Ktl-icon-tai-lieu

giáo án chương trình sơ cấp lý luận chính trị

Được đăng lên bởi Khánh Đinh
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2602 lần   |   Lượt tải: 9 lần
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ
HUYỆN NA HANG
Phê duyệt của Giám đốc TTBDCT

Chẩu Văn Thiết

GIÁO ÁN
CHƯƠNG TRÌNH SƠ CẤP
LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Bài 8

Giảng viên:

ĐINH THỊ HỒNG KHÁNH

Đơn vị công tác: TTBD chính trị huyện Na Hang

Na Hang, tháng 6 năm 2014

1

Bài 8
CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC Ở VIỆT NAM
Người soạn: ĐINH THỊ HỒNG KHÁNH
Đối tượng giảng: Đảng viên chưa có trình độ Sơ cấp lý luận chính trị.
Số tiết lên lớp:

10 tiết

Thời gian soạn:

Ngày 05 tháng 02 năm 2015

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Mục đích:
Trang bị cho học viên những kiến thức về: Tư tưởng Hồ Chí Minh về
cách mạng giải phóng dân tộc và qúa trình chuyển biến từ cách mạng dân tộc
dân chủ nhân dân lên cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
- Yêu cầu:
Mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tốt
tính tiền phong, gương mẫu, góp phần vào thực hiện thắng lợi đường lối cách
mạng của Đảng.
B. KẾT CẤU NỘI DUNG
I. Tư tưởng về cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam
1. Lý luận cách mạng không ngừng của chủ nghĩa Mác-Lênin
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc
II. Quá trình chuyển biến từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
lên cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
1. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam
2. Quá trình chuyển biến từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân lên
cách mạng xã hội chủ nghĩa

2

C. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
1- Sử dụng phương pháp công nghệ thông tin, trình bày bằng giáo án
điện tử, thuyết trình kết hợp phân tích trên bảng.
2- Lấy ví dụ, liên hệ và dùng hình ảnh để minh hoạ.
3- Đặt những câu hỏi yêu cầu học viên trả lời, trao đổi và giải đáp những
vấn đề học viên cần giải đáp.
D. TÀI LIỆU PHỤC VỤ SOẠN GIẢNG
1- Tài liệu học tập chương trình Sơ cấp lý luận chính trị của Ban
Tuyên giáo Trung ương (Nhà xuất bản chính trị quốc gia - sự thật Hà Nội 2013)
2- Tài liệu tham khảo chương trình sơ cấp lý luận chính trị của Ban
Tuyên giáo TW (NXB Chính trị quốc gia- sự thật - 2013).
3- Báo cáo Chính trị Đại hội XI của Đảng.
4- Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa
xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).
5- Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020.
Đ. NỘI DUNG CÁC BƯỚC LÊN LỚP VÀ PHÂN CHIA THỜI
GIAN
Bước 1: Ổn định lớp 03 - 05 phút
Bước 2: Kiểm tra bài cũ (Trong quá trình giảng bài mới vừa kết
hợp đặt câu hỏi kiểm tra nhận thức của học viên, đồng thời phân tích, giải đáp
làm rõ những nội dung có liên quan đến bài giảng)
E- NỘI DUNG CÁC BƯỚC LÊN LỚP VÀ PHÂN CHIA THỜI GIAN:
* Bước 1: Giới thiệu bản thân, kiểm diện học ...
1
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ
HUYỆN NA HANG
Phê duyệt của Giám đốc TTBDCT
Chẩu Văn Thiết
GIÁO ÁN
CHƯƠNG TRÌNH SƠ CẤP
LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Bài 8
Giảng viên: ĐINH THỊ HỒNG KHÁNH
Đơn vị công tác: TTBD chính trị huyện Na Hang
Na Hang, tháng 6 năm 2014
giáo án chương trình sơ cấp lý luận chính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án chương trình sơ cấp lý luận chính trị - Người đăng: Khánh Đinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
giáo án chương trình sơ cấp lý luận chính trị 9 10 174