Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi Công Tố Lâm
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1492 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Ch¬ng më ®Çu
§èi tîng, ph¬ng ph¸p nghiªn cøu
Vµ ý nghÜa häc tËp m«n t tëng Hå ChÝ Minh
I. §èi tîng nghiªn cøu

1. Kh¸i niÖm t tëng vµ t tëng Hå ChÝ Minh .
a. Kh¸i niÖm t tëng.
- Theo nghÜa phæ th«ng nhÊt, t tëng lµ suy nghÜ, ý nghÜ.
- Trong côm tõ “t tëng Hå ChÝ Minh”, thuËt ng÷ “t tëng” cã ý nghÜa ë
tÇm kh¸i qu¸t triÕt häc, víi nghÜa lµ mét hÖ thèng nh÷ng quan ®iÓm, quan
niÖm, luËn ®iÓm ®îc x©y dùng trªn mét nÒn t¶ng triÕt häc (thÕ giíi quan vµ ph¬ng ph¸p luËn) nhÊt qu¸n, ®¹i biÓu cho ý chÝ, nguyÖn väng cña mét giai cÊp,
mét d©n téc, ®îc h×nh thµnh trªn c¬ së thùc tiÔn nhÊt ®Þnh vµ trë l¹i chØ ®¹o
ho¹t ®éng thùc tiÕn, chØ ®¹o hiÖn thùc.
- Kh¸i niÖm “t tëng” liªn quan trùc tiÕp ®Õn kh¸i niÖm “nhµ t tëng”. Khi
®Þnh nghÜa vÒ nhµ t tëng, V.I.Lªnin ®· lu ý rÊt râ: Mét ngêi xøng ®¸ng lµ nhµ
t tëng khi nµo biÕt gi¶i quyÕt tríc ngêi kh¸c tÊt c¶ nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh trÞ
-s¸ch lîc, c¸c vÊn ®Ò vÒ tæ chøc, vÒ nh÷ng yÕu tè vËt chÊt cña phong trµo
kh«ng ph¶i mét c¸ch tù ph¸t.
b. Kh¸i niÖm t tëng Hå ChÝ Minh .
- T tëng Hå ChÝ Minh cã mét qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn tõ rÊt sím,
tõ thêi niªn thiÕu cña Ngêi, tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n, g¾n víi viÖc nghiªn cøu lý
luËn vµ ho¹t ®éng thùc tiÕn, ®Õn khi Ngêi vÜnh biÖt chóng ta.
- §¶ng ta nhËn thøc vÒ t tëng Hå ChÝ Minh th× muén h¬n, tr¶i qua mét qu¸
tr×nh ph¸t triÓn l©u dµi, ®i tõ thÊp ®Õn cao, tõ nh÷ng vÊn ®Ò cô thÓ ®Õn hÖ thèng,
tõ c¸ nh©n c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o chñ chèt cña §¶ng, Nhµ níc ®Õn nhËn thøc
chung cña toµn §¶ng. §iÒu nµy ph¶n ¸nh quy luËt: nhËn thøc lµ mét qu¸ tr×nh,
giai ®o¹n sau bao hµm vµ cao h¬n giai ®o¹n tríc; giai ®o¹n tríc lµm tiÒn ®Ò, c¬
së cho giai ®o¹n sau.
- §¹i héi ®¹i biÓu §¶ng toµn quèc lÇn thø VII (6-1991) ®¸nh dÊu mét cét
mèc quan träng trong nhËn thøc cña §¶ng ta vÒ t tëng Hå ChÝ Minh.
- §¹i héi ®¹i biÓu §¶ng toµn quèc lÇn thø IX cña §¶ng (4-2001) viÕt: “T
tëng Hå ChÝ Minh…T tëng Hå ChÝ Minh soi ®êng cho cuéc ®Êu tranh cña nh©n
d©n ta giµnh th¾ng lîi, lµ tµi s¶n tinh thÇn to lín cña §¶ng vµ d©n téc ta”
Trong ®Þnh nghÜa nµy, §¶ng ta ®· bíc ®Çu lµm râ ®îc:
Mét lµ, b¶n chÊt c¸ch m¹ng, khoa häc cña t tëng Hå ChÝ Minh: §ã lµ hÖ
thèng c¸c quan ®iÓm lý luËn, ph¶n ¸nh nh÷ng vÊn ®Ò cã tÝnh quy luËt cña c¸ch
m¹ng ViÖt Nam , t tëng Hå ChÝ Minh xøng ®¸ng lµ nÒn t¶ng t tëng, kim chØ
nam hµnh ®éng cña §¶ng vµ d©n téc ViÖt Nam .
