Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án lịch sử 10

Được đăng lên bởi song-hoang-xuan
Số trang: 205 trang   |   Lượt xem: 4254 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Së gi¸o dôc - ®µo t¹o h¶i phßng
Trêng trung häc phæ th«ng lª quý ®«n

GIAÙO AÙN LÒCH SÖÛ 10
(CHÖÔNG TRÌNH CÔ BAÛN)
Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu HiÒn
Tæ: Sö - §Þa – GDCD
HP. N¨m häc 2008 – 2009

Giaùo aùn liïch söû lôùp 10
CHÖÔNG I
XAÕ HOÄI NGUYEÂN THUYÛ
Baøi 1
SÖÏ XUAÁT HIEÄN LOAØI NGÖÔØI VAØ BAÀY NGÖÔØI NGUYEÂN THUYÛ
(Tieát 1)
I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC
1. Kieán thöùc
HS caàn hieåu nhöõng moùc vaø böôùc tieán treân chaëng ñöôøng daøi, phaán ñaáu qua haøng trieäu naêm cuûa
loaøi ngöôøi nhaèm caûi thieän ñôøi soáng vaø caûi beán baûn thaân con ngöôøi.
2. Tö töôûng
Giaùo duïc loøng yeâu lao ñoäng vì lao ñoäng khoâng nhöõng naâng cao ñôøi soáng cuûa con ngöôøi maø coøn
hoaøn thieän baûn thaân con ngöôøi.
3. Kyõ naêng
Reøn kyõ naêng söû duïng SGK - kyõ naêng phaân tích, ñaùnh giaù vaø toång hôïp veà ñaëc ñieåm tieán hoaù cuûa
loaøi ngöôøi trong quaù trình hoaøn thieän mình ñoàng thôøi thaáy söï saùng taïo vaø phaùt trieån khoâng ngöøng cuûa xaõ
hoäi loaøi ngöôøi.
II. TIEÁN TRÌNH TOÅ CHÖÙC DAÏY - HOÏC
1. Giôùi thieäu khaùi quaùt veà chöông trình lòch söû lôùp 10
Yeâu caàu vaø höôùng daãn phöông phaùp hoïc boä moân ôû nhaø, ôû lôùp.
2. Daãn daét vaøo baøi hoïc
GV neâu tình höôùng qua caâu hoûi taïo khoâng khí hoïc taäp: Chöông trình lòch söû chuùng ta ñaõ hoïc ôû
THCS ñöôïc phaân chia thaønh maáy thôøi kyø? Keå teân caùc thôøi kyø ñoù? Hình thaùi cheá ñoä xaõ hoäi gaén lieàn vôùi
moãi thôøi kyø? Xaõ hoäi loaøi ngöôøi vaø loaøi ngöôøi xuaát hieän nhö theá naøo? Ñeå hieåu ñieàu ñoù, chuùng ta cuøng
tìm hieåu baøi hoïc hoâm nay.
3. Toå chöùc caùc hoaït ñoäng treân lôùp

Caùc hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø
Nhöõng kieán thöùc HS caàn naém vöõng
Hoaït ñoäng 1: Laøm vieäc caù nhaân
. Söï xuaát hieän loaøi ngöôøi vaø ñôøi soáng baày
Tröôùc heát GV keå caâu chuyeän veà nguoàn goác cuûa
ngöôøi nguyeân thuyû.
daân toäc Vieät Nam (Baø AÂu Cô vôùi caùi boïc traêm tröùng
vaø chuyeän Thöôïng Ñeá saùng taïo ra loaøi ngöôøi) sau ñoù
neâu caâu hoûi: Loaøi ngöôøi töø ñaâu maø ra? Caâu chuyeän
keå treân coù yù nghóa gì?
- HS qua hieåu bieát, qua caâu chuyeän GV keå vaø ñoïc
SGK traû lôøi caâu hoûi?

Trang 3

Giaùo aùn liïch söû lôùp 10
Caùc hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø
Nhöõng kieán thöùc HS caàn naém vöõng
GV daãn daét, taïo khoâng khí tranh luaän.
- GV nhaän xeùt boå sung vaø choát yù:
+ Caâu chuyeän truyeàn thuyeát ñaõ phaûn aûnh xa xöa
con ngöôøi muoán lyù giaûi veà nguoàn goác cuûa mình, song
chöa ñuû cô sôû khoa hoïc neân göûi gaém ñieàu ñoù vaøo söï
thaàn thaùnh.
+ Ngaøy na...
Së gi¸o dôc - ®µo t¹o h¶i phßng
Trêng trung häc phæ th«ng lª quý ®«n
GIAÙO AÙN LÒCH SÖÛ 10
(CHÖÔNG TRÌNH CÔ BAÛN)
Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu HiÒn
Tæ: Sö - §Þa GDCD
HP. N¨m häc 2008 2009
Giáo án lịch sử 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án lịch sử 10 - Người đăng: song-hoang-xuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
205 Vietnamese
Giáo án lịch sử 10 9 10 321