Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp phòng chống diễn biến hòa bình

Được đăng lên bởi phamthithuhang1295
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1394 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Những giải pháp cơ bản đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực
thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt
Nam hiện nay
ân tộc, tôn giáo là những vấn đề lớn, hệ trọng và nhạy cảm, tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội. “Bức
tranh” dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam có đặc điểm và sắc thái riêng, đồng thời cũng đa dạng và phức tạp. Trong
suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta luôn có chủ trương và đường lối đúng đắn, nhất
D
quán đối với vấn đề dân tộc, tôn giáo. Vì vậy, Đảng ta đã xây dựng được khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết
lương - giáo, tạo nên sức mạnh to lớn giành thắng lợi cho cách mạng. Từ trước đến nay, kẻ thù luôn triệt để lợi dụng vấn
đề dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.
Đấu tranh làm thất bại mọi mưu đồ đen tối của các thế lực thù địch là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách hiện nay.
Việt Nam là một quốc gia thống nhất gồm 54 dân tộc anh em. Các dân tộc thiểu số chiếm 13,10% dân số cả nước,
có 10 dân tộc dân số trên 100.000 người (Tày, Thái, Khmer, Hoa, Ba-na, Nùng, Gia-rai, Ê-đê, Mường, H'Mông); 6 dân
tộc có dân số dưới 1000 người: Brâu, Rmăm, Si-la, Pu-péo, Coóng, Ơ-đu. Các dân tộc thiểu số chủ yếu cư trú trên các
vùng rừng núi, biên giới có vị trí chiến lược về kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng và đối ngoại. Việt Nam còn là một
quốc gia có nhiều tín ngưỡng, tôn giáo cùng tồn tại: Phật giáo, Thiên chúa giáo (Công giáo), Tin Lành, Hồi giáo, Cao Đài,
Hòa Hảo với khoảng 20 triệu tín đồ (gần 1/4 dân số). Hệ thống tín ngưỡng bản địa cũng rất phong phú: Thờ cúng Tổ tiên,
thờ Mẫu, thờ Thành hoàng, thờ Ma thần Thổ địa v.v… Đa số tín đồ tôn giáo là những người lao động, yêu nước, tin tưởng
vào sự lãnh đạo của Đảng, sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực lao động, sản xuất xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp.
Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các tôn giáo được cải thiện rõ rệt. Sinh hoạt tôn giáo được tiến hành thường
xuyên, cơ sở thờ tự được nâng cấp, nhiều tổ chức tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động đã tạo sự phấn khởi, tin
tưởng trong đông đảo chức sắc và tín đồ tôn giáo. Tuy nhiên, hoạt động tôn giáo hiện nay có chiều hướng và sắc thái phức
tạp. Các tôn giáo đều tăng cường củng cố tổ chức, đào tạo chức sắc, tập trung xây dựng giáo hội cơ sở; đẩy mạnh hoạt
động truyền đạo, phát triển tín đồ, phát triển hội đoàn; đòi lại đất đai, cơ sở thờ tự, mua thêm đất đai dưới nhiều hình thức;
tăng cường sửa chữa, xây mớ...
Những giải pháp cơ bản đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực
thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt
Nam hiện nay
ân tộc, n go những vấn đlớn, htrọng và nhy cm, tác động đến nhiều mặt ca đời sống xã hội.Bức
tranhn tc, tôn giáo Vit Nam có đặc điểm và sắc thái rng, đồng thời cũng đa dng và phức tp. Trong
sut tiến trình cách mạng Vit Nam, Đảng và Nhà nước ta luôn có chtrương và đường lối đúng đắn, nhất
quán đối với vấn đề dân tộc, tôn go. Vì vậy, Đảng ta đãy dựng được khối đại đoàn kết dân tc, đoàn kết
ơng - giáo, tạo nên sức mạnh to lớn gnh thắng li cho cách mạng. Từ trước đến nay, kẻ thù luôn triệt để lợi dng vn
đề dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ khi đi đn kết toàn n tc, phá hoại sự nghiệp ch mạng ca Đảng và nhân dân ta.
Đấu tranh làm tht bại mọi u đđen tối của các thế lc thù địch là nhiệm v quan trọng cp bách hiện nay.
