Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Lịch Sử Lớp 11

Được đăng lên bởi tantran1997
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 40772 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Trường THPT Nguyễn Công Trứ

Lịch sử cơ bản11

PHẦN MỘT: LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TIẾP THEO)
Chương I: CÁC NƯỚC CHÂU Á ,CHÂU PHI VÀ KHU VỰC MĨ LA TINH
(Thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)
Bài1 Tiết: 1.
NHẬT BẢN
Ngày soạn:05/08/09
Ngày dạy:
I. Mục tiêu bài học.
1. Về kiến thức:
- Hiểu rõ những cải cách của Thiên hoàng Minh Trị thực chất là một cuộc cách
mạng tư sản, đưa nước Nhật phát triển sang gia đoạn đế quốc chủ nghĩa.
- Thấy được chính sách xâm lược của giới thống trị Nhật Bản cũng như các cuộc đấu
tranh của GCVS cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng: Nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của những chính
sách cải cách đối với sự phát triển của xã hội, đồng thời giải thích được vì sao CNĐQ
thường gắn với chiến tranh.
3. Về kĩ năng: Nắm vững và biết giải thích các khái niệm “cải cách”, biết sử dụng
lược đồ để trình bày các sự kiện có liên quan đến bài học.
II. Thiết bị, tài liệu dạy – học.
- Lược đồ về sự bành trướng của đế quốc Nhật cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.
III. Tiến trình tổ chức dạy học.
1.Giới thiệu khái quát về chương trình lịch sử lớp 11
chương trình lịch sử lớp 11gồm các phần
+ Lịch sử thế giới cận đại phần tiếp theo
+ Lịch sử thế giới hiện đại từ 1917 – 1945
Lịch sử Việt Nam 1858 – 1918
2.Dẫn dắt vào bài mới.
Trong bối cảnh chung của các nước phương Đông vào giữa thế kỉ XIX đứng trước
nguy cơ xâm lược của chủ nghĩa tư bản thực dân phương Tây nhưng với Nhật Bản lại
thoát ra số phận của một nước thuộc địa và phụ thuộc rồi trở thành một đế quốc hùng
mạnh ở khu vực Châu á .Vậy xuất phát từ nguyên nhân nào mà Nhật Bản có được điều đó
? Chúng ta cùng tìm hiểu bài 1
3.Tổ chức các hoạt động dạy và học trên lớp.
Hoạt động của Thầy – trò
Kiến thức cơ bản HS cần nắm
GV: Giới thiệu khái quát về nước Nhật
1. Nhật Bản từ đầu thế kỷ XIX
cuối TK XIX và chế độ Mạc Phủ.
đến trước 1868.
Vị trí của NB : Một quần đảo ở Đông Bắc
Á trải dài theo hình cánh cung bao gồm
Đến giữa TK XIX chế độ Mạc Phủ ở N
các đảo lớn nhỏ trong đó có 4 đảo lớn :
Bản đứng đầu là tướng quân( SôGun) lâm
Honsu, Hocai đo, Kyusu, và Sikôku. NB vào khủng hoảng, suy yếu trầm trọng.
nằm giữa vùng biển NB và nam TBD
- Kinh tế:
,Phía Đông giáp Bắc Á và Nam Triều
+ NN: Lạc hậu, tô thuế nặng nề, mất mùa,
Tiên .Diện tích : 374.000 km2 .Vào nữa
đói kém ….
đầu thế kỉ XIX chế độ phong kiến NB
+ CN: Kinh tế hàng hóa phát triển, công
khủng hoảng suy yếu
trường thủ công xuất hiệnngày càng
GV: Giải thích chế độ Mạc Phủ ?
nhiều, k tế tư bản phát triển nhanh chóng
Vua Nhật được tôn là Thiên Ho...
Trường THPT Nguyễn Công Trứ Lịch sử cơ bản11
PHẦN MỘT: LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TIẾP THEO)
