Ktl-icon-tai-lieu

Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh đối với Cách Mạng Việt Nam

Được đăng lên bởi Dung Quoc Nguyen
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 406 lần   |   Lượt tải: 0 lần


&kX*LiWUӏFӫDWѭWѭӣQJ+ӗ&Kt0LQKÿӕLYӟLFiFKPҥQJ9LӋW1DP3DJH:DWWSDG

Câu 3: Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh
đối với cách mạng Việt Nam
(/home)

Khám phá

Viết (/myworks)
Tìm Kiếm Truyện & Thành
 Viên
(/user/MrBomba)
 7.1K

Câu 3: Giá trị của tư tưở«
bởi MrBomba

 1



 1







3. Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam.Ý nghĩa học tập
tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sinh viên.

a.Giá trị tư tưởng HCM trong cách mạng ở VN:

•

Thắng lợi của CM tháng 8 là kết quả của việc lảm theo lí luận giải phóng

dân tộc của HCM. Đảng đã chủ trương thay đổi chiến lược, kiên quyết giương
cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, đặt nhiệm vụ chống đế quốc giành độc lập
lên hàng đầu, giải quyết vân đề dân tộc trong khuôn khổ từng nưóc, sử dụng

KWWSVZZZZDWWSDGFRPF&$XJL&$WU(%%%F(%%$DW&%W&%(%%)QJK(%%FK«

&kX*LiWUӏFӫDWѭWѭӣQJ+ӗ&Kt0LQKÿӕLYӟLFiFKPҥQJ9LӋW1DP3DJH:DWWSDG

bạo lực cách mạng trong đó nhấn mạnh khởi nghĩa vũ trang đi từ khởi nghĩa
từng phần trong từng địa phương tiếng tới tổng khới nghĩa giành chính quyền
trong cả nưóc
•

Thắng lợi của 30 năm chiến tranh là kết quả của sự nắm vững tư tưởng

cách mạng giải phóng dân tộc của HCM. Dân tộc VN đã thành công trong 2
cuộc kháng chiên chống Pháp và chống Mĩ.
==> Chúng tỏ giá trị khoa học và ý nghía thực tiễn của tư tưởng HCM vói CMVN.
b.Ý nghĩa của việc học tập tư tưởng HCM đối với sinh viên:
•

Nâng cao năng lực tư duy lí luận và phương pháp trong học tập và công

tác. Giúp sinh viên nâng cao nhận thức về vai trò vị trí của tư tưởng HCM đối
với CMVN.
Bồi dưõng . củng cố cho sinh viên lập trưòng, quan điểm cách mạng trên nền
tảng chủ nghĩa Mác-Lenin. tử tưởng HCM kiên định mục tiêu độc lập dân tộc
gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tích cực chủ động đấu tranh phê phán những
quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lenin, tư tưởng HCM đường lối, chủ
chương, chính sách, pháp luật của đảng và nhà nước ta, biết vận dụng tư
tưởng HCM vào giải quyết các vấn đề đặt ra cho cuộc sống.
•

Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và rèn luyện bản lĩnh chính trị.

•

Tư tưởng HCM giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh

viên biết sống hợp đạo lí yêu cái tốt, cái thiện, ghét cái ác, cái xấu.Học tập tử
tưởng HCM giúp nâng cao lòng tự hào về Người, về đảng cộng sản, về tổ quốc
VN, tự nguyện sống, chiến đấu,lao động và học tập theo gương bác Hồ vĩ đại.
•

Trên cơ sở kiến thức đã được họ...
 &kX*LiWUӏFӫDWѭWѭӣQJ+ӗ&Kt0LQKÿӕLYӟLFiFKPҥQJ9LӋW1DP3DJH:DWWSDG
KWWSVZZZZDWWSDGFRPF&$XJL&$WU(%%%F(%%$DW&%W&%(%%)QJK(%%FK«

Câu 3: Giá tr ca tư tưng H Chí Minh
đi vi cách mng Vit Nam
(/user/MrBomba)
7.1K 1 1
3. Giá tr ca tư tưng H Chí Minh đi vi cách mng Vit Nam.Ý nghĩa hc tp
tư tưng H Chí Minh đi vi sinh viên.
a.Giá tr tư tưng HCM trong cách mng VN:
• Thng li ca CM tháng 8 là kết qu ca vic lm theo lí lun gii phóng
dân tc ca HCM. Đng đã ch trương thay đi chiến lưc, kiên quyết giương
cao ngn c gii phóng dân tc, đt nhim v chng đế quc giành đc lp
lên hàng đu, gii quyết vân đ dân tc trong khuôn kh tng nưóc, s dng
Câu 3: Giá tr ca tư tư«
bi MrBomba
(/home) Khám phá Viết (/myworks)
Tìm Kiếm Truyn & Thành Viên
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh đối với Cách Mạng Việt Nam - Trang 2
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh đối với Cách Mạng Việt Nam - Người đăng: Dung Quoc Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh đối với Cách Mạng Việt Nam 9 10 70