Vit Nam là một quốc gia thống nhất gồm 54 dân tộc anh em. c n tc thiểu số chiếm 13,10% dân số cả nước,
có 10 dân tộc dân số trên 100.000 người (Tày, Thái, Khmer, Hoa, Ba-na, Nùng, Gia-rai, Ê-đê, Mưng, H'Mông); 6n
tộc có dân số dưới 1000 người: Brâu, Rmăm, Si-la, Pu-péo, Cng, Ơ-đu. Các dân tộc thiểu số ch yếu cư trú trên c
ng rừng núi, bn giới có vị trí chiến lược về kinh tế, chính trị, an ninh, quc phòng và đi ngoại. Việt Nam còn là một
quc gia có nhiều tín ngưỡng, n go ng tồn ti: Pht giáo, Thiên chúa giáo (ng giáo), Tin Lành, Hồi go, Cao Đài,
a Ho vi khoảng 20 triệu n đồ (gn 1/4 dân số). Hệ thống tín ngưỡng bản địa cũng rt phong phú: Thờ cúng Ttiên,
thMẫu, thTnh hoàng, thờ Ma thần Thổ địa v.v… Đa số n đồ tôn giáo là nhng người lao động, yêu nước, tin tưởng
o sự lãnh đạo của Đảng, sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực lao động, sản xuất xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp.
Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào cn giáo được cải thiện rõ rệt. Sinh hot tôn giáo được tiến hành thường
xuyên, cơ sở thờ tự được nâng cấp, nhiều tổ chức tôn go được Nhà nước cho phép hoạt động đã tạo sự phấn khởi, tin
ởng trong đông đo chức sắc và tín đ tôn giáo. Tuy nhiên, hoạt động n go hiện nay có chiều hướng và sắc ti phức
tạp. Các n giáo đều tăng cường củng cố tổ chc, đào tạo chc sắc, tập trung xây dựng giáo hộisở; đẩy mạnh hoạt
động truyền đo, phát triển n đồ, phát triển hội đn; đòi lại đt đai, cơ s thờ tự, mua tm đất đai dưới nhiềunh thức;
ng cường sửa cha, xây mới nơi thờ tự; in ấn kinh sách; tổ chức các lễ hội linh đình, đông người đphô trương thanh
thế. Mt bphn chức sắc n giáo và giáo dân có tư tưởng cực đoan, bị kxu lợi dụng đi ngược lại vi lợi ích dân tộc và
ch mng. nhiều địa phương, hiện tượng mê tín dị đoan, bn thần bán thánh bùng pt. Nhiều tạp go” xuất hiện, c
c n 30 tạp giáo khác nhau. Những tiêu cực và tạp giáo gây ng phí tiền ca,nh hưởng đến an ninh chính tr, trật
tự hội và đi sống của một b phận nhân dân, kxu dblợi dụng trục li.
Hin nay, các thế lực phản động đy mạnh chiến ợcDiễn biến a nh”, chống phá
cách mạng Việt Nam. Trong đó, âm mưu thủ đoạn có tính chiến lược ca kẻ thù là lợi dụng
vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá nước ta. Cụ thể : xun tạc lịch sử, li dụng những k
khăn, hạn chế ca ta để chia rẽ, khoét sâu hằn thù dân tộc. Nuôi dưỡng ln kết các tổ
chức phản động ca người Việt u vong với bọn hội cnh tr trong nước. Tại Mỹ, cng
đã lập ra “Cnh phủ Đê-ga” lưu vong do Ksor Kơk cầm đầu, “Chính phủ Khmer tự do” do
Thạch Tha cầm đầu, đài phát thanh riêng. Kích động khuynh hướng ly khai dân tộc,
đòi thành lập các khu tự trị như “Vương quốc Mông” ở Tây Bắc, “Nớc Đ-ga độc lập”
Tây Nguyên, “Nhà nước Khmer Crôm độc lập” ở Nam Bộ, “Nnước Chăm độc lập” ở
Nam Trung Bộ. Lợi dụng hoạt động của c tổ chức phi chính phđể i kéo, tập hợp lực
ng chống đối chính quyền. Gắn vấn đề dân tộc với vấn đề tôn giáo, sử dụng các phần tử
xấu trong các dân tộc và tôn giáo chống lại ch mạng. Xun tạc đường lối, cnh sách dân
tộc, tôn giáo của Đảng tng qua các phương tin đại cng (mạng Internet, đài phát thanh,
ng đĩa, ch báo, tài liu phản động bng cả tiếngn tộc). Vu cáo Việt Nam đàn áp đồng
o các dân tộc Tây Ngun, tích cực hỗ trợ nm cầm đầu FULRO, Tin lành Đê-ga ở một
số buôn làng gây rối, biu tình chống cnh quyền. Ở min Tây Nam Bộ, kẻ thù sử dng thư
điện t (Email) đchuyển tài liệu phản động cho các sư sãi. Đưa ra luậtchống khủng bn
giáo” nhằm hợp thức hành động can thiệp vào công việc nội bộ của cácớc khác, trong đó
D
Giải pháp phòng chống diễn biến hòa bình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp phòng chống diễn biến hòa bình - Người đăng: phamthithuhang1295
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Giải pháp phòng chống diễn biến hòa bình 9 10 932