Ktl-icon-tai-lieu

giaó án lịch sử 9

Được đăng lên bởi caothidiu79
Số trang: 184 trang   |   Lượt xem: 554 lần   |   Lượt tải: 0 lần
\A-LÒCH SÖÛ THEÁ GIÔÙI HIEÄN ÑAÏI TÖØ 1945 ÑEÁN NAY
CHÖÔNG I: LIEÂN XOÂ VAØ CAÙC NÖÔÙC ÑOÂNG AÂU
SAU THEÁ CHIEÁN HAI
Tuần 1
Tiết 1
Baøi 1: Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc Ñoâng Aâu töø naêm 1945
ñeán giöõa nhöõng naêm 70 cuûa theá kæ XX
I. Muïc tieâu
1.
Veà kieán thöùc
Giuùp HS naém ñöôïc:
- Nhöõng thaønh töïu to lôùn cuûa nhaân daân Lieân Xoâ trong coâng cuoäc haøn gaén caùc
veát thöông chieán tranh, khoâi phuïc neàn kinh teá vaø sau ñoù tieáp tuïc xaây döïng cô sôû vaät
chaát, kó thuaät cuûa CNXH.
- Nhöõng thaéng lôïi coù yù nghóa lòch söû cuûa nhaân daân caùc nöôùc Ñoâng AÂu sau naêm
1945: giaønh thaéng lôïi trong cuoäc caùch maïng giaûi phoùng daân toäc, thieát laäp cheá ñoä
daân chuû nhaân daân vaø tieán haønh coâng cuoäc xaây döïng CNXH.
- Söï hình thaønh heä thoáng XHCN theá giôùi.
2.
Veà tö töôûng
- Khaúng ñònh nhöõng thaønh töïu to lôùn coù yù nghóa lòch söûcuûa coâng cuoäc xaây döïng
CNXHôû Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu. ÔÛ caùc nöôùc naøy ñaõ coù nhöõng thay ñoåi caên
baûn vaø saâu saéc. Ñoù laø nhöõng söï thaät lòch söû.
- Maëc duø ngaøy nay tình hình ñaõ thay ñoåi vaø khoâng traùnh khoûi coù luùc bò giaùn
ñoaïn taïm thôøi, moái quan heä höõu nghò truyeàn thoáng giöõa nöôùc ta vaø Lieân Bang Nga,
caùc nöôùc coäng hoøa thuoäc Lieân Xoâ tröôùc ñaây, cuõng nhö vôùi caùc nöôùc Ñoâng AÂu vaãn
ñöôïc duy trì vaø gaàn ñaây ñaõ coù nhöõng böôùc phaùt trieån môùi. Caàn traân troïng moái quan
heä truyeàn thoáng quyù baùu ñoù, nhaèm taêng cöôøng tình ñoaøn keát höõu nghò vaø ñaåy maïnh
söï hôïp taùc phaùt trieån, tieát thöïc phuïc vuï coâng cuoäc coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoùa
cuûa ñaát nöôùc ta.
3.
Veà kó naêng
- Reøn luyeän cho HS kó naêng phaân tích vaø nhaän ñònh caùc söï kieän, caùc vaán ñeà
lòch söû.
II. Thieát bò
- Baûn ñoà Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu (hoaëc chaâu AÂu)
- Moät soá tranh aûnh tieâu bieåu veà Lieân Xoâ, caùc nöôùc Ñoâng AÂu trong giai ñoaïn töø
sau naêm 1945 ñeán naêm 1970
- Đèn chiếu
- Hs sưu tầm tranh ảnh ,những mẫu chuyện về công cuộc xây dựng CNXH ở LX.
III. Tieán trình thöïc hieän
1.
Oån ñònh
2.
Kieåm tra baøi cuõ
3.
Baøi môùi
a. Giôùi thieäu baøi môùi
- GV caàn chæ roõ ñaây laø baøi môû ñaàu cuûa chöông trình lòch söû lôùp 9, HS seõ hoïc
lòch söû theá giôùitöø sau naêm 1945 ñeán heát theá kæ XX – naêm 2000

