Ktl-icon-tai-lieu

Giá trị thặng dư tuyệt đối

Được đăng lên bởi gngok95
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 513 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giá trị thặng dư tuyệt đối, tương đối và siêu ngạch 
+ Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối: Là phương pháp sản xuát giá trị thặng dư bằng cách 
kéo dài thời gian lao động vượt quá thời gian lao động tất yếu; trong khi năng suất lao động, giá trị sức 
lao động và thời gian lao động tất yếu không thay đổi. 
∙ Sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối là cơ sở chung của chế độ tư bản chủ nghĩa. Phương pháp này được
áp dụng phổ biến ở giai đoạn đầu của chủ nghĩa tư bản, khi lao động còn thấp. 
∙ Với lòng tham không đáy, nhà tư bản mọi cách kéo dài ngày lao động để nâng cao trình độ bóc lột. 
Nhưng do giới hạn về ngày tự nhiên, về sức lực con người nên không thể kéo dài vô hạn. Mặt khác, còn 
do đấu tranh quyết liệt những giai cấp công nhân đòi rút ngắn thời gian lao động cũng không thể rút ngắn
chỉ bằng thời gian lao động tất yếu. Một hình thức khác của sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối là tăng 
cường lao động vì tăng cường lao động cũng giống như kéo dài thời gian lao động trong ngày trong khi 
thời gian lao động càn thiết không thay đổi. 
+ Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối: Là phương pháp sản xuất giá trị thặng dư do rút 
ngắn thời gian lao động tất yếu bằng cách hạ thấp giá trị sức lao động, nhờ đó tăng thời gian loa động 
thặng dư lên trong điều kiện độ dài ngày lao động, cường độ lao động cũng như cũ. 
∙ Để hạ thấp giá trị sức lao động thì phải giảm bớt giá trị các tư liệu sinh hoạt và dịch vụ cần thiết cho 
người công nhân. Muốn vậy, phải tăng năng suất lao động xã hội trong các ngành sản xuất tư liệu tiêu 
dùng và các ngành sản xuất tư liệu sản xuất để sản xuất ra các tuw liệu sản xuất tiêu dùng. 
­ Giữa hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối và sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối có điểm
giống nhau đều làm tăng thời gian lao động thặng dư của người công nhân không chỉ đủ nuôi sông mình,
mà còn tạo ra phần thặng dư. Song, hai phương pháp này có sự khác nhau về cách thức làm tăng thời 
gian lao động thặng dư. 
+ Giá trị thặng dư siêu ngạch: Là giá trị thặng dư thu được do người áp dụng công nghẹ mới sớm hơn 
các xí nghiệp khác, làm cho giá trị cá biệt của hàng hoá thấp hơn giá trị thị trường của nó. Khi đa số các 
xí nghiệp đều đổi mới kỹ thuật và công nghệ thì giá trị thặng dư sieu ngạch của doanh nghiệp đó không 
còn nữa. 
∙ Xét từng đơn vị sản xuất tư bản chủ nghĩa, giá trị thặng dư siêu ngạch là hiện tượng tạm thời, cục bộ. 
Nhưng xét về toàn bộ tư bản, giá trị thặng dư siêu ngạch là hiện tượng thường xuyên. Vì vậy...
