Ktl-icon-tai-lieu

Giải quyết các vấn đề xã hội

Được đăng lên bởi hangnhu91
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 705 lần   |   Lượt tải: 0 lần
a. Chủ trương cuả Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội 
­ Giai đoạn 1945 ­ 1954: 
Ngay sau cách mạng tháng Tám và trong những năm thực hiện nhiệm vụ "kháng chiến kiến quốc" chính sách xã 
hội cấp bách là làm cho dân có ăn, có mặc, có chỗ ở và được học hành. Tiếp sau đó là làm cho người nghèo thì 
đủ ăn, người đủ ăn thì khá giàu, người khá giàu thì giàu thêm. Chủ trương này đã nhanh chóng đi vào cuộc sống 
và đạt được những hiệu quả thiết thực. 
Các vấn đề xã hội được giải quyết trong mô hình Dân chủ nhân dân: 
+ Chính phủ có chủ trương và hướng dẫn để các tầng lớp nhân dân chủ động và tự tổ chức giải quyết các vấn 
đề xã hội của chính mình. 
+ Chính sách tăng gia sản xuất nhằm tự cấp tự túc, chủ trương tiết kiệm, đồng cam cộng khổ trở thành phong trào
rộng rãi, từ cơ quan chính phủ đến bộ đội, dân chúng, được coi trọng như đánh giặc. 
+ Khuyến khích mọi thành phần xã hội phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường. Thực hiện chính sách điều hoà lợi
ích giữa chủ và thợ. 
­ Giai đoạn 1955 ­ 1975: 
Các vấn đề xã hội được giải quyết trong mô hình chủ nghĩa xã hội kiểu cũ, trong hoàn cảnh chiến tranh. Chế độ 
phân phối về thực chất là theo chủ nghĩa bình quân. Nhà nước và tập thể đáp ứng các nhu cầu xã hội thiết yếu 
bằng chế độ bao cấp tràn lan dựa vào viện trợ. 
­ Giai đoạn 1975 ­ 1985: 
Các vấn đề xã hội được giải quyết theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung, quan liêu bao cấp, trong hoàn cảnh đất 
nước lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế xã hội nghiêm trọng, nguồn viện trợ giảm dần, bị bao vây, cô lập, 
cấm vận. 
b. Đánh giá việc thực hiện đường lối 
Chính sách xã hội trong giai đoạn này tuy có nhiều điểm hạn chế nhưng đã bảo đảm được sự ổn định của xã hội, 
đồng thời còn đạt được thành tựu phát triển đáng tự hào trên một số lĩnh vực như văn hoá, giáo dục, y tế, lối 
sống, đạo đức, kỷ cương và an sinh xã hội, hoàn thành nghĩa vụ của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn. 
Những thành tựu đó nói lên bản chất tốt đẹp của chế độ mới và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng trong giải quyết 
các vấn đề xã hội trong điều kiện chiến tranh kéo dài, kinh tế chậm phát triển. 
Hạn chế và nguyên nhân 
+ Trong xã hội đã hình thành tâm lý thụ động, ỷ lại vào Nhà nước và tập thể trong cách giải quyết các vấn đề xã 
hội. 

+ Chế độ phân phối trên thực tế là bình quân cao bằng không khuyến khích những đơn vị cá nhân làm tốt, làm 
giỏi... 
+ Đã hình thành một xã hội đóng, ổn định nhưng kém năng động, chậm phát triển về nhiều mặt. 
Nguyên nhân cơ bản của các hạn chế trên là chúng ta đ...
a. Ch tr ng cu Đ ng v gi i quy t các v n đ xã h i ươ ế
- Giai đo n 1945 - 1954:
Ngay sau cách m ng tháng Tám và trong nh ng năm th c hi n nhi m v "kháng chi n ki n qu c" chính sách xã ế ế
h i c p bách là làm cho dân có ăn, có m c, có ch và đ c h c hành. Ti p sau đó là làm cho ng i nghèo thì ượ ế ườ
đ ăn, ng i đ ăn thì khá giàu, ng i khá giàu thì giàu thêm. Ch tr ng này đã nhanh chóng đi vào cu c s ng ườ ườ ươ
và đ t đ c nh ng hi u qu thi t th c. ượ ế
Các v n đ xã h i đ c gi i quy t trong mô hình Dân ch nhân dân: ượ ế
+ Chính ph có ch tr ng và h ng d n đ các t ng l p nhân dân ch đ ng và t t ch c gi i quy t các v n ươ ướ ế
đ xã h i c a chính mình.
+ Chính sách tăng gia s n xu t nh m t c p t túc, ch tr ng ti t ki m, đ ng cam c ng kh tr thành phong trào ươ ế
r ng rãi, t c quan chính ph đ n b đ i, dân chúng, đ c coi tr ng nh đánh gi c. ơ ế ượ ư
+ Khuy n khích m i thành ph n xã h i phát tri n kinh t theo c ch th tr ng. Th c hi n chính sách đi u hoà l iế ế ơ ế ườ
ích gi a ch và th .
- Giai đo n 1955 - 1975:
Các v n đ xã h i đ c gi i quy t trong mô hình ch nghĩa xã h i ki u cũ, trong hoàn c nh chi n tranh. Ch đ ượ ế ế ế
phân ph i v th c ch t là theo ch nghĩa bình quân. Nhà n c và t p th đáp ng các nhu c u xã h i thi t y u ướ ế ế
b ng ch đ bao c p tràn lan d a vào vi n tr . ế
- Giai đo n 1975 - 1985:
Các v n đ xã h i đ c gi i quy t theo c ch k ho ch hoá t p trung, quan liêu bao c p, trong hoàn c nh đ t ượ ế ơ ế ế
n c lâm vào tình tr ng kh ng ho ng kinh t xã h i nghiêm tr ng, ngu n vi n tr gi m d n, b bao vây, cô l p, ướ ế
c m v n.
b. Đánh giá vi c th c hi n đ ng l i ườ
Chính sách xã h i trong giai đo n này tuy có nhi u đi m h n ch nh ng đã b o đ m đ c s n đ nh c a xã h i, ế ư ượ
đ ng th i còn đ t đ c thành t u phát tri n đáng t hào trên m t s lĩnh v c nh văn hoá, giáo d c, y t , l i ượ ư ế
s ng, đ o đ c, k c ng và an sinh xã h i, hoàn thành nghĩa v c a h u ph ng l n đ i v i ti n tuy n l n. ươ ươ ế
Nh ng thành t u đó nói lên b n ch t t t đ p c a ch đ m i và s lãnh đ o đúng đ n c a Đ ng trong gi i quy t ế ế
các v n đ xã h i trong đi u ki n chi n tranh kéo dài, kinh t ch m phát tri n. ế ế
H n ch và nguyên nhân ế
+ Trong xã h i đã hình thành tâm lý th đ ng, l i vào Nhà n c và t p th trong cách gi i quy t các v n đ xã ướ ế
h i.
Giải quyết các vấn đề xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải quyết các vấn đề xã hội - Người đăng: hangnhu91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giải quyết các vấn đề xã hội 9 10 654