Ktl-icon-tai-lieu

Đường về chế độ nô lệ

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 323 trang   |   Lượt xem: 3835 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
TỦ SÁCH SOS2

F. A. HAYEK
Con Đường
Dẫn tới
Chế độ Nông nô
“Gần một nửa thế kỉ trước đây, hầu hết những người thông
minh đã cười khinh bỉ khi Friedrich Hayek công bố The
Road to Serfdom. Thiên hạ đã sai và Hayek đúng.”
-Ronald Bailey, Forbes
VỚI LỜI GIỚI THIỆU CỦA

MILTON FRIEDMAN

The Road to
SERFDOM
F. A. HAYEK
Fiftieth Anniverasy Edition
WITH A NEW INTRODUCTION BY

Milton Friedman

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
1994

3

F. A. HAYEK
Con Đường
Dẫn tới
Chế độ Nông nô
VỚI LỜI GIỚI THIỆU CỦA

MILTON FRIEDMAN
Người dịch: Nguyễn Quang A
2003

Tặng
NHỮNG NGƯỜI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
THUỘC MỌI ĐẢNG PHÁI

5

Hiếm khi tự do thuộc bất kể loại nào
lại bị mất cùng một lúc
DAVID HUME

Tôi yêu tự do,tôi tin, luôn luôn,
nhưng trong thời đạimà chúng ta sống
tôi sẵn sàng tôn thờ nó.
A. DE TOQUEVILLE

MỤC LỤC
Lời người dịch /7
Lời giới thiệu cho lần xuất bản kỉ niệm năm mươi năm của
Milton Friedman/ 9
Lời nói đầu cho lần tái bản 1976/ 21
Lời nói đầu cho lần xuất bản bìa mềm 1956/ 26
Lời nói đầu cho lần xuất bản 1944/ 44
Dẫn nhập / 46
1. Con Đường bị Lãng quên / 56
2. Điều Không tưởng Vĩ đại / 71
3. Chủ nghĩa Cá nhân và Chủ nghĩa Tập thể / 80
4. Sự “Không thể Tránh khỏi” của Kế hoạch hoá / 93
5. Kế hoạch hoá và Dân chủ / 107
6. Kế hoạch hoá và Pháp Trị / 124
7. Điều khiển Kinh tế và Chủ nghĩa Chuyên chế / 141
8. Ai, Người nào? / 156
9. Sự An toàn và Quyền Tự do / 176
10. Vì sao Kẻ Tồi Nhất Leo lên Tột đỉnh /192
11. Sự Kết liễu của Sự thật /212
12. Gốc rễ Xã hội Chủ nghĩa của Chủ nghĩa Nazi / 227
13. Những kẻ Chuyên chế giữa Chúng ta / 243
14. Điều kiện Vật chất và các Mục đích Lí tưởng / 265
15. Triển vọng về Trật tự Quốc tế / 284
16. Kết luận / 305
Chú giải sách tham khảo / 307
Chỉ mục / 311

7

LỜI NGƯỜI DỊCH
Bạn đọc cầm trên tay quyển thứ 7 của tủ sách SOS2 do
chúng tôi chọn và dịch ra tiếng Việt. Nó được F. A. Hayek
viết hơn sáu mươi năm trước, trong thời kì đầu của Chiến
tranh Thế giới lần thứ Hai, và được xuất bản đầu tiên tháng
3 năm 1944. Chủ đề muôn thủa của cuốn sách là quan hệ
giữa tự do cá nhân và vai trò kinh tế của nhà nước, giữa chủ
nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tập thể, giữa chủ nghĩa tự do và
chủ nghĩa chuyên chế.
Về ảnh hưởng của cuốn sách này bài “The Road to
Serfdom – 50 Years On”, History Today, London, May
1994 viết: “Ngày 10-3-1994 kỉ niệm năm mươi năm xuất
bản cuốn The Road to Serfdom của F. A. Hayek, cuốn có
thể được cho là quyển sách chính trị duy nhất có ảnh hưởng
nhất đã từng được xuất bản ở Anh trong thế kỉ này. Thực
vậy, The Road to Serfdom đã...
1
T SÁCH SOS
2
F. A. HAYEK
Con Đường
Dn ti
Chế độ Nông nô
“Gn mt na thế k trước đây, hu hết nhng người thông
minh đã cười khinh b khi Friedrich Hayek công b The
Road to Serfdom. Thiên h đã sai và Hayek đúng.”
-Ronald Bailey, Forbes
VI LI GII THIU CA
MILTON FRIEDMAN
Đường về chế độ nô lệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đường về chế độ nô lệ - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
323 Vietnamese
Đường về chế độ nô lệ 9 10 153