Ktl-icon-tai-lieu

GIÁ TRỊ HÀNG HÓA THEO QUAN ĐIỂM CỦA C.MÁC

Được đăng lên bởi Hằng Trần
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 620 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁ TRỊ HÀNG HÓA THEO QUAN ĐIỂM CỦA C.MÁC
1.1. Khái

niệm giá trị hàng hóa.

Giá trị của hàng hóa là lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng
hóa. Vậy, lượng giá trị của hàng hóa là lượng lao động hao phí để sản xuất ra hàng hóa đó.
Lượng lao động hao phí được tính bằng thời gian lao động như: một giờ lao động, một ngày lao
động, v.v. Do đó, lượng giá trị của hàng hóa cũng do thời gian lao động quyết định. Trong thực
tế, một loại hàng hóa đưa ra thị trường là do rất nhiều người sản xuất ra, nhưng mỗi người sản
xuất do điều kiện sản xuất, trình độ tay nghề là không giống nhau, nên thời gian lao động cá
biệt để sản xuất ra hàng hóa của họ khác nhau. Thời gian lao động cá biệt quyết định lượng giá
trị cá biệt của hàng hóa mà từng người sản xuất ra. Vậy chăng lao động cá biệt nào càng lười
biếng, vụng về, phải dùng nhiều thời gian hơn để làm ra hàng hóa, thì hàng hóa đó càng có
nhiều giá trị?
C.Mác viết: "Chỉ có lượng lao động xã hội cần thiết, hay thời gian lao động xã hội cần
thiết để sản xuất ra một giá trị sử dụng, mới quyết đinh đại lượng giá trị của giá trị sử dụng ấy".
Vì vậy, lượng giá trị của hàng hóa không phải do mức hao phí lao động cá biệt hay thời gian lao
động cá biệt quy định, mà nó được đo bởi thời gian lao động xã hội cần thiết.
Thời gian lao động xã hội cần thiết là thời gian cần thiết để sản xuất ra một hàng hóa
trong điều kiện bình thường của xã hội, tức là với một trình độ kỹ thuật trung bình, trình độ
khéo léo trung bình và cường độ lao động trung bình so với hoàn cảnh xã hội nhất định.
Chỉ có lượng lao động xã hội cần thiết, hay thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất
ra một hàng hóa, mới quyết định lượng giá trị của hàng hóa ấy.
1.2. Các

nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa.

Do thời gian lao động xã hội cần thiết luôn thay đổi, nên lượng giá trị của hàng hóa cũng
là một đại lượng không cố định. Sự thay đổi lượng giá trị của hàng hóa tùy thuộc vào những
nhân tố:
1.2.1.

Năng suất lao động

Năng suất lao động là năng lực sản xuất của lao động. Nó được tính bằng số lượng sản
phẩm sản xuất ra trong một đơn vị thời gian hoặc số lượng thời gian cần thiết để sản xuất ra một
đơn vị sản phẩm.
Năng suất lao động xã hội tăng lên có nghĩa là trong cùng một thời gian lao động, nhưng
khối lượng hàng hóa sản xuất ra tăng lên làm cho thời gian lao động cần thiết để sản xuất ra một
đơn vị hàng hóa giảm xuống. Do đó, khi năng suất lao động tăng lên thì giá trị của một đơn vị
hàng hóa sẽ giảm xuống và ngược lại.
N...
GIÁ TRỊ HÀNG HÓA THEO QUAN ĐIỂM CỦA C.MÁC
1.1. Khái niệm giá trị hàng hóa.
Giá trị của hàng hóa lao động hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng
hóa. Vậy, lượng giá trị của hàng hóa lượng lao động hao phí để sản xuất ra hàng hóa đó.
Lượng lao động hao phí được tính bằng thời gian lao động như: một giờ lao động, một ngày lao
động, v.v. Do đó, lượng giá trị của hàng hóa cũng do thời gian lao động quyết định. Trong thực
tế, một loại hàng hóa đưa ra thị trường do rất nhiều người sản xuất ra, nhưng mỗi người sản
xuất do điều kiện sản xuất, trình độ tay nghề không giống nhau, nên thời gian lao động cá
biệt để sản xuất ra hàng hóa của họ khác nhau. Thời gian lao động biệt quyết định lượng giá
trị biệt của hàng hóa từng người sản xuất ra. Vậy chăng lao động biệt nào càng lười
biếng, vụng về, phải dùng nhiều thời gian hơn để làm ra hàng hóa, t hàng hóa đó càng có
nhiều giá trị?
C.Mác viết: "Chỉ lượng lao động hội cần thiết, hay thời gian lao động hội cần
thiết để sản xuất ra một giá trị sử dụng, mới quyết đinh đại lượng giá trị của giá trị sử dụng ấy".
Vì vậy, lượng giá trị của hàng hóa không phải do mức hao phí lao động cá biệt hay thời gian lao
động cá biệt quy định, mà nó được đo bởi thời gian lao động xã hội cần thiết.
Thời gian lao động hội cần thiết thời gian cần thiết đ sản xuất ra một hàng hóa
trong điều kiện nh thường của hội, tức là với một trình độ kỹ thuật trung bình, trình độ
khéo léo trung bình và cường độ lao động trung bình so với hoàn cảnh xã hội nhất định.
Chỉ có lượng lao động xã hội cần thiết, hay thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất
ra một hàng hóa, mới quyết định lượng giá trị của hàng hóa ấy.
1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa.
Do thời gian lao động xã hội cần thiết luôn thay đổi, nên lượng giá trị của hàng hóa cũng
một đại lượng không cố định. Sự thay đổi lượng giá trị của hàng hóa tùy thuộc vào những
nhân tố:
1.2.1. Năng suất lao động
Năng suất lao động năng lực sản xuất của lao động. được tính bằng số lượng sản
phẩm sản xuất ra trong một đơn vị thời gian hoặc số lượng thời gian cần thiết để sản xuất ra một
đơn vị sản phẩm.
Năng suất lao động hội tăng lên nghĩa trong cùng một thời gian lao động, nhưng
khối lượng hàng hóa sản xuất ra tăng lên làm cho thời gian lao động cần thiết để sản xuất ra một
đơn vị hàng hóa giảm xuống. Do đó, khi năng suất lao động tăng lên thì giá trị của một đơn vị
hàng hóa sẽ giảm xuống và ngược lại.
Như vậy, lượng giá trị của một đơn vị hàng hóa tỷ lệ nghịch với năng suất lao động.
1.2.2. Cường độ lao động
GIÁ TRỊ HÀNG HÓA THEO QUAN ĐIỂM CỦA C.MÁC - Trang 2
GIÁ TRỊ HÀNG HÓA THEO QUAN ĐIỂM CỦA C.MÁC - Người đăng: Hằng Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
GIÁ TRỊ HÀNG HÓA THEO QUAN ĐIỂM CỦA C.MÁC 9 10 712