Ktl-icon-tai-lieu

Đường lối đức trị của nho gia và ảnh hưởng đến xã hội Việt Nam hiện nay

Được đăng lên bởi nhutungqn2004
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2922 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Nho học là một học thuyết chính trị đạo đức mà biểu hiện tập trung ở đường lối
" Đức trị" . Đối với xã hội phong kiến Á Đông, đường lối đức trị là đường lối độc tôn
trong hơn hai ngàn năm lịch sử. Một học thuyết chính trị đạo đức tồn tại lâu dài và
ảnh hưởng mạnh mẽ đến xã hội, chính trị, văn hóa ... trong suốt tiến trình lịch sử, từ
khi ra đời cho đến hiện nay như vậy cần được nghiên cứu rõ ràng. Hơn nữa, đối với xã
hội Á Đông đương đại, trong đó có Việt Nam, Nho học với tư tưởng "Đức trị" không
những là vấn đề cổ xưa, vấn đề thuộc về lịch sử, mà tư tưởng, đường lối " Đức trị" tồn
tại một cách thực tiễn và mới mẻ trong xã hội hiện đại. Một nghiên cứu về đường lối
"Đức trị" của nho gia và ảnh hưởng của nó đến xã hội Việt Nam hiện nay do đó càng
trở nên thiết thực.
I. Đường lối "Đức trị" của nho gia.
II. Ảnh hưởng của đường lối " Đức trị" của nho gia đến xã hội Việt Nam 
hiện nay.
1. Ảnh hưởng tích cực.
Nho giáo được du nhập vào nước ta và đã tồn tại trong suốt thời kỳ  phong 
kiến. Trong khoảng thời gian không ngắn đó, lịch sử tư tưởng Việt Nam đã tiếp thu  
nhiều tư tưởng khác như Phật giáo, Đạo giáo…. Đã có thời kỳ Phật giáo giữ vai trò  
chính yếu, nhưng nhìn chung càng về sau Nho giáo càng chiếm ưu thế và trở thành  
công cụ  tư  tưởng cho các triều đại phong kiến Việt Nam. Do có thời gian tồn tại  
lâu dài, do được các triều đại phong kiến tiếp thu và sử dụng có mục đích, cho nên 
Nho giáo có  ảnh hưởng sâu rộng  ở  nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, tư  tưởng đạo đức 
Nho giáo đã trở  thành cơ  sở  cho đạo đức thời phong kiến Việt Nam và ngày nay 
ảnh hưởng của nó vẫn còn.
Đức Nhân, Nghĩa của Nho giáo đã làm cho con người có sự  đối xử  nhân ái, 
khoan dung, độ lượng với nhau. Đức lễ, với hệ thống các qui định chặt chẽ đã giúp  
con người có thái độ và hành vi ứng xử với nhau theo thứ bậc, theo khuôn phép. Xét 
theo phương diện pháp luật thì lễ của Nho giáo có tác dụng tích cực trong việc duy  
trì trật tự, kỷ cương của xã hội, ngày nay chúng ta có thể  kế  thừa. Nho giáo quan  
niệm trong nước cần phải có pháp lễ  (luật pháp) thì nước mới nghiêm; trong gia 
đình phải có gia pháp thì mới có trên có dưới. Điều này đã tạo cho con người nếp  

sống trên kính dưới nhường. Tư  tưởng chính danh giúp cho con người xác định 
được nghĩa vụ và trách nhiệm của mình để từ đó suy nghĩ và xử thế đúng trong các 
quan hệ xã hội.
Nét đặc sắc của Nho giáo là chú trọng đến vấn đề  tu dưỡng đạo đức cá  
nhân, đặc biệt là chú ý đến đạo đức người cầm quyền (những người có chức, 
...
Nho học là một học thuyết chính trị đạo đức mà biểu hiện tập trung ở đường lối
" Đức trị" . Đối với hội phong kiến Á Đông, đường lối đức trị đường lối độc tôn
trong hơn hai ngàn m lịch sử. Một học thuyết chính tr đạo đức tồn tại lâu i
ảnh hưởng mạnh mẽ đến hội, chính trị, văn hóa ... trong suốt tiến trình lịch sử, từ
khi ra đời cho đến hiện nay như vậy cần được nghiên cứu rõ ràng. Hơn nữa, đối với xã
hội Á Đông đương đại, trong đó Việt Nam, Nho học với ởng "Đức trị" không
những là vấn đề cổ xưa, vấn đề thuộc về lịch sử, mà tư tưởng, đường lối " Đức trị" tồn
tại một cách thực tiễn mới mẻ trong hội hiện đại. Một nghiên cứu về đường lối
"Đức trị" của nho gia ảnh hưởng của đến hội Việt Nam hiện nay do đó càng
trở nên thiết thực.
I. Đường lối "Đức trị" của nho gia.
II. nh h ng c a đ ng l i " Đ c tr " c a nho gia đ n xã h i Vi t Nam ưở ườ ế
hi n nay.
1. nh h ng tích c c. ưở
Nho giáo đ c du nh p vào n c ta và đã t n t i trong su t th i k phongượ ướ
ki n. Trong kho ng th i gian không ng n đó, l ch s t t ng Vi t Nam đã ti p thuế ư ưở ế
nhi u t t ng khác nh Ph t giáo, Đ o giáo…. Đã có th i k Ph t giáo gi vai trò ư ưở ư
chính y u, nh ng nhìn chung càng v sau Nho giáo càng chi m u th và tr thànhế ư ế ư ế
công c t t ng cho các tri u đ i phong ki n Vi t Nam. Do có th i gian t n t i ư ư ế
lâu dài, do đ c các tri u đ i phong ki n ti p thu và s d ng có m c đích, cho nênượ ế ế
Nho giáo có nh h ng sâu r ng nhi u lĩnh v c. Đ c bi t, t t ng đ o đ c ư ư ư
Nho giáo đã tr thành c s cho đ o đ c th i phong ki n Vi t Nam và ngày nay ơ ế
nh h ng c a nó v n còn. ưở
Đ c Nhân, Nghĩa c a Nho giáo đã làm cho con ng i có s đ i x nhân ái, ườ
khoan dung, đ l ng v i nhau. Đ c l , v i h th ng các qui đ nh ch t ch đã giúp ượ
con ng i có thái đ và hành vi ng x v i nhau theo th b c, theo khuôn phép. Xétườ
theo ph ng di n pháp lu t thì l c a Nho giáo có tác d ng tích c c trong vi c duyươ
trì tr t t , k c ng c a xã h i, ngày nay chúng ta có th k th a. Nho giáo quan ươ ế
ni m trong n c c n ph i có pháp l (lu t pháp) thì n c m i nghiêm; trong gia ướ ướ
đình ph i có gia pháp thì m i có trên có d i. Đi u này đã t o cho con ng i n p ướ ườ ế
Đường lối đức trị của nho gia và ảnh hưởng đến xã hội Việt Nam hiện nay - Trang 2
Đường lối đức trị của nho gia và ảnh hưởng đến xã hội Việt Nam hiện nay - Người đăng: nhutungqn2004
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đường lối đức trị của nho gia và ảnh hưởng đến xã hội Việt Nam hiện nay 9 10 76