1

Hai lµ, Nguån gèc t tëng - lý luËn cña t tëng Hå ChÝ Minh: chñ nghÜa
M¸c-Lªnin, gi¸ trÞ v¨n ho¸ d©n téc; tinh hoa v¨n ho¸ nh©n lo¹i.
Ba lµ, Néi dung c¬ b¶n nhÊt cña t tëng Hå ChÝ Mi...
Ch¬ng më ®Çu
§èi tîng, ph¬ng ph¸p nghiªn cøu
Vµ ý nghÜa häc tËp m«n t tëng Hå ChÝ Minh
I. §èi tîng nghiªn cøu
1. Kh¸i niÖm t tëng vµ t tëng Hå ChÝ Minh .
a. Kh¸i niÖm t tëng.
- Theo nghÜa phæ th«ng nhÊt, t tëng lµ suy nghÜ, ý nghÜ.
- Trong côm “t tëng ChÝ Minh”, thuËt ng÷ “t tëng” ý nghÜa ë
tÇm kh¸i qu¸t triÕt häc, víi nghÜa mét thèng nh÷ng quan ®iÓm, quan
niÖm, luËn ®iÓm ®îc x©y dùng trªn mét nÒn t¶ng triÕt häc (thÕ giíi quan vµ ph-
¬ng ph¸p luËn) nhÊt qu¸n, ®¹i biÓu cho ý chÝ, nguyÖn väng cña mét giai cÊp,
mét d©n téc, ®îc h×nh thµnh trªn thùc tiÔn nhÊt ®Þnh trë l¹i chØ ®¹o
ho¹t ®éng thùc tiÕn, chØ ®¹o hiÖn thùc.
- Kh¸i niÖm “t tëng” liªn quan trùc tiÕp ®Õn kh¸i niÖm “nhµ t tëng”. Khi
®Þnh nghÜa nhµ t tëng, V.I.Lªnin ®· lu ý rÊt : Mét ngêi xøng ®¸ng nhµ
t tëng khi nµo biÕt gi¶i quyÕt tríc ngêi kh¸c tÊt nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh trÞ
-s¸ch lîc, c¸c vÊn ®Ò chøc, nh÷ng yÕu vËt chÊt cña phong trµo
kh«ng ph¶i mét c¸ch tù ph¸t.
b. Kh¸i niÖm t tëng Hå ChÝ Minh .
- T tëng Hå ChÝ Minh cã mét qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn tõ rÊt sím,
tõ thêi niªn thiÕu cña Ngêi, tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n, g¾n víi viÖc nghiªn cøu lý
luËn vµ ho¹t ®éng thùc tiÕn, ®Õn khi Ngêi vÜnh biÖt chóng ta.
- §¶ng ta nhËn thøc vÒ t tëng Hå ChÝ Minh th× muén h¬n, tr¶i qua mét qu¸
tr×nh ph¸t triÓn l©u dµi, ®i tõ thÊp ®Õn cao, tõ nh÷ng vÊn ®Ò cô thÓ ®Õn hÖ thèng,
nh©n c¸c ®ång c l·nh ®¹o chñ chèt cña §¶ng, Nhµ níc ®Õn nhËn thøc
chung cña toµn §¶ng. §iÒu nµy ph¶n ¸nh quy luËt: nhËn thøc mét qu¸ tr×nh,
giai ®o¹n sau bao hµm cao h¬n giai ®o¹n tríc; giai ®o¹n tríc lµm tiÒn ®Ò,
së cho giai ®o¹n sau.
- §¹i héi ®¹i biÓu §¶ng toµn quèc lÇn thø VII (6-1991) ®¸nh dÊu mét cét
mèc quan träng trong nhËn thøc cña §¶ng ta vÒ t tëng Hå ChÝ Minh.
- §¹i héi ®¹i biÓu §¶ng toµn quèc lÇn thø IX cña §¶ng (4-2001) viÕt: “T
tëng Hå ChÝ Minh…T tëng Hå ChÝ Minh soi ®êng cho cuéc ®Êu tranh cña nh©n
d©n ta giµnh th¾ng lîi, lµ tµi s¶n tinh thÇn to lín cña §¶ng vµ d©n téc ta”
Trong ®Þnh nghÜa nµy, §¶ng ta ®· bíc ®Çu lµm râ ®îc:
Mét lµ, b¶n chÊt c¸ch m¹ng, khoa häc cña t tëng ChÝ Minh: §ã
thèng c¸c quan ®iÓm luËn, ph¶n ¸nh nh÷ng vÊn ®Ò tÝnh quy luËt cña c¸ch
m¹ng ViÖt Nam , t tëng Hå ChÝ Minh xøng ®¸ng nÒn t¶ng t tëng, kim chØ
nam hµnh ®éng cña §¶ng vµ d©n téc ViÖt Nam .
1
Giáo án tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: Công Tố Lâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Giáo án tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 729