Ktl-icon-tai-lieu

giáo án địa 9 3 cột hay

Được đăng lên bởi Đặng Giang
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 1960 lần   |   Lượt tải: 6 lần
gi¸o ¸n ®Þa lý n¨m häc 2012-2013
theo s¸ch chuÈn kiÕn thøc kü
n¨ng míi n¨m häc
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tài liệu
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS

MÔN ĐỊA LÝ 9
(Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên,
áp dụng từ năm học 2012-2013)

LỚP 9
Cả năm: 37 tuần (52 tiết)
Học kì I: 19 tuần (35 tiết)
Học kì II: 18 tuần (17 tiết)
Nội dung
Địa lí Việt Nam (tiếp theo)
II - Địa lí dân cư
III - Địa lí kinh tế
IV - Sự phân hoá lãnh thổ

Thời lượng
5 tiết (4LT +1TH)
11 tiết (9LT+2TH)
24 tiết (17LT +7TH)

V - Địa lí địa phương

4 tiết (3LT +1TH)

Ôn tập
Kiểm tra
Cộng

4 tiết
4 tiết
52 tiết (33LT+11TH+4ÔT+4KT)

Học kì I, kết thúc ở bài 30: Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu
năm ở Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên.

Tieát 1

®Þa lÝ 9 chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng míi 2012-2013
Baøi 1
céng ®ång CAÙC DAÂN TOÄC ÔÛ VIEÄT NAM

I.Muïc tieâu
®Þa lÝ 9 c¶ n¨m chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng míi n¨m häc
liªn hÖ ®t 01689218668

1

1.Kieán thöùc : HS caàn
- Bieát nöôùc ta coù 54 daân toäc, daân toäc Kinh coù soá daân ñoâng nhaát. Caùc
daân toäc nöôùc ta luoân ñoaøn keát beân nhau trong quaù trình xaây döïng vaø baûo veä
Toå quoác
- Trình baøy ñöôïc tình hình phaân boá caùc daân toäc ôû nöôùc ta
2.Kyõ naêng
- Reøn luyeän, cuûng coá kó naêng ñoïc, xaùc ñònh treân baûn ñoà vuøng phaân boá
chuû yeáu cuûa moät soá daân toäc.
3.Thaùi ñoä
- Giaùo duïc tinh thaàn toân troïng, ñoaøn keát caùc daân toäc.
II.Chuaån bò
1. ChuÈn bÞ cña häc sinh
- Baûn ñoà phaân boá daân toäc Vieät Nam
- Taäp saùch “Vieät Nam hình aûnh coäng ñoàng54 daân toäc” - NXB Thoâng
taán
- Taøi lieäu lòch söû veà moät soá daân toäc ôû Vieät Nam.
2.Chuaån bò cuûa hoïc sinh :
- Tìm hieåu tröôùc baøi môùi
- SGK, vôû baøi taäp, taäp baûn ñoà.
III.Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc
1.Kieåm tra baøi cuõ: (khoâng kieåm tra)
2.Baøi môùi :
* Môû baøi. (1’)
Vieät Nam – Toå quoác cuûa nhieàu daân toäc. Caùc daân toäc cuøng laø con chaùu
cuûa Laïc Long Quaân – AÂu cô, cuøng môû mang, gaây döïng non soâng, cuøng chung
soáng laâu ñôøi treân moät ñaát nöôùc. Caùc daân toäc saùt caùnh beân nhau trong suoát quaù
trình xaây döïng vaø baûo veä Toå quoác.
Baøi hoïc ñaàu tieân cuûa moân ñòa lí lôùp 9 hoâm nay, chuùng ta cuøng tìm hieåu:
Nöôùc ta coù bao nhieâu daân toäc; daân toäc naøo giöõ vai troø chuû ñaïo trong quaù trình
phaùt trieån ñaát nöôùc; ñòa baøn cö truù cuûa coäng ñoàng caùc daân toäc Vieät Nam ñöôïc
phaân boá nhö theá naøo treân ñaát nöôùc ta.
HÑ cuûa GV
HÑ cuûa HS
Noäi dung
HĐ 1: Tìm hieåu caùc daân toäc ôû Vieät Nam...
gi¸o ¸n ®Þa lý n¨m häc 2012-2013
theo s¸ch chuÈn kiÕn thøc kü
n¨ng míi n¨m häc
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tài liệu
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS
N ĐA 9
(Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên,
áp dụng từ năm học 2012-2013)
LỚP 9
Cả năm: 37 tuần (52 tiết)
Học kì I: 19 tuần (35 tiết)
Học kì II: 18 tuần (17 tiết)
Nội dung Thời lượng
Địa lí Việt Nam (tiếp theo)
II - Địa lí dân cư 5 tiết (4LT +1TH)
III - Địa lí kinh tế 11 tiết (9LT+2TH)
IV - Sự phân hoá lãnh thổ 24 tiết (17LT +7TH)
V - Địa lí địa phương 4 tiết (3LT +1TH)
Ôn tập 4 tiết
Kiểm tra 4 tiết
Cộng 52 tiết (33LT+11TH+4ÔT+4KT)
Học kì I, kết thúc ở bài 30: Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu
năm ở Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên.
®Þa lÝ 9 chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng míi 2012-2013
Baøi 1
céng ®ång CAÙC DAÂN TOÄC ÔÛ VIEÄT NAM
I.Muïc tieâu
®Þa lÝ 9 c¶ n¨m chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng míi n¨m häc
liªn hÖ ®t 01689218668
1
Tieát 1
giáo án địa 9 3 cột hay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án địa 9 3 cột hay - Người đăng: Đặng Giang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
giáo án địa 9 3 cột hay 9 10 959