Giá tr th ng d tuy t đ i, t ng đ i và siêu ng ch ư ươ
+ Ph ng pháp s n xu t giá tr th ng d tuy t đ i: Là ph ng pháp s n xuát giá tr th ng d b ng cách ươ ư ươ ư
kéo dài th i gian lao đ ng v t quá th i gian lao đ ng t t y u; trong khi năng su t lao đ ng, giá tr s c ượ ế
lao đ ng và th i gian lao đ ng t t y u không thay đ i. ế
∙ S n xu t giá tr th ng d tuy t đ i là c s chung c a ch đ t b n ch nghĩa. Ph ng pháp này đ c ư ơ ế ư ươ ượ
áp d ng ph bi n giai đo n đ u c a ch nghĩa t b n, khi lao đ ng còn th p. ế ư
∙ V i lòng tham không đáy, nhà t b n m i cách kéo dài ngày lao đ ng đ nâng cao trình đ bóc l t. ư
Nh ng do gi i h n v ngày t nhiên, v s c l c con ng i nên không th kéo dài vô h n. M t khác, còn ư ườ
do đ u tranh quy t li t nh ng giai c p công nhân đòi rút ng n th i gian lao đ ng cũng không th rút ng n ế
ch b ng th i gian lao đ ng t t y u. M t hình th c khác c a s n xu t giá tr th ng d tuy t đ i là tăng ế ư
c ng lao đ ng vì tăng c ng lao đ ng cũng gi ng nh kéo dài th i gian lao đ ng trong ngày trong khi ườ ườ ư
th i gian lao đ ng càn thi t không thay đ i. ế
+ Ph ng pháp s n xu t giá tr th ng d t ng đ i: Là ph ng pháp s n xu t giá tr th ng d do rút ươ ư ươ ươ ư
ng n th i gian lao đ ng t t y u b ng cách h th p giá tr s c lao đ ng, nh đó tăng th i gian loa đ ng ế
th ng d lên trong đi u ki n đ dài ngày lao đ ng, c ng đ lao đ ng cũng nh cũ. ư ườ ư
Đ h th p giá tr s c lao đ ng thì ph i gi m b t giá tr các t li u sinh ho t và d ch v c n thi t cho ư ế
ng i công nhân. Mu n v y, ph i tăng năng su t lao đ ng xã h i trong các ngành s n xu t t li u tiêu ườ ư
dùng và các ngành s n xu t t li u s n xu t đ s n xu t ra các tuw li u s n xu t tiêu dùng. ư
- Gi a hai ph ng pháp s n xu t giá tr th ng d t ng đ i và s n xu t giá tr th ng d tuy t đ i có đi m ươ ư ươ ư
gi ng nhau đ u làm tăng th i gian lao đ ng th ng d c a ng i công nhân không ch đ nuôi sông mình, ư ườ
mà còn t o ra ph n th ng d . Song, hai ph ng pháp này có s khác nhau v cách th c làm tăng th i ư ươ
gian lao đ ng th ng d . ư
+ Giá tr th ng d siêu ng ch: Là giá tr th ng d thu đ c do ng i áp d ng công ngh m i s m h n ư ư ượ ườ ơ
các xí nghi p khác, làm cho giá tr cá bi t c a hàng hoá th p h n giá tr th tr ng c a nó. Khi đa s các ơ ườ
xí nghi p đ u đ i m i k thu t và công ngh thì giá tr th ng d sieu ng ch c a doanh nghi p đó không ư
còn n a.
∙ Xét t ng đ n v s n xu t t b n ch nghĩa, giá tr th ng d siêu ng ch là hi n t ng t m th i, c c b . ơ ư ư ượ
Nh ng xét v toàn b t b n, giá tr th ng d siêu ng ch là hi n t ng th ng xuyên. Vì v y, giá tr ư ư ư ượ ườ
th ng d siêu ng ch là m t đ ng l c thúc đ y các nhà t b n c i ti n k thu t, tăng năng su t lao đ ng. ư ư ế
∙ Giá tr thăng d siêu ng ch là giá tr th ng d t ng đ i gi ng nhau ch đ u là tăng năng su t lao ư ư ươ
đ ng. Vì v y giá tr th ng d siêu ng ch là bi n t ng c a giá tr th ng d t ng đ i. Nh ng gi a chúng ư ế ướ ư ươ ư
có s khác nhau: giá tr th ng d siêu ng ch d a trên c s tăng năng su t lao đ ng cá bi t; còn giá tr ư ơ
th ng d t ng đ i thì d a trên c s tăng năng su t lao đ ng. ư ươ ơ
Giá trị thặng dư tuyệt đối - Người đăng: gngok95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giá trị thặng dư tuyệt đối 9 10 901