Ktl-icon-tai-lieu

Đường thẳng

Được đăng lên bởi Tuấn Nguyễn Đình
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1656 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyễn Phú Khánh

Dạng 2. Đường thẳng
Viết phương trình của đường thẳng.
• Để viết phương trình tổng quát của đường thẳng ∆ ta cần xác định
-

Điểm A ( x0 ; y 0 ) ∈ ∆

-

Một vectơ pháp tuyến n ( a; b ) của ∆

Khi đó phương trình tổng quát của ∆ là a ( x − x0 ) + b ( y − y0 ) = 0
• Để viết phương trình tham số của đường thẳng ∆ ta cần xác định
-

Điểm A ( x0 ; y0 ) ∈ ∆

-

Một vectơ chỉ phương u ( a; b ) của ∆

 x = x0 + at
Khi đó phương trình tham số của ∆ là 
, t∈» .
 y = y0 + bt
• Để viết phương trình chính tắc của đường thẳng ∆ ta cần xác định
-

Điểm A ( x0 ; y 0 ) ∈ ∆

-

Một vectơ chỉ phương u ( a; b ) ,ab ≠ 0 của ∆

Phương trình chính tắc của đường thẳng ∆ là

x − x0
a

=

y − y0
b

Chú ý:
o Nếu hai đường thẳng song song với nhau thì chúng có cùng VTCP và VTPT.
o Hai đường thẳng vuông góc với nhau thì VTCP của đường thẳng này là VTPT của
đường thẳng kia và ngược lại
o Phương trình đường thẳng ∆ qua điểm M ( x0 ; y0 ) có dạng
∆ : a ( x − x 0 ) + b ( y − y 0 ) = 0 với a 2 + b2 > 0

o Phương trình đường thẳng đi qua A ( a; 0 ) , B ( 0; b ) với ab ≠ 0 có dạng
Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng.
Để xét vị trí tương đối của hai đường thẳng
d1 : a1x + b1 y + c1 = 0; d2 : a 2 x + b 2 y + c 2 = 0 .

a x + b1 y + c1 = 0
Ta xét hệ  1
a 2 x + b 2 y + c 2 = 0

(I)

+ Hệ ( I ) vô nghiệm suy ra d1 d 2 .

528

x y
+ =1
a b


Nguyễn Phú Khánh

+ Hệ ( I ) vô số nghiệm suy ra d1 ≡ d 2
+ Hệ ( I ) có nghiệm duy nhất suy ra d1 và d 2 cắt nhau và nghiệm của hệ là tọa
độ giao điểm.

Chú ý: Với trường hợp a 2 .b2 .c2 ≠ 0 khi đó:

+ Nếu

a1 a 2
thì hai đường thẳng cắt nhau.
≠
b1 b 2

+ Nếu

a 1 a 2 c1
=
≠
b1 b 2 c 2

thì hai đường thẳng song song nhau.

+ Nếu

a 1 a 2 c1
=
=
b1 b 2 c 2

thì hai đường thẳng trùng nhau.

Ví dụ 1.
1. Trong mặt phẳng toạ độ đề các vuông góc Oxy, cho các đường thẳng
d1 : x + y + 3 = 0, d2 : x − y − 4 = 0, d3 : x − 2y = 0 . Tìm tọa độ điểm M nằm trên

đường thẳng d3 sao cho khoảng cách từ M đến đường thẳng d1 bằng hai lần
khoảng cách từ M đến đường thẳng d2

2. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai đường thẳng d1 : 3x + y + 5 = 0 , d 2 :
3x + y + 1 = 0 và điểm I ( 1; −2 ) . Viết phương trình đường thẳng đi qua I và

cắt d1 , d 2 lần lượt tại A và B sao cho AB = 2 2 .

3. Trong mặt phẳng Oxy, tìm toạ độ các đỉnh của một tam giác vuông cân, biết đỉnh
C ( 3; −1) và phương trình của cạnh huyền là 3x − y + 2 = 0 .

Lời giải
1. Ta có M ∈ d3 ⇒ M ( 2m;m ) . Suy ra d ( M,d1 ) =
Theo giả thiết ta có: d ( M,d1 ) = 2d ( M...
Nguyễn Phú Khánh
528
Dạng 2. Đường thẳng
Viết phương trình của đường thẳng.
Để viết phương trình tổng quát của đường thẳng
ta cần xác định
- Điểm
(
)
0 0
A x ; y
- Một vectơ pháp tuyến
(
)
n a;b
của
Khi đó phương trình tổng quát của
( ) ( )
0 0
a x x b y y 0 + =
Để viết phương trình tham số của đường thẳng
ta cần xác định
- Điểm
( )
0 0
A x ;y
- Một vectơ chỉ phương
( )
u a; b
của
Khi đó phương trình tham số của
0
0
x x at
, t
y y bt
= +
= +
»
.
Để viết phương trình chính tắc của đường thẳng ta cần xác định
- Điểm
(
)
0 0
A x ; y
- Một vectơ chỉ phương
(
)
u a; b ,ab 0
của
Phương trình chính tắc của đường thẳng
0 0
x x y y
a b
=
Chú ý:
o
Nếu hai đường thẳng song song với nhau thì chúng có cùng VTCP và VTPT.
o
Hai đường thẳng vuông góc với nhau thì VTCP của đường thẳng này là VTPT của
đường thẳng kia và ngược lại
o
Phương trình đường thẳng qua điểm
( )
0 0
M x ; y có dạng
(
)
(
)
0 0
: a x x b y y 0 + =
với
2 2
a b 0+ >
o
Phương trình đường thẳng đi qua
(
)
(
)
A a;0 ,B 0;b
với
ab 0
có dạng
y
x
1
a b
+ =
Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng.
Để xét vị trí tương đối của hai đường thẳng
1 1 1 1 2 2 2 2
d : a x b y c 0; d :a x b y c 0+ + = + + = .
Ta xét hệ
1 1 1
2 2 2
a x b y c 0
a x b y c 0
+ + =
+ + =
(
)
I
+ Hệ
( )
I vô nghiệm suy ra
1 2
d d .
www.VNMATH.com
Đường thẳng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đường thẳng - Người đăng: Tuấn Nguyễn Đình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Đường thẳng 9 10 248