Ktl-icon-tai-lieu

Đường lối xây dựng hệ thống chính trị sau đổi mới

Được đăng lên bởi Ta Hoang Anh Tuan
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1584 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đường lối xây dựng
hệ thống chính trị của Đảng thời kì 1968 đến
nay

NHÓM 6

NHÓM 6

4

3

2

Tìm hiểu sơ lược về hệ thống chínhtrị

•

Những nhận thức mới

2

Mục tiêu, quan điểm, chủ trương xậy dựng hệ thống chính trị thời kì đổi mới

•

Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân

•

1

•

Nội dung trình bày

3

NHÓM 6

Hoàn cảnh lịch sử tiến hành đổi mới hệ thống chính trị

Thuận lợi

Chính trị vững mạnh, Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo

Đất nước thống nhất được một thời gian

Bộ máy nhà nước được củng cố và xây dựng vững mạnh

NHÓM 6

4

Hoàn cảnh lịch sử tiến hành đổi mới hệ thống chính trị

Thuận lợi

Đảng và nhà nước đưa ra nhiều chính sách cải tổ

Thành công trong những kế hoạch kinh tế đặt ra 1975-1980 và 1981-1985

Được một số nước trên thế giới đặt quan hệ ngoại giao.

NHÓM 6

Tham gia các tổ chức quốc tế

5

Hoàn cảnh lịch sử tiến hành đổi mới hệ thống chính trị

Khó
khăn

Hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới đang suy yếu

Cơ sở hạ tầng ở nước ta còn thiếu thốn

Bộ máy quản lí nhà nước cồng kềnh
NHÓM 6

6

Hoàn cảnh lịch sử tiến hành đổi mới hệ thống chính trị

Khó
khăn

Sự cấm vận của một số nước tư bản

Quan hệ ngoại giao của nước ta còn hạn chế

Trong thời kì này,nước ta sản xuất tập trung vào nông nghiệp và
NHÓM 6

công nghiệp.

7

Nhận thức đổi mới

NHÓM 6

1. Nhận thức mới về mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới hệ thống chính
trị

NHÓM 6

9

10

NHÓM 6

2. Nhận thức mới về mục tiêu đổi mới hệ thống chínhtrị

NHÓM 6

11

3. Nhận thức mới về đấu tranh giai cấp và về động lực chủ yếu phát triển
đất nước trong giai đoạnmới

NHÓM 6

12

4. Nhận thức mới về xây dựng nhà nước pháp quyền trong hệ
thống chínhtrị

NHÓM 6

13

Nhà nước quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật; pháp luật giữ vị trí tối thượng
trong xã hội.

NHÓM 6

14

Người dân được hưởng mọi quyền dân chủ, có quyền tự do sống, làm việc và sở thích
của mình trong phạm vi pháp luật cho phép.

NHÓM 6

15

5. Nhận thức mới về cơ cấu và cơ chế vận hành của hệ thống chínhtrị

NHÓM 6

16

Hệ thống chính trị vận hành theo cơ chế: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân
làm chủ”

NHÓM 6

17

6. Nhận thức mới về vai trò của Đảng trong hệ thống chínhtrị

NHÓM 6

18

Đảng Cộng sản cầm quyền nhưng không làm thay Nhà nước.

NHÓM 6

19

Đảng quan tâm xây dựng củng cố Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị
- xã hội.

NHÓM 6

20

Mục tiêu, quan điểm và
chủtrương xây dựng hệ thống chính trị thời kì đổi mớ...
Đường lối xây dựng
hệ thống chính trị của Đảng thời kì 1968 đến
nay
NHÓM 6
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Đường lối xây dựng hệ thống chính trị sau đổi mới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đường lối xây dựng hệ thống chính trị sau đổi mới - Người đăng: Ta Hoang Anh Tuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Đường lối xây dựng hệ thống chính trị sau đổi mới 9 10 779