Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án lịch sử lớp 11 bài 20

Được đăng lên bởi Vi Khuẩn Ecoli
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 4645 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài 21

Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong
những năm cuối thế kỷ XIX
I. Mục tiêu bài học
1. Về kiến thức
- Giúp học sinh hiểu rõ hoàn cảnh phong trào đấu tranh vũ trang chống
Pháp cuối thế kỷ XIX, trong đó có cuộc khởi nghĩa Cần Vương và khởi nghĩa
Tự vệ (tự phát).
- Nắm được khái niệm lịch sử.
- Nội dung, diễn biến cơ bản của một số khởi nghĩa tiêu biểu: Ba Đình, Bãi
Sậy, Hương Khê, Yên Thế.
2. Về tư tưởng
- Giáo dục cho học sinh lòng yêu nước, ý trí đấu tranh giải phóng dân tộc,
bước đầu nhận thức được những yêu cầu mới cần phải có để đưa cuộc đấu tranh
chống ngoại xâm đến thắng lợi.
3. Về kỹ năng
- Củng cố kỹ năng phân tích, nhận xét, rút ra bài học lịch sử, kỹ năng sử
dụng kiến thức bổ trợ để nắm được bài.
II. Thiết bị tài liệu dạy - học
- Lược đồ phong trào Cần Vương
- Lược đồ các căn cứ khởi nghĩa Ba Đình, Bãi Sậy...
III. Gợi ý tiến trình Tổ chức dạy học
1. Kiểm tra bài cũ
1. Hoàn cảnh, nội dung cơ bản của hiệp ước 1883 - 1884
2. Tại sao cuối cùng Việt Nam bị rơi vào tay Pháp.
2. Dẫn dắt vào bài mới
Năm 1884 sau hiệp ước Pitơnốt thực dân Pháp đã đặt được cách thống trị
trên toàn cõi Việt Nam. Tuy vậy, trên thực tế chúng mới chỉ khuất phục được bộ
phận phong kiến đầu hàng, còn đông đảo quần chúng nhân dân vẫn nuôi trí chờ
thời, sẵn sàng đứng lên chống xâm lược. Để hiểu được phong trào yêu nước
chống Pháp của nhân dân ta cuối thế kỷ XIX diễn ra như thế nào chúng ta cùng
học bài 21

3. Tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp
Hoạt động của Thầy - trò

Kiến thức cơ bản của học sinh
cần nắm

* Hoạt động 1: Cả lớp / cá nhân

I. Phong trào Cần Vương bùng
- Giáo viên nêu câu hỏi: em hãy nhắc lại kết nổ
quả của cuộc kháng chiến chống Pháp của 1. Cuộc phản công quân Pháp
nhân dân ta 1858 – 1884?
của phái chủ chiến tại kinh
- Học sinh nhớ lại kiến thức cũ, trả lời mặc thành Huế và sự bùng nổ phong
dù nhân dân ta anh dũng kháng chiến “nào trào Cần Vương
sợ thằng Tây bắn đạn nhỏ, đạn to...” song
còn tự phát. Triều đình bảo thủ, nhu nhược,
ảo tưởng trước thực dân Pháp, đường lối
kháng chiến nặng nề về phòng thủ, nghị
hòa, bỏ rơi không đoàn kết nhân dân, vì vậy
cuối cùng thực dân Pháp đã tấn công Thuận
An, buộc Triều Nguyễn ký văn Kiện đầu
hàng. Thực dân Pháp hoàn thành quá trình
xâm lược Việt Nam và bắt đầu thiết lập chế
độc bảo hộ ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ.

* Nguyên nhân của cuộc phản
công:
- Sau hai hiệp ước Hácmăng năm
1883 và Patơnốt 1884 thực dân
Pháp bắt đầu thiết lập chế độ bảo
hộ ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ.

- Phong trào đấu tranh chống
Pháp c...
Bài 21
Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong
những năm cuối thế kỷ XIX
I. Mục tiêu bài học
1. Vkiến thc
- Giúp học sinh hiểu hoàn cảnh phong trào đấu tranh trang chống
Pháp cuối thế kỷ XIX, trong đó cuộc khởi nghĩa Cần Vương khởi nghĩa
Tự vệ (tự phát).
- Nắm được khái niệm lịch sử.
- Nội dung, diễn biến bản của một số khởi nghĩa tiêu biểu: Ba Đình, Bãi
Sậy, Hương Khê, Yên Thế.
2. Về tư tưởng
- Giáo dục cho học sinh lòng yêu nước, ý trí đấu tranh giải phóng dân tộc,
bước đầu nhận thức được những yêu cầu mới cần phải có để đưa cuộc đấu tranh
chống ngoại xâm đến thắng lợi.
3. Về kỹ năng
- Củng cố kỹ năng phân tích, nhận t, rút ra bài học lịch sử, k năng sử
dụng kiến thức bổ trợ để nắm được bài.
II. Thiết bị tài liệu dạy - học
- Lược đồ phong trào Cần Vương
- Lược đồ các căn cứ khởi nghĩa Ba Đình, Bãi Sậy...
III. Gợi ý tiến trình Tổ chức dạy học
1. Kiểm tra bài cũ
1. Hoàn cảnh, nội dung cơ bản của hiệp ước 1883 - 1884
2. Tại sao cuối cùng Việt Nam bị rơi vào tay Pháp.
2. Dẫn dắt vào bài mới
Năm 1884 sau hiệp ước Pitơnốt thực dân Pháp đã đặt được cách thống trị
trên toàn cõi Việt Nam. Tuy vậy, trên thực tế chúng mới chỉ khuất phục được bộ
phận phong kiến đầu hàng, còn đông đảo quần chúng nhân dân vẫn nuôi trí chờ
thời, sẵn sàng đứng lên chống xâm lược. Để hiểu được phong trào yêu nước
chống Pháp của nhân dân ta cuối thế kỷ XIX diễn ra như thế nào chúng ta cùng
học bài 21
Giáo án lịch sử lớp 11 bài 20 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án lịch sử lớp 11 bài 20 - Người đăng: Vi Khuẩn Ecoli
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Giáo án lịch sử lớp 11 bài 20 9 10 558