Chương I: CÁC NƯỚC CHÂU Á ,CHÂU PHI VÀ KHU VỰC MĨ LA TINH
(Thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)
Bài1 Tiết: 1.
NHẬT BẢN
Ngày soạn:05/08/09
Ngày dạy:
I. Mục tiêu bài học.
1. Về kiến thức:
- Hiểu những cải cách của Thiên hoàng Minh Trị thực chất một cuộc cách
mạng tư sản, đưa nước Nhật phát triển sang gia đoạn đế quốc chủ nghĩa.
- Thấy được chính sách xâm lược của giới thống trị Nhật Bản cũng như các cuộc đấu
tranh của GCVS cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
2. Về thái độ, tình cảm, tưởng: Nhận thức vai trò, ý nghĩa của những chính
sách cải cách đối với sự phát triển của hội, đồng thời giải thích được sao CNĐQ
thường gắn với chiến tranh.
3. Về kĩ năng: Nắm vững và biết giải thích các khái niệm “cải cách”, biết sử dụng
lược đồ để trình bày các sự kiện có liên quan đến bài học.
II. Thiết bị, tài liệu dạy – học.
- Lược đồ về sự bành trướng của đế quốc Nhật cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.
III. Tiến trình tổ chức dạy học.
1.Giới thiệu khái quát về chương trình lịch sử lớp 11
chương trình lịch sử lớp 11gồm các phần
+ Lịch sử thế giới cận đại phần tiếp theo
+ Lịch sử thế giới hiện đại từ 1917 – 1945
Lịch sử Việt Nam 1858 – 1918
2.Dẫn dắt vào bài mới.
Trong bối cảnh chung của các nước phương Đông vào giữa thế kỉ XIX đứng trước
nguy cơ xâm lược của chủ nghĩa tư bản thực dân phương Tây nhưng với Nhật Bản lại
thoát ra số phận của một nước thuộc địa và phụ thuộc rồi trở thành một đế quốc hùng
mạnh ở khu vực Châu á .Vậy xuất phát từ nguyên nhân nào mà Nhật Bản có được điều đó
? Chúng ta cùng tìm hiểu bài 1
3.Tổ chức các hoạt động dạy và học trên lớp.
Hoạt động của Thầy – trò Kiến thức cơ bản HS cần nắm
GV: Giới thiệu khái quát về nước Nhật
cuối TK XIX và chế độ Mạc Phủ.
Vị trí của NB : Một quần đảo ở Đông Bắc
Á trải dài theo hình cánh cung bao gồm
các đảo lớn nhỏ trong đó có 4 đảo lớn :
Honsu, Hocai đo, Kyusu, và Sikôku. NB
nằm giữa vùng biển NB và nam TBD
,Phía Đông giáp Bắc Á và Nam Triều
Tiên .Diện tích : 374.000 km2 .Vào nữa
đầu thế kỉ XIX chế độ phong kiến NB
khủng hoảng suy yếu
GV: Giải thích chế độ Mạc Phủ ?
Vua Nhật được tôn là Thiên Hoàng có vị
trí tối cao song quyền lực thực tế nằm
trong tay tướng quân (Sôgun) đóng ở phủ
chúa –Mạc Phủ . 1603 dòng họ
1. Nhật Bản từ đầu thế kỷ XIX
đến trước 1868.
Đến giữa TK XIX chế độ Mạc Phủ ở N
Bản đứng đầu là tướng quân( SôGun) lâm
vào khủng hoảng, suy yếu trầm trọng.
- Kinh tế:
+ NN: Lạc hậu, tô thuế nặng nề, mất mùa,
đói kém ….
+ CN: Kinh tế hàng hóa phát triển, công
trường thủ công xuất hiệnngày càng
nhiều, k tế tư bản phát triển nhanh chóng
nhưng bị phong kiến cản trở.
- Xã hội: Nhân dân + Tư sản >< Phong
kiến
- Chính trị: Thiên Hoàng >< Tướng quân
Giáo án Lịch Sử Lớp 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án Lịch Sử Lớp 11 - Người đăng: tantran1997
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Giáo án Lịch Sử Lớp 11 9 10 161