- GV coù theå nhaéc laïi: tröôùc ñoù caùc em ñaõ hoïc ôû lôùp 8 giai ñoaïn ñaàu cuûa lòch
söû theá giôùi hieän ñaïi, töø cuoäc caùch maïng thaùng 10 Nga naêm 1917 ñeán naêm 1945 –
khi keát thuùc cuoäc CTTG II.
- GV ...
\A-LÒCH SÖÛ THEÁ GIÔÙI HIEÄN ÑAÏI TÖØ 1945 ÑEÁN NAY
CHÖÔNG I: LIEÂN XOÂ VAØ CAÙC NÖÔÙC ÑOÂNG AÂU
SAU THEÁ CHIEÁN HAI
Tun 1
Tiết 1
Baøi 1: Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc Ñoâng Aâu töø naêm 1945
ñeán giöõa nhöõng naêm 70 cuûa theá kæ XX
I. Muïc tieâu
1. Veà kieán thöùc
Giuùp HS naém ñöôïc:
- Nhöõng thaønh töïu to lôùn cuûa nhaân daân Lieân Xoâ trong coâng cuoäc haøn gaén caùc
veát thöông chieán tranh, khoâi phuïc neàn kinh teá vaø sau ñoù tieáp tuïc xaây döïng cô sôû vaät
chaát, kó thuaät cuûa CNXH.
- Nhöõng thaéng lôïi coù nghóa lòch söû cuûa nhaân daân caùc nöôùc Ñoâng AÂu sau naêm
1945: giaønh thaéng lôïi trong cuoäc caùch maïng giaûi phoùng daân toäc, thieát laäp cheá ñoä
daân chuû nhaân daân vaø tieán haønh coâng cuoäc xaây döïng CNXH.
- Söï hình thaønh heä thoáng XHCN theá giôùi.
2. Veà tö töôûng
- Khaúng ñònh nhöõng thaønh töïu to lôùn coù yù nghóa lòch söûcuûa coâng cuoäc xaây döïng
CNXHôû Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu. ÔÛ caùc nöôùc naøy ñaõ coù nhöõng thay ñoåi caên
baûn vaø saâu saéc. Ñoù laø nhöõng söï thaät lòch söû.
- Maëc duø ngaøy nay tình hình ñaõ thay ñoåi vaø khoâng traùnh khoûi coù luùc giaùn
ñoaïn taïm thôøi, moái quan heä höõu nghò truyeàn thoáng giöõa nöôùc ta vaø Lieân Bang Nga,
caùc nöôùc coäng hoøa thuoäc Lieân Xoâ tröôùc ñaây, cuõng nhö vôùi caùc ôùc Ñoâng u vaãn
ñöôïc duy trì vaø gaàn ñaây ñaõ coù nhöõng böôùc phaùt trieån môùi. Caàn traân troïng moái quan
heä truyeàn thoáng quyù baùu ñoù, nhaèm taêng cöôøng tình ñoaøn keát höõu nghò vaø ñaåy maïnh
söï hôïp taùc phaùt trieån, tieát thöïc phuïc vuï coâng cuoäc coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoùa
cuûa ñaát nöôùc ta.
3. Veà kó naêng
- Reøn luyeän cho HS naêng phaân tích vaø nhaän ñònh caùc söï kieän, caùc vaán ñeà
lòch söû.
II. Thieát bò
- Baûn ñoà Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu (hoaëc chaâu AÂu)
- Moät soá tranh aûnh tieâu bieåu veà Lieân Xoâ, caùc nöôùc Ñoâng AÂu trong giai ñoaïn töø
sau naêm 1945 ñeán naêm 1970
- Đèn chiếu
- Hs sưu tầm tranh ảnh ,những mẫu chuyện về công cuộc xây dựng CNXH ở LX.
III. Tieán trình thöïc hieän
1. Oån ñònh
2. Kieåm tra baøi cuõ
3. Baøi môùi
a. Giôùi thieäu baøi môùi
- GV caàn chæ roõ ñaây laø baøi môû ñu cuûa chöông trình lòch söû lôùp 9, HS seõ hoïc
lòch söû theá giôùitöø sau naêm 1945 ñeán heát theá kæ XX – naêm 2000
giaó án lịch sử 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giaó án lịch sử 9 - Người đăng: caothidiu79
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
184 Vietnamese
giaó án lịch sử 9 9 10 760