảovệmôitrường
16trang|Lượtxem:6139|Lượttải:36
BàitậpAnsinhxãhội4
11trang|Lượtxem:409|Lượttải:2
ĐềtàiQuytrìnhmôigiớichứngkhoáncủacông
tychứngkhoáncôngthương–VietinbankSc
22trang|Lượtxem:1164|Lượttải:11
ĐềtàiXácđịnhvàphântíchkếtquảkinhdoanh
CôngtyDượcPhẩmAnGiang
93trang|Lượtxem:517|Lượttải:17
ChuyênđềTìmhiểumộtsốđặcđiểmtâmlý
kháchdulịchTrungQuốcTừđóđưaramộtsố
giảiphápnângcaochấtlượngdịchvụcủabộ
phậnlễtântạicôngtycổphầndulịch
84trang|Lượtxem:722|Lượttải:1
TiểuluậnĐoànthanhniêncộngsảnhồchíminh
huyệnmườngảngTỉnhđiệnbiênvớicôngtác
giáodụcđạođức,lốisốngvănhóachothanh
niên
48trang|Lượtxem:1580|Lượttải:33
Pháttriểnnôngnghiệpvàchínhsáchđấtđaiở
ViệtNamTómtắtchínhsách
37trang|Lượtxem:610|Lượttải:10
ĐềtàiNguyêntắctậpquyềnvànguyêntắc
phânquyềntrongnhànướcxãhộichủnghĩavà
nhànướctưbản
96trang|Lượtxem:1207|Lượttải:7
TàiliệuEbook
Thưviệntàiliệu,ebook,đồán,luậnvăn,giáotrìnhthamkhảochohọcsinh,sinhviên
Đường lối đối ngoại Việt Nam trước và sau đổi mới - Trang 2
Đường lối đối ngoại Việt Nam trước và sau đổi mới - Người đăng: Ngô Văn Trọng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đường lối đối ngoại Việt Nam trước và sau đổi mới 9 10 167