Ktl-icon-tai-lieu

Giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài

Được đăng lên bởi mthanhnguyen277
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 540 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN THÉP
Bên mua: Công ty A chuyên XNK Thép Ai Cập.
Bên bán: Công ty B chuyên sản xuất thép Nam Tư.
1. Tóm tắt vụ việc:
a. Ngày 20/8/1987, hai bên ký hợp đồng theo đó Công ty XNK Ai Cập mua của
Công ty SX thép của Nam Tư 80.000 tấn thép thanh với giá 190 USD/tấn.
Hàng được giao trong khoảng thời gian từ 15/12/1087 đến 15/12/1988 tại cảng
của Nam Tư.
b. Theo Hợp đồng, bên Ai Cập có “quyền mua đặc biệt”- quyền tăng số lường
hàng mua lên đến 160.000 tấn thép với cùng giá cả và điều kiện chung quy
định trong hợp đồng và phải tuyên bố thực hiện quyền này chậm nhất vào
ngày15/12/1987 và mở L/C cho chuyến hàng đầu tiên vào ngày 31/12/1987.
c. Ngày 26/11/1987, Công ty XNK Ai Cập thông báo cho Công ty SX thép Nam
Tư rằng họ sẽ thực hiên “quyền mua đặc biệt”theo quy định của hợp đồng và
sẽ mở L/C trong khoảng từ 15 đến 31/12/1987.
d. Do giá thép trên thị trường thế giớ tăng cao, ngày 9/12/1987, Công ty SX thép
Nam Tư đề nghị tổ chức một cuộc họp trong tháng 12/1987 để thảo luận về
mức giá áp dung cho số lượng hàng mua thêm, nhưng Công ty XNK Ai Cập
không chấp nhận.
e. Ngày 31/12/1987, Công ty XNK Ai Cập có văn thư gửi Công ty SX thép Nam
Tư để khẳng định rằng Công ty SX thép Nam Tư đã vi phạm hợp đồng và nếu
đến 6/1/1988 Công ty SX thép Nam Tư không chấp thuận yêu cầu của bên mua
thì bên bán sẽ phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ thiệt hại do vi phạm hợp
đồng xảy ra. Sau đó bên mua đã có văn thư kéo dài thời hạn này đến
25/1/1988.
f. Ngày 26/1/1988, Công ty XNK Ai Cập đã quyết định mua 80.000 tấn thép
thanh cùng loại của một công ty Rumani với giá 216USD/tấn với lý do chi phí
vận chuyển đường biển từ Rumani tới Ai Cập thấp hơn từ 2 đến 2,5USD/tấn so
với từ Nam Tư đến Ai cập.
g. Công ty XNK Ai Cập kiện ra Tòa án Nam Tư đòi bồi thường thiệt hại phần
chênh lệch giá đối với phần thép mua thêm từ Rumani.
2. Thẩm quyền xét xử vụ tranh chấp

Hợp đồng không có thỏa thuận chọn trọng tài hay tòa án để giải quyết tranh chấp.
3. Pháp luật áp dụng cho vụ tranh chấp
Hợp đồng không có quy định về thỏa thuận chọn pháp luật để giải quyết tranh chấp.
4. Những vấn đề cần xem xét, giải quyết:
a. Xác định thẩm quyền xét xử:
Đây là tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hoá (thép) giữa hai bên là hai công ty.
Trong đó, một bên là công ty XNK Thép Ai Cập và một bên là công ty sản xuất thép
Nam Tư. Đây có thể được coi là tranh chấp thương mại về hợp đồng mua bán hàng hoá
quốc tế. Vì thế, các bên có thể lựa chọn phương thức giải quyết là toà án hay trọng tài
thương m...
TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN THÉP
Bên mua: Công ty A chuyên XNK Thép Ai Cập.
Bên bán: Công ty B chuyên sản xuất thép Nam Tư.
1. Tóm tắt vụ việc:
a. Ngày 20/8/1987, hai bên hợp đồng theo đó Công ty XNK Ai Cập mua của
Công ty SX thép của Nam 80.000 tấn thép thanh với giá 190 USD/tấn.
Hàng được giao trong khoảng thời gian từ 15/12/1087 đến 15/12/1988 tại cảng
của Nam Tư.
b. Theo Hợp đồng, bên Ai Cập “quyền mua đặc biệt”- quyền tăng số lường
hàng mua lên đến 160.000 tấn thép với cùng giá cả điều kiện chung quy
định trong hợp đồng phải tuyên bố thực hiện quyền này chậm nhất vào
ngày15/12/1987 và mở L/C cho chuyến hàng đầu tiên vào ngày 31/12/1987.
c. Ngày 26/11/1987, Công ty XNK Ai Cập thông báo cho Công ty SX thép Nam
rằng h sẽ thực hiên “quyền mua đặc biệt”theo quy định của hợp đồng
sẽ mở L/C trong khoảng từ 15 đến 31/12/1987.
d. Do giá thép trên thị trường thế giớ tăng cao, ngày 9/12/1987, Công ty SX thép
Nam đề nghị tổ chức một cuộc họp trong tháng 12/1987 để thảo luận về
mức giá áp dung cho số lượng hàng mua thêm, nhưng Công ty XNK Ai Cập
không chấp nhận.
e. Ngày 31/12/1987, Công ty XNK Ai Cập văn thư gửi Công ty SX thép Nam
để khẳng định rằng Công ty SX thép Nam đã vi phạm hợp đồng nếu
đến 6/1/1988 Công ty SX thép Nam Tư không chấp thuận yêu cầu của bên mua
thì bên bán sẽ phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ thiệt hại do vi phạm hợp
đồng xảy ra. Sau đó bên mua đã văn thư kéo dài thời hạn này đến
25/1/1988.
f. Ngày 26/1/1988, Công ty XNK Ai Cập đã quyết định mua 80.000 tấn thép
thanh cùng loại của một công ty Rumani với giá 216USD/tấn với do chi phí
vận chuyển đường biển từ Rumani tới Ai Cập thấp hơn từ 2 đến 2,5USD/tấn so
với từ Nam Tư đến Ai cập.
g. Công ty XNK Ai Cập kiện ra Tòa án Nam đòi bồi thường thiệt hại phần
chênh lệch giá đối với phần thép mua thêm từ Rumani.
2. Thẩm quyền xét xử vụ tranh chấp
Giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài - Trang 2
Giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài - Người đăng: mthanhnguyen277
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài 9 10 803