Ktl-icon-tai-lieu

giáo dục đại học việt nam và thế giới

Được đăng lên bởi nvsptdt
Số trang: 283 trang   |   Lượt xem: 2689 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRẦN KHÁNH ĐỨC
(Biên soạn)

Giáo trình

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI
(Dùng cho các khóa bồi dưỡng giảng viên cao đẳng/đại học về nghiệp vụ
Sư phạm đại học theo chương trình của Bộ GD&ĐT)

HÀ NỘI - 2013

1

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

1. Mục tiêu:
1.1. Kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về:
1. Cách tiếp cận và lược sử các giai đoạn phát triển của giáo dục
đại học phương Đông và Phương Tây
2. Những đặc trưng và xu hướng phát triển cơ bản của nền GD
ĐH hiện đại .
3. Cơ cấu hệ thống và đặc điểm về loại hình, tổ chức nhà trường
đại học trong hệ thống GDDH Việt Nam và một số nước
4. Mục tiêu và các giải pháp chiến lược đổi mới căn bản và toàn diện
GD ĐH Việt nam
5. Các nội dung cơ bản quản lý nhà nước về GD Đại học theo luật
GD 2009 sửa đổi và Luật GD Đại học 2013
6. Các quy định cơ bản về quản lý nhà trường đại học và chức trách,
nhiệm vụ giảng viên theo Điều lệ Trường Đại học/Cao đẳng và
Luật GD 2009 sửa đổi và Luật GD Đại học 2013
1.2. Kỹ năng:
- Hình thành và phát triển ở người học các kỹ năng tư duy khoa
học : nhận dạng, phân tích, tổng hợp, hệ thống hoá..... tài liệu,
thông tin về GD ĐH; so sánh các đặc trưng, vai trò giáo dục
đại học
- Kỹ năng tổ chức và quản lý giáo dục đại học cấp khoa/bộ môn
- Phát triển năng lực nghiên cứu dự án, trao đổi và trình bày
các vấn đề về phát triển và quản lý giáo dục đại học
- Kỹ năng làm việc theo nhóm
1.3. Thái độ:
- Hình thành thái độ khách quan, khoa học
- Ý thức được vị trí và tầm quan trọng của giáo dục
đại học trong quá trình phát triển xã hội
- Hình thành và phát triển tình yêu nghề nghiệp và
trách nhiệm xã hội- nghề nghiệp của giảng viên ĐH
2. Hình thức dạy học:
- Thời gian giảng lý thuyết: 30
- Thời gian thực hành, thảo luận, Xemina: 15
MỤC LỤC

Trang
2

CHƯƠNG I. LƯỢC SỬ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

7

1.1. Các cách tiếp cận trong nghiên cứu lịch sử GD ĐH ....... 7
1.1.1. Tiếp cận theo các hình thái kinh tế-xã hội
1.1.2. Tiếp cận theo các nền văn minh
1.2. Lược sử phát triển GD ĐH thế giới....................................12
1.2.1. Giáo dục đại học phương Đông
1.2.2. Giáo dục đại học phương Tây
1.3. Lược sử phát triển GD ĐH Việt nam................................ 14
1.3.1. Thời kỳ Phong kiến
1.3.2. Thời kỳ thuộc Pháp
1.3.3. Thời kỳ độc lập và đấu tranh giải phóng
dân tộc (1945-1975)
1.3.4. Thời kỳ Đổi mới (1986 đến nay)
CHƯƠNG II.

HỆ THỐNG GDDH VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THẾ GIỚI......................................... 36

2.1. Chuẩn phân loại quóc tế về giáo dục (UN...
TRẦN KHÁNH ĐỨC
(Biên soạn)
Giáo trình
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI
(Dùng cho các khóa bồi dưỡng giảng viên cao đẳng/đại học về nghiệp vụ
Sư phạm đại học theo chương trình của Bộ GD&ĐT)
HÀ NỘI - 2013
1
giáo dục đại học việt nam và thế giới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo dục đại học việt nam và thế giới - Người đăng: nvsptdt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
283 Vietnamese
giáo dục đại học việt nam và thế giới 9 10 635