Ktl-icon-tai-lieu

Đường lối trước đổi mới

Được đăng lên bởi Duy Phạm
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1652 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHÓM 3
1. PHẠM VĂN DUY (B1307819)
2. NGUYỄN THÀNH ĐẠT (6116319)
3. LÊ TRIẾT HẢO (B1202864)
4. ĐỖ THỊ TUYẾT NHUNG (B1208801)
5. TĂNG HOÀNG PHAI (B1202811)
6. LƯU THỊ NHƯ THẢO (B1202988)
7. ĐẶNG THÚY VY (B1201722)
NHÓM 3

CHƯƠNG VI:
ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ.

Đường lối xây dựng HTCT sau đổi
mới ( 1986 – nay).

Một số khái niệm:
 Hệ thống chính trị là một chỉnh thể các
tổ chức trong xã hội bao gồm các đảng
chính trị, Nhà nước và các tổ chức chính
trị - xã hội hợp pháp được liên kết với
nhau trong một hệ thống tổ chức nhằm
tác động vào các quá trình của đời sống xã
hội, để củng cố, duy trì và phát triển chế
độ đương thời phù hợp với lợi ích của chủ
thể giai cấp cầm quyền.

Một số khái niệm:
 Là một bộ phận kiến trúc thượng
tầng xã hội, bao gồm các tổ chức, các
thiết chế có quan hệ với nhau về mặt
mục đích, chức năng trong việc thực
hiện, tham gia thực hiện quyền lực
chính trị hoặc đưa ra các quyết định
chính trị.

Một số khái niệm:
 Hệ thống chính trị của CNXH là hệ
thống các tổ chức chính trị, thiết chế
chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội
mà nhờ đó nhân dân lao động thực thi
quyền lực của mình đối với xã hội.
 Việt Nam là nhà nước pháp quyền
xây dựng hệ thống chính trị theo
HTCT của XHCN.

Một số khái niệm:
CẤU TRÚC CHUNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

NHÀ NƯỚC

ĐẢNG CT

TỔ CHỨC
CT-XH

Đảng
Cộng
Sản Việt
Nam

MT TQ
VN và
các
đoàn
thể CT

Hệ thống
CT ở VN

Nhà
Nước
CHXH
CNVN

Nhà nước – thiết chế chính trị.
 Tổ chức trung tâm và trụ cột của hệ thống
chính trị, là cơ quan quyền lực đại diện cho
toàn dân và chịu trách nhiệm trước nhân
dân quản lý toàn bộ hoạt động của đời sống
xã hội.
 Bao gồm: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính
phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát
Nhân dân Tối cao, Tổ chức bộ máy cấp địa
phương.

Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và các
đoàn thể chính trị - xã hội khác.

I.

ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG
CHÍNH TRỊ THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI
MỚI (1945 – 1985).   

1. Hệ thống chính trị dân chủ nhân dân
(1945-1954).
 Sau khi cách mạng Tháng Tám năm
1945 thắng lợi, Nhà nước Việt Nam Dân
chủ Cộng hòa ra đời, hình thành ở nước
ta hệ thống chính trị dân chủ nhân dân.

1. Hệ thống chính trị dân chủ nhân
dân (1945-1954).
 Một số đặc trưng của hệ thống chính
trị trong giai đoạn này:
- Nhiệm vụ:
+ Đánh đổ bọn đế quốc phong kiến.
+Xóa bỏ những tàn tích phong kiến và
nửa phong kiến.
+ Phát triển chế độ dân chủ nhân dân
gây cơ sở cho chủ nghĩa xã hội.

Một số đặc trưng của hệ thống
chính
trong
giai đoạn
-Nền
tảngtrịcủa
hệ thống
chínhnày:
trị ...
NHÓM 3
NHÓM 3
1. PHẠM VĂN DUY (B1307819)
2. NGUYỄN THÀNH ĐẠT (6116319)
3. LÊ TRIẾT HẢO (B1202864)
4. ĐỖ THỊ TUYẾT NHUNG (B1208801)
5. TĂNG HOÀNG PHAI (B1202811)
6. LƯU THỊ NHƯ THẢO (B1202988)
7. ĐẶNG THÚY VY (B1201722)
Đường lối trước đổi mới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đường lối trước đổi mới - Người đăng: Duy Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Đường lối trước đổi mới 